Z Á Z N A M  
o doručení materiálu Kancelárii Národnej rady Slovenskej republiky  
(návrhy vlády a iných inštitúcií)  
Číslo parlamentnej tlače:  
Sprievodný list  
áno/nie  
áno/nie  
áno/nie  
áno/nie  
áno/nie  
Podpísané výtlačky (2 ks)  
Počet výtlačkov (18 ks)  
Tabuľka zhody (3 ks)  
Návrh vykonávacieho predpisu (3 ks)  
ELEKTRONICKÁ FORMA:  
a) e-mailom na adresu: material@nrsr.sk  
áno/nie  
áno/nie  
vo formáte súboru s príponou .docx  
b) CD/DVD  
Rezort:  
Zodpovedný zamestnanec:  
Telefónne číslo:  
Dátum doručenia:  
Poznámka:  
V prípade doručenia správ, medzinárodných zmlúv a iných materiálov v tabuľke  
prečiarknuť nehodiace sa.