NÁVRH
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
č......
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z ...............
k návrhu na vyslovenie nesúhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dohovorom Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu
Národná rada Slovenskej republiky
podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky
A. v y s l o v u j e n e s ú h l a s
s Dohovorom rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu
predseda
Národnej rady Slovenskej republiky