1
Doložka vybraných vplyvov
1.Základné údaje
Názov materiálu
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Materiál nelegislatívnej povahy
Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
Termín začiatku a ukončenia PPK
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
12. 2. 2020
2.Definovanie problému
Zavedenie trinásteho dôchodku pre všetkých poberateľov dôchodkových dávok.
3.Ciele a výsledný stav
Cieľom predloženého návrhu zákona je zavedenie trinásteho dôchodku, pričom každému poberateľovi bude vyplatená priemerná suma (sólo) dôchodku daného druhu. Aj v prípade súbehových dôchodkov, t. j. starobného, predčasného starobného a invalidného dôchodku v kombinácii s vdovským/vdoveckým/sirotským dôchodkom sa vyplatí len jeden 13. dôchodok, a to ten, ktorého suma je najvyššia. Zároveň trinásty dôchodok nahradí poskytovanie vianočného príspevku.
4.Dotknuté subjekty
Poberatelia dôchodkových dávok.
5.Alternatívne riešenia
6.Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?
Áno
Nie
7.Transpozícia práva EÚ
8.Preskúmanie účelnosti**
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** nepovinné
2
9.Vplyvy navrhovaného materiálu
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
Áno
Nie
Čiastočne
Vplyvy na podnikateľské prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Sociálne vplyvy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby verejnej správy pre občana, z toho
vplyvy služieb verejnej správy na občana
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
10.Poznámky
Vplyvy na rozpočet verejnej správy celkový vplyv na rozpočet verejnej správy bude negatívny z dôvodu, že sa
predpokladajú vyššie výdavky na vyplatenie trinásteho dôchodku v porovnaní so schváleným rozpočtom Sociálnej poisťovne na rok 2020 a rozpočtovým výhľadom na roky 2021 a 2022 ako úspora finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu z dôvodu zrušenia vianočného príspevku v porovnaní so schváleným rozpočtom štátnej správy na rok 2020 a rozpočtom verejnej správy na roky 2021 až 2022.
Sociálne vplyvy pozitívny vplyv na hospodárenie domácností všetkých poberateľov dôchodkových dávok, t. j.
zvýšenie ich príjmov a zlepšenie sociálnej situácie.
11.Kontakt na spracovateľa
12.Zdroje
Sociálna poisťovňa: údaje o vyplácaných dôchodkoch Sociálnou poisťovňou.
13.Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK