Ústavný zákon č. 357/2004 Z. z.  
o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov  
v znení neskorších predpisov  
___________________________________________________________________  
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto ústavnom zákone:  
Čl.1  
Predmet úpravy  
Tento ústavný zákon ustanovuje  
a) nezlučiteľnosť funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní  
alebo činností,  
b) povinnosti a obmedzenia pre verejného funkcionára na účel zamedzenia vzniku  
rozporu osobného záujmu verejného funkcionára s verejným záujmom pri výkone  
verejnej funkcie a  
c) zodpovednosť verejného funkcionára za nesplnenie alebo porušenie povinností a  
obmedzení ustanovených týmto ústavným zákonom vrátane sankcií, ktoré možno  
verejnému funkcionárovi za také nesplnenie alebo porušenie povinností alebo  
obmedzení uložiť.  
Čl.2  
Pôsobnosť ústavného zákona  
(1) Tento ústavný zákon sa vzťahuje na funkcie  
a) prezidenta Slovenskej republiky,  
b) poslancov Národnej rady Slovenskej republiky,  
c) členov vlády Slovenskej republiky,  
d) vedúcich ústredných orgánov štátnej správy, ktorí nie sú členmi vlády Slovenskej  
republiky,  
e) sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky,  
f) predsedu a podpredsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky,  
g) členov Súdnej rady Slovenskej republiky,  
h) generálneho prokurátora Slovenskej republiky a špeciálneho prokurátora,  
i) verejného ochrancu práv, komisára pre deti a komisára pre osoby so zdravotným  
postihnutím,  
j) predsedu a podpredsedov Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky,  
k) štátnych tajomníkov,  
l) náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky,  
m) riaditeľa Slovenskej informačnej služby,  
n) členov Bankovej rady Národnej banky Slovenska,  
o) starostov obcí,  
p) primátorov miest,  
q) poslancov mestských zastupiteľstiev a poslancov zastupiteľstiev mestských častí v  
Bratislave a v Košiciach,  
r) predsedov vyšších územných celkov,  
s) poslancov zastupiteľstiev vyšších územných celkov,  
t) rektorov verejných vysokých škôl,  
u) predsedu a podpredsedu Úradu na ochranu osobných údajov,  
1
v) generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska a členov Rady Rozhlasu a  
televízie Slovenska,  
w) generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne a členov dozornej rady Sociálnej poisťovne,  
x) štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu Všeobecnej zdravotnej  
poisťovne a členov dozornej rady Všeobecnej zdravotnej poisťovne,  
y) generálneho riaditeľa Tlačovej agentúry Slovenskej republiky a členov správnej rady  
Tlačovej agentúry Slovenskej republiky,  
z) členov Rady pre vysielanie a retransmisiu a riaditeľa jej kancelárie,  
za) predsedu a podpredsedov Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a členov Regulačnej  
rady,  
zb) predsedu a podpredsedu Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových  
služieb, a predsedu a podpredsedu Dopravného úradu,  
zc) štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu, členov riadiaceho orgánu a  
členov kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnických osôb, ktorých do  
funkcie priamo alebo nepriamo navrhuje alebo ustanovuje štát alebo právnická osoba  
so stopercentnou majetkovou účasťou štátu,  
zd) riaditeľa štátneho podniku a členov dozornej rady štátneho podniku, ktorých do  
funkcie ustanovuje štát, v prípade likvidácie štátneho podniku likvidátora, a  
ze) generálneho riaditeľa a námestníka generálneho riaditeľa Slovenského pozemkového  
fondu a členov rady Slovenského pozemkového fondu,  
zf) prezidenta Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky,  
zg) predsedu a členov správnej rady Ústavu pamäti národa,  
zh) generálneho riaditeľa Železníc Slovenskej republiky,  
zi) členov štatutárneho orgánu Exportno-importnej banky Slovenskej republiky,  
zj) predsedu a členov dozornej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou,  
zk) predsedu a členov Rady pre rozpočtovú zodpovednosť,  
zl) prezidenta a viceprezidentov Policajného zboru Slovenskej republiky,  
zm) riaditeľa Vojenského spravodajstva,  
zn) vedúceho Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky, vedúceho Kancelárie Národnej  
rady Slovenskej republiky, vedúceho Kancelárie verejného ochrancu práv, vedúceho  
Kancelárie Súdnej rady Slovenskej republiky, vedúceho Kancelárie Ústavného súdu  
Slovenskej republiky,  
zo) generálnych tajomníkov služobných úradov ústredných orgánov štátnej správy,  
zp) verejných funkcionárov, ktoré nie sú uvedené v písmenách a) až zo), ak tak ustanoví  
zákon.  
