NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
________________________________________________________________
1840
NÁVRH VLÁDY
na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky predkladá návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
Účelom vládneho návrhu zákona je zvýšenie sumy prídavku na dieťa. V súčasnosti platná suma tejto štátnej sociálnej dávky sa javí ako nepostačujúca. Vzhľadom na túto skutočnosť sa navrhuje jej zvýšenie. Predmetným opatrením sa zvýši finančná podpora rodín s nezaopatrenými deťmi zo strany štátu a aspoň čiastočne odbremení rodičov, resp. ďalšie oprávnené osoby od zvýšených finančných výdavkov, súvisiacich so starostlivosťou o nezaopatrené dieťa.
Nakoľko doterajšia výška uvedenej štátnej sociálnej dávky v súčasnosti nereflektuje v plnej miere zvyšovanie životných nákladov, je nevyhnutné túto sumu aspoň čiastočne zvýšiť. Nakoľko uvedený stav je dlhodobo neudržateľný, je nevyhnutné predmetný vládny návrh zákona prerokovať v skrátenom legislatívnom konaní.
Na základe uvedených skutočností je potrebné podľa § 89 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky navrhnúť Národnej rade Slovenskej republiky, aby sa uzniesla na skrátenom legislatívnom konaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
Bratislava 12. februára 2020
Peter Pellegrini, v. r.
predseda vlády
Slovenskej republiky
Ján Richter, v. r.
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky