VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Materiál na rokovanie Číslo: ÚV-3530/2020
Národnej rady Slovenskej republiky
1842
VLÁDNY NÁVRH
Návrh
na vyslovenie nesúhlasu Národnej rady Slovenskej republiky S Dohovorom Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu
Materiál obsahuje:
1.Návrh uznesenia NR SR
2.Predkladaciu správu
3.Text dohovoru
4.Doložku vybraných vplyvov
Predkladá:
Peter Pellegrini
predseda vlády
Slovenskej republiky
Bratislava február 2020