1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
________________________________________________________________
1837
VLÁDNY NÁVRH
ZÁKON
z ...................... 2020,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 460/2006 Z. z., zákona č. 529/2006 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 566/2006 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 274/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 204/2008 Z. z., zákona č. 434/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 599/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 200/2009 Z. z., zákona č. 285/2009 Z. z., zákona č. 571/2009 Z. z., zákona č. 572/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 125/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 334/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 521/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 413/2012 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 240/2014 Z. z., zákona č. 298/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z., zákona č. 32/2015 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 112/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona
2
č. 176/2015 Z. z., zákona č. 336/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 407/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 285/2016 Z. z., zákona č. 310/2016 Z. z., zákona č. 355/2016 Z. z., zákona č. 2/2017 Z. z., zákona č. 85/2017 Z. z., zákona č. 184/2017 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 266/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 191/2018 Z. z., zákona č. 282/2018 Z. z., zákona č. 314/2018 Z. z., zákona č. 317/2018 Z. z., zákona č. 366/2018 Z. z., zákona č. 368/2018 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 83/2019 Z. z., zákona 105/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 225/2019 Z. z., zákona č. 231/2019 Z. z., zákona č. 321/2019 Z. z., zákona č. 381/2019 Z. z., zákona č. 382/2019 Z. z., zákona č. 385/2019 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z., zákona č. 393/2019 Z. z., zákona č. 466/2019 Z. z. a zákona č. 467/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 13 ods. 2 sa písmeno a) dopĺňa piatym bodom, ktorý znie:
„5. 13. dôchodok,“.
2.V § 13 ods. 2 sa písmeno b) dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:
„4. 13. dôchodok,“.
3.V prvej časti tretej hlave sa za šiesty diel vkladá siedmy diel, ktorý znie:
„SIEDMY DIEL
13. DÔCHODOK
§ 77a
Podmienky nároku na 13. dôchodok
Nárok na 13. dôchodok a nárok na jeho výplatu poistenec, ktorý v decembri kalendárneho roka nárok na výplatu starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, vdovského dôchodku, vdoveckého dôchodku, sirotského dôchodku alebo sociálneho dôchodku.
§ 77b
Určenie sumy 13. dôchodku
(1) Suma 13. dôchodku je vo výške priemernej mesačnej sumy príslušnej dôchodkovej dávky vykázanej Sociálnou poisťovňou k 31. decembru kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa určuje suma 13. dôchodku. Príslušnou dôchodkovou dávkou podľa prvej vety pre
a)invalidný dôchodok priznaný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, invalidný dôchodok podľa § 266 a sociálny dôchodok je invalidný dôchodok priznaný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %,
b)invalidný dôchodok priznaný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť najviac o 70 % je invalidný dôchodok priznaný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť najviac o 70 %.
(2) Suma 13. dôchodku poistenca, ktorého suma dôchodkovej dávky bola určená s prihliadnutím na obdobie
a)poistenia získané v cudzine podľa osobitného predpisu4) alebo podľa medzinárodnej zmluvy, je pomerná časť priemernej mesačnej sumy príslušnej dôchodkovej dávky
3
podľa odseku 1, ktorá zodpovedá pomernej časti, v akej sa priznal čiastkový dôchodok podľa predpisov Slovenskej republiky,
b)výkonu služby policajta a profesionálneho vojaka, ktoré zakladá nárok na výsluhový dôchodok podľa osobitného predpisu,2) sa určí ako podiel súčinu priemernej mesačnej sumy príslušnej dôchodkovej dávky podľa odseku 1 a počtu rokov získaného obdobia dôchodkového poistenia, a počtu rokov obdobia dôchodkového poistenia potrebného na vznik nároku na starobný dôchodok.
(3) Pri súbehu nárokov na dva alebo viaceré 13. dôchodky sa vyplatí len jeden 13. dôchodok, a to ten, ktorého suma je najvyššia.
(4) 13. dôchodok sa vyplatí v deň splatnosti dôchodkovej dávky v decembri kalendárneho roka, ak § 116 ods. 3 neustanovuje inak.“.
Doterajší siedmy diel sa označuje ako ôsmy diel.
4.§ 82 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:
„(10) Na 13. dôchodok sa odseky 1 až 9 nevzťahujú.“.
5.V § 109 ods. 2 sa na konci pripája čiarka a tieto slová: „ak § 77a neustanovuje inak“.
6.V § 162 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d) 13. dôchodku.“.
7.V § 163 sa odsek 1 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c) 13. dôchodku.“.
8.V § 168a ods. 1 sa za slová „dôchodku podľa § 70 ods. 2“ vkladá čiarka a slová „13. dôchodok pre poberateľa sociálneho dôchodku a poberateľa invalidného dôchodku podľa § 70 ods. 2“.