(2) Na členov Súdnej rady Slovenskej republiky sa nevzťahujú ustanovenia čl. 4 ods. 2  
písm. c) až e) a ustanovenia čl. 5. Na členov kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu  
podľa čl. 2 ods. 1 písm. zc) sa nevzťahujú ustanovenia čl. 4 ods. 2 písm. c) až e).  
(3) Na účely tohto ústavného zákona sa starostovia mestských častí v Bratislave  
a Košiciach považujú za starostov obce.  
(4) Orgány verejnej moci a právnické osoby, ktoré ustanovujú verejných funkcionárov  
podľa čl. 2 ods. 1 písm. zc) a zd), sú povinné viesť zoznam verejných funkcionárov v ich  
pôsobnosti, aktualizovať ho vždy k 31. decembru kalendárneho roka a doručiť ho orgánu  
podľa čl. 7 ods. 5 písm. e) do 31. januára kalendárneho roka. Orgány verejnej moci alebo  
právnické osoby, ktoré ustanovujú verejných funkcionárov podľa čl. 2 ods. 1 písm. zc) a zd),  
oznámia orgánu podľa čl. 7 ods. 5 písm. e) zmenu v zozname verejných funkcionárov v ich  
pôsobnosti do 20 dní odo dňa, keď sa o zmene dozvedeli.  
2
Čl.3  
Základné pojmy  
(1) Verejný funkcionár je na účely tohto ústavného zákona každý, kto vykonáva  
funkciu uvedenú v čl. 2 ods. 1. Na účely čl. 7 a 8 a na účely konania, ak sa porušili povinnosti  
podľa čl. 7 a 8, sa osoba, ktorá vykonávala verejnú funkciu, považuje za verejného  
funkcionára aj v období jedného roka odo dňa skončenia výkonu verejnej funkcie.  
(2) Verejný záujem na účely tohto zákona je taký záujem, ktorý prináša majetkový  
prospech alebo iný prospech všetkým občanom alebo mnohým občanom.  
(3) Osobný záujem na účely tohto zákona je taký záujem, ktorý prináša majetkový  
prospech alebo iný prospech verejnému funkcionárovi alebo jemu blízkym osobám.  
(4) Rozpor záujmov na účely tohto zákona je skutočnosť, keď verejný funkcionár  
pri výkone svojej funkcie uprednostní osobný záujem pred verejným záujmom.  
Čl.4  
Všeobecné povinnosti a obmedzenia  
(1) Verejný funkcionár je povinný pri výkone svojej funkcie presadzovať a chrániť  
verejný záujem. Pri výkone svojej funkcie verejný funkcionár nesmie uprednostniť osobný  
záujem pred verejným záujmom.  
(2) Verejný funkcionár sa musí pri výkone svojej funkcie zdržať všetkého, čo môže  
byť v rozpore s týmto ústavným zákonom. Na tento účel verejný funkcionár nesmie  
a) využívať svoju funkciu, právomoci z nej vyplývajúce a informácie nadobudnuté pri jej  
výkone alebo v súvislosti s jej výkonom na získavanie výhod vo svoj prospech,  
v prospech jemu blízkych osôb ani iných fyzických osôb alebo právnických osôb; to sa  
nevzťahuje na činnosť alebo úlohu, ktorá vyplýva verejnému funkcionárovi z výkonu jeho  
funkcie,  
b) žiadať dary, prijímať dary, navádzať iného na poskytovanie darov alebo získavať iné  
výhody v súvislosti s výkonom svojej funkcie; to sa nevzťahuje na dary poskytované  
zvyčajne pri výkone verejnej funkcie alebo dary poskytované na základe zákona,  
c) sprostredkúvať pre seba, blízku osobu, pre inú fyzickú osobu alebo právnickú osobu  
okrem prípadu, ak to pre verejného funkcionára vyplýva z výkonu jeho verejnej funkcie,  
obchodný styk so  
1. štátom,  
2. obcou,  
3. vyšším územným celkom,  
4. štátnym podnikom, štátnym fondom alebo inou právnickou osobou zriadenou štátom,  
5. rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou zriadenou obcou,  
6. rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou zriadenou vyšším  
územným celkom alebo  
7. inou právnickou osobou s majetkovou účasťou štátu, obce alebo vyššieho územného  
celku,  
3
d) nadobúdať majetok od štátu inak ako vo verejnej súťaži alebo vo verejnej dražbe; to sa  
vzťahuje aj na blízke osoby verejného funkcionára,  
e) uzatvoriť zmluvu o tichom spoločenstve alebo nadobúdať akcie na doručiteľa inak ako  
dedením,  
f) používať svoju osobu, svoje meno a priezvisko, svoju podobizeň, obrazovú snímku,  
záznam svojho hlasu alebo svoj podpis na reklamu,  
g) používať symboly spojené s výkonom svojej funkcie na osobný prospech.  
Čl.5  
Nezlučiteľnosť niektorých funkcií, zamestnaní a činností  
(1) Verejný funkcionár nesmie vykonávať funkcie, zamestnania a činnosti, ktoré sú  
nezlučiteľné s funkciou verejného funkcionára podľa Ústavy Slovenskej republiky a zákonov.  
(2) Verejný funkcionár nesmie podnikať; to sa nevzťahuje na výkon povolania, ktoré  
môže vykonávať len fyzická osoba za zákonom ustanovených podmienok.  
(3) Verejný funkcionár nesmie byť štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho  
orgánu, členom riadiaceho, kontrolného alebo dozorného orgánu právnickej osoby, ktorá bola  
zriadená na výkon podnikateľskej činnosti, okrem valného zhromaždenia a členskej schôdze.  
(4) Zákaz podľa odseku 3 sa nevzťahuje na  
a) členstvo verejného funkcionára v orgáne právnickej osoby, ktoré vyplýva zo zákona alebo  
z výkonu funkcie verejného funkcionára,  
b) zastupovanie štátu v orgánoch právnických osôb s majetkovou účasťou štátu,  
na zastupovanie obce alebo vyššieho územného celku v orgánoch právnických osôb  
s majetkovou účasťou obce alebo s majetkovou účasťou vyššieho územného celku.  
(5) Verejný funkcionár, ktorý vykonáva činnosti podľa odseku 4, nesmie za ich výkon  
poberať odmenu a iné finančné plnenie okrem náhrady preukázaných výdavkov s výkonom  
tejto funkcie.  
(6) Ustanovenia odsekov 2 a 3 sa nevzťahujú na verejného funkcionára podľa čl. 2  
ods. 1 písm. q) a s) a na členov kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu podľa čl. 2 ods. 1  
písm. zc). Zákaz podľa odseku 2 sa nevzťahuje na starostov obcí.  
(7) Ak verejný funkcionár vykonáva funkciu, zamestnanie alebo činnosť podľa  
odsekov 1 až 3 v čase ustanovenia do verejnej funkcie, je povinný do 30 dní odo dňa  
ustanovenia do verejnej funkcie takú funkciu, zamestnanie alebo činnosť skončiť alebo  
vykonať zákonom ustanovený právny úkon smerujúci k jej skončeniu.  
(8) Ak bol do verejnej funkcie vedúceho ústredného orgánu štátnej správy, ktorý nie je  
členom vlády Slovenskej republiky, alebo do funkcie štátneho tajomníka vymenovaný  
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, jeho mandát počas výkonu tejto verejnej  
funkcie nezaniká, iba sa neuplatňuje.  
4
Čl.6  
Oznámenie osobného záujmu  
(1) Verejný funkcionár, ktorý sa zúčastňuje na rokovaní orgánu o veci, na ktorej má  
osobný záujem, je povinný oznámiť tomuto orgánu svoj osobný záujem o vec predtým, ako  
na rokovaní vystúpi alebo pred hlasovaním o tejto veci.  
(2) Oznámenie podľa odseku 1 je verejný funkcionár povinný vykonať aj vtedy, ak ide  
o rokovanie o veci, z ktorej má majetkový prospech politická strana alebo politické hnutie,  
ktorého je členom, ak je mu táto skutočnosť známa.  
(3) Oznámenie podľa odseku 1 alebo odseku 2 je orgán, na ktorého rokovaní sa  
vykonalo oznámenie, povinný zaznamenať do zápisu alebo záznamu o rokovaní.  
Čl.7  
Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov  
(1) Verejný funkcionár je povinný do 30 dní odo dňa, keď sa ujal výkonu verejnej  
funkcie, a počas jej výkonu do 30. apríla každého kalendárneho roka podať písomné  
oznámenie za predchádzajúci kalendárny rok, v ktorom uvedie,  
a) či spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom  
iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 až 3,  
b) aké zamestnanie vykonáva v pracovnom pomere, obdobnom pracovnom vzťahu alebo  
štátnozamestnaneckom pomere a akú podnikateľskú činnosť vykonáva popri výkone  
funkcie verejného funkcionára,  
c) aké má funkcie v štátnych orgánoch, v orgánoch územnej samosprávy, v orgánoch  
právnických osôb vykonávajúcich podnikateľskú činnosť a v orgánoch iných právnických  
osôb; taktiež uvedie, z ktorých uvádzaných funkcií má príjem, funkčné alebo iné požitky a  
dátum, od ktorého sa ujal výkonu takej funkcie,  
d) svoje príjmy dosiahnuté v uplynulom kalendárnom roku z výkonu funkcie verejného  
funkcionára a z výkonu iných funkcií, zamestnaní alebo činností, v ktorých vykonávaní  
verejný funkcionár pokračuje aj po ujatí sa výkonu funkcie verejného funkcionára,  
e) svoje majetkové pomery a majetkové pomery manžela a neplnoletých detí, ktorí s ním žijú  
v domácnosti, vrátane osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa trvalého  
pobytu, podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka,  
f) popis daru alebo iných výhod, ktoré verejný funkcionár prijal v kalendárnom roku, za ktorý  
podáva oznámenie, ak hodnota darov alebo iných výhod od jedného darcu alebo hodnota  
jedného daru presiahne 10-násobok minimálnej mzdy, vrátane druhu daru a dátum jeho  
prijatia.  
(2) K písomnému oznámeniu podľa odseku 1 verejný funkcionár priloží kópiu  
a) podaného daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb za predchádzajúci  
kalendárny rok alebo  
5
b) iný doklad vydávaný na daňové účely obsahujúci sumu príjmov, ktoré verejný funkcionár  
získal za predchádzajúci kalendárny rok.  
(3) Ak je verejný funkcionár zvolený alebo vymenovaný do inej verejnej funkcie alebo  
je opätovne zvolený alebo vymenovaný do tej istej verejnej funkcie a podal v kalendárnom  
roku oznámenie podľa odseku 1 príslušnému orgánu podľa odseku 5, nie je povinný ho podať  
tomu istému orgánu opätovne.  
(4) Majetkovými pomermi podľa odseku 1 písm. e) sa rozumie  
a) vlastníctvo nehnuteľnej veci vrátane vlastníctva bytu a nebytového priestoru s uvedením jej  
druhu, vlastníckeho podielu, katastrálneho územia, čísla listu vlastníctva,  
b) vlastníctvo hnuteľnej veci, ak jej zvyčajná hodnota presahuje 35-násobok minimálnej  
mzdy, s uvedením jej druhu, vlastníckeho podielu, a v prípade motorového vozidla, aj  
továrenskej značky a roku jeho výroby,  
c) vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty, ak ich zvyčajná hodnota  
presahuje 35-násobok minimálnej mzdy, s uvedením ich druhu a vlastníckeho podielu,  
d) existencia záväzku, ak jeho predmetom je peňažné plnenie vo zvyčajnej hodnote  
presahujúcej 35-násobok minimálnej mzdy, s uvedením jeho druhu, dátumu jeho vzniku  
a výšky jeho podielu,  
e) užívanie nehnuteľnej veci vrátane bytu a nebytového priestoru vo vlastníctve inej fyzickej  
osoby alebo inej právnickej osoby, ak hodnota užívania nehnuteľnej veci vrátane bytu  
a nebytového priestoru presahuje 35-násobok minimálnej mzdy a ak ju užíva viac ako  
jeden kalendárny mesiac, s uvedením jej druhu, katastrálneho územia, čísla listu  
vlastníctva, roku začatia jej užívania a spôsobu jej užívania,  
f) užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej osoby alebo inej právnickej osoby, ak  
hodnota užívania hnuteľnej veci presahuje 35-násobok minimálnej mzdy a ak ju užíva viac  
ako jeden kalendárny mesiