1
Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy,
na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu
2.1 Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu
Tabuľka č. 1
Vplyv na rozpočet verejnej správy v eurách
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
2020
2021
2022
2023
Príjmy verejnej správy celkom
0
0
0
0
v tom: za každý subjekt verejnej správy zvlášť
0
0
0
0
z toho:
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na Sociálnu poisťovňu
0
0
0
0
Výdavky verejnej správy celkom
442 152 768
477 210 815
514 124 597
553 340 089
v tom: za každý subjekt verejnej správy / program zvlášť
0
0
0
0
z toho:
- vplyv na ŠR - kapitola MPSVR SR (podprogram 07C06 a 07C07)
-147 390 801
-145 300 392
-143 461 360
-141 558 164
Rozpočtové prostriedky
0
0
0
0
EÚ zdroje
0
0
0
0
spolufinancovanie
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na Sociálnu poisťovňu
589 543 568
622 511 206
657 585 956
694 898 253
Vplyv na počet zamestnancov
0
0
0
0
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na Sociálnu poisťovňu
0
0
0
0
Vplyv na mzdové výdavky
0
0
0
0
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na Sociálnu poisťovňu
0
0
0
0
Financovanie zabezpečené v rozpočte
0
0
0
0
z toho:
-vplyv na štátny rozpočet
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na rozpočet Sociálnej poisťovne
0
0
0
0
Iné ako rozpočtové zdroje
0
0
0
0
Rozpočtovo nekrytý vplyv / úspora
442 152 768
477 210 815
514 124 597
553 340 089
2
2.1.1. Financovanie návrhu - Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy:
Zvýšené výdavky v roku 2021 2023 budú finančne zabezpečené pri príprave rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2021 a rozpočtového výhľadu na roky 2022 a 2023 a rozpočtu štátnej správy na rok 2021 a rozpočtu verejnej správy na roky 2022 a 2023.
2.2. Popis a charakteristika návrhu
2.2.1. Popis návrhu:
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony navrhuje zavedenie trinásteho dôchodku, pričom každému poberateľovi bude vyplatená priemerná suma sólo dôchodku daného druhu. V prípade súbehových dôchodkov, t. j. starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku a invalidného dôchodku v kombinácii s vdovským/vdoveckým/sirotským dôchodkom sa vyplatí len jeden 13. dôchodok, a to ten, ktorého suma je najvyššia. Zároveň trinásty dôchodok nahradí poskytovanie vianočného príspevku. Opatrenie bude financované z rozpočtu Sociálnej poisťovne s výnimkou trinásteho dôchodku pre poberateľov tzv. invalidného dôchodku z mladosti a sociálneho dôchodku, ktoré budú hradené zo štátneho rozpočtu (kapitola MPSVR SR).
2.2.2. Charakteristika návrhu:
X zmena sadzby
X zmena v nároku
nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie)
kombinovaný návrh
iné
2.2.3. Predpoklady vývoja objemu aktivít:
Vyplatenie trinásteho dôchodku si vyžiada zmenu informačného systému Sociálnej poisťovne, ale zásadným spôsobom nezvýši administratívnu záťaž Sociálnej poisťovne v porovnaní so súčasným právnym stavom.
Tabuľka č. 2
Odhadované objemy
Objem aktivít
2020
2021
2022
2023
Indikátor ABC
Indikátor KLM
Indikátor XYZ
3
2.2.4. Výpočty vplyvov na verejné financie
2.2.4.1 Kvantifikácia príjmov
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony nemá vplyv na príjmy štátneho rozpočtu (nezvyšuje ich, ale ani ich neznižuje).
Tabuľka č. 3
2.2.4.2 Kvantifikácia výdavkov
Kvantifikácia vychádza z predpokladu celkového počtu poberateľov dôchodkových dávok na úrovni cca 1,423 mil. osôb v roku 2020; na úrovni cca 1,437 mil. osôb v roku 2021; na úrovni cca 1,452 mil. osôb v roku 2022 a na úrovni cca 1,468 mil. osôb v roku 2023 (z toho počet poberateľov invalidného dôchodku z mladosti a sociálneho dôchodku cca 19,3 tis. v roku 2020; cca 20,6 tis. v roku 2021; cca 22,1 tis. v roku 2022 a cca 23,6 tis. v roku 2023). Celková priemerná suma vyplateného trinásteho dôchodku sa predpokladá na úrovni cca 418,2 eura v roku 2020; na úrovni cca 437,4 eura v roku 2021; na úrovni cca 457,4 eura v roku 2022 a na úrovni cca 478,4 eura v roku 2023 (z toho priemerná suma trinásteho dôchodku pre poberateľa invalidného dôchodku z mladosti a sociálneho dôchodku cca 278,8 eura v roku 2020; cca 288,3 eura v roku 2021; cca 298,1 eura v roku 2022 a cca 308,3 eura v roku 2023).