9.V § 226 ods. 1 sa písmeno o) dopĺňa šiestym bodom, ktorý znie:
„6. priemerné mesačné sumy dôchodkových dávok platné k 31. decembru kalendárneho roka, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku, do 31. augusta príslušného kalendárneho roka,“.
10.V § 226 ods. 1 sa písmeno p) dopĺňa šiestym bodom, ktorý znie:
„6. priemerné mesačné sumy dôchodkových dávok platné k 31. decembru kalendárneho roka, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku, do 31. augusta príslušného kalendárneho roka,“.
11.V § 226 ods. 1 sa písmeno q) dopĺňa šiestym bodom, ktorý znie:
„6. priemerné mesačné sumy dôchodkových dávok platné k 31. decembru kalendárneho roka, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku, do 31. augusta príslušného kalendárneho roka,“.
12.V § 233 ods. 10 a 11 sa vypúšťajú slová „a na účely poskytovania vianočného príspevku“.
4
13.Za § 293ep sa vkladá § 293eq, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠293eq
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. apríla 2020
Na 13. dôchodok sa § 293dx nevzťahuje.“.
14.Za § 294 sa vkladá § 294aa, ktorý znie:
㤠294aa
Zrušuje sa zákon č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 463/2008 Z. z., zákona č. 242/2011 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 240/2014 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 242/2015 Z. z., zákona č. 287/2016 Z. z., zákona č. 266/2017 Z. z., zákona č. 289/2018 Z. z. a zákona č. 222/2019 Z. z.“.
Čl. II
Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 447/2002 Z. z., zákona č. 534/2002 Z. z., zákona č. 463/2003 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 732/2004 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 274/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 643/2007 Z. z., zákona č. 61/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 58/2009 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 82/2009 Z. z., zákona č. 285/2009 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 80/2013 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 281/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 190/2018 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 153/2019 Z. z. a zákona č. 466/2019 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 143ak sa vkladá § 143al, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠143al
Prechodné ustanovenie účinné od 1. apríla 2020
(1) Poberateľovi starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, sociálneho dôchodku, vdovského dôchodku, vdoveckého dôchodku alebo sirotského dôchodku podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení, ktoré vypláca útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia, poberateľovi výsluhového dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku, vdovského výsluhového dôchodku, vdoveckého výsluhového dôchodku alebo sirotského výsluhového dôchodku, ktorému bol na tento dôchodok prekvalifikovaný starobný dôchodok, invalidný dôchodok, čiastočný invalidný dôchodok, dôchodok za výsluhu rokov, vdovský dôchodok, vdovecký dôchodok alebo sirotský dôchodok priznaný podľa všeobecných predpisov o sociálnom zabezpečení, na ktoré vznikol nárok do 30. apríla 1998 a stali sa dávkami výsluhového zabezpečenia podľa predpisu účinného od 1. mája 1998 alebo na ktoré vznikol nárok do 30. júna 2002 a stali sa dávkami výsluhového zabezpečenia podľa tohto zákona, a poberateľovi vdovského výsluhového dôchodku, vdoveckého výsluhového dôchodku alebo sirotského výsluhového dôchodku po poberateľovi prekvalifikovaného starobného dôchodku, prekvalifikovaného invalidného dôchodku, prekvalifikovaného čiastočného invalidného
5
dôchodku alebo prekvalifikovaného dôchodku za výsluhu rokov, ktorí majú nárok na výplatu tohto dôchodku v decembri kalendárneho roka vyplatí útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia v decembri spolu s príslušnou dôchodkovou dávkou 13. dôchodok vo výške priemernej mesačnej sumy príslušnej dôchodkovej dávky vykázanej Sociálnou poisťovňou k 31. decembru kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa určuje suma 13. dôchodku. Príslušnou dôchodkovou dávkou podľa prvej vety pre
a)výsluhový dôchodok je starobný dôchodok,
b)invalidný výsluhový dôchodok je invalidný dôchodok priznaný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %,
c)vdovský výsluhový dôchodok je vdovský dôchodok,
d)vdovecký výsluhový dôchodok je vdovecký dôchodok,
e)sirotský výsluhový dôchodok je sirotský dôchodok.
(2) Výdavky na 13. dôchodok sú výdavkami osobitného účtu.“.
Čl. III
Zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 410/2004 Z. z., zákona č. 453/2004 Z. z., zákona č. 305/2005 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 554/2008 Z. z., zákona č. 184/2014 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z. a zákona č. 226/2019 Z. z. sa mení takto:
V § 4 ods. 3 písmeno i) znie:
„i) 13. dôchodok,15)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 15 znie:
15) § 143al zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. .../2020 Z. z.
§ 77a a 77b zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. .../2020 Z. z.“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2020 okrem čl. I desiateho bodu, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2021, a čl. I jedenásteho bodu, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2023.