Celkovo sa očakáva úspora v štátnom rozpočte na úrovni cca 147,4 mil. eur v roku 2020; na úrovni cca 145,3 mil. eur v roku 2021; na úrovni cca 143,5 mil. eur v roku 2022 a na úrovni cca 141,6 mil. eur v roku 2023. Z toho úspora z dôvodu zrušenia vianočného príspevku cca 152,8 mil. eur v roku 2020; cca 151,3 mil. eur v roku 2021; cca 150,0 mil. eur v roku 2022 a cca 148,8 mil. eur v roku 2023. Naopak zvýšené výdavky na zavedenie a vyplatenie trinásteho dôchodku pre poberateľov tzv. invalidného dôchodku z mladosti a sociálneho dôchodku cca 5,4 mil. eur v roku 2020; cca 6,0 mil. eur v roku 2021; cca 6,6 mil. eur v roku 2022 a cca 7,3 mil. eur v roku 2023.
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Príjmy (v eurách)
2020
2021
2022
2023
Poznámka
Daňové príjmy (100)
0
0
0
0
Nedaňové príjmy (200)
0
0
0
0
Granty a transfery (300)
0
0
0
0
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)
0
0
0
0
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)
0
0
0
0
Dopad na príjmy verejnej správy celkom
0
0
0
0
4
Tabuľka č. 4A
Vplyv na štátny rozpočet MPSVR SR
Výdavky štátneho rozpočtu MPSVR SR (v eurách)
2020
2021
2022
2023
poznámka
Bežné výdavky (600)
-147 390 801
-145 300 392
-143 461 360
-141 558 164
Bežné transfery (640)
-147 390 801
-145 300 392
-143 461 360
-141 558 164
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám (642)
-147 390 801
-145 300 392
-143 461 360
-141 558 164
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom (650)
0
0
0
0
Kapitálové výdavky (700)
0
0
0
0
Obstarávanie kapitálových aktív (710)
0
0
0
0
Kapitálové transfery (720)
0
0
0
0
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
0
0
0
0
Dopad na výdavky štátneho rozpočtu MPSVR SR celkom
-147 390 801
-145 300 392
-143 461 360
-141 558 164
Celkovo sa očakávajú zvýšené výdavky Sociálnej poisťovne z dôvodu zavedenia a vyplatenia trinásteho dôchodku všetkým poberateľom dôchodkových dávok na úrovni cca 589,5 mil. eur v roku 2020; na úrovni cca 622,5 mil. eur v roku 2021; na úrovni cca 657,6 mil. eur v roku 2022 a na úrovni cca 694,9 mil. eur v roku 2023.
Tabuľka č. 4B
Vplyv na rozpočet Sociálnej poisťovne
Výdavky Sociálnej poisťovne (v eurách)
2020
2021
2022
2023
poznámka
Bežné výdavky (600)
589 543 568
622 511 206
657 585 956
694 898 253
Bežné transfery (640)
589 543 568
622 511 206
657 585 956
694 898 253
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám (642)
589 543 568
622 511 206
657 585 956
694 898 253
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom (650)
0
0
0
0
Kapitálové výdavky (700)
0
0
0
0
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
0
0
0
0
Dopad na výdavky Sociálnej poisťovne celkom
589 543 568
622 511 206
657 585 956
694 898 253
5
Celkovo sa očakávajú zvýšené výdavky rozpočtu verejnej správy z dôvodu zavedenia a vyplatenia trinásteho dôchodku všetkým poberateľom dôchodkových dávok na úrovni cca 442,2 mil. eur v roku 2020; na úrovni cca 477,2 mil. eur v roku 2021; na úrovni cca 514,1 mil. eur v roku 2022 a na úrovni cca 553,3 mil. eur v roku 2023.
Tabuľka č. 4C
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Výdavky rozpočet verejnej správy (v eurách)
2020
2021
2022
2023
poznámka
Bežné výdavky (600)
442 152 768
477 210 815
514 124 597
553 340 089
Bežné transfery (640)
442 152 768
477 210 815
514 124 597
553 340 089
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám (642)
442 152 768
477 210 815
514 124 597
553 340 089
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom (650)
0
0
0
0
Kapitálové výdavky (700)
0
0
0
0
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
0
0
0
0
Dopad na výdavky verejnej správy celkom
442 152 768
477 210 815
514 124 597
553 340 089
6
Tabuľka č. 5
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Zamestnanosť
2020
2021
2022
2023
poznámka
Počet zamestnancov celkom
0
0
0
0
z toho vplyv na ŠR
0
0
0
0
Priemerný mzdový výdavok (v eurách)
0
0
0
0
z toho vplyv na ŠR
0
0
0
0
Osobné výdavky celkom (v eurách)
0
0
0
0
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
0
0
0
0
z toho vplyv na ŠR
0
0
0
0
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
0
0
0
0
z toho vplyv na ŠR
0
0
0
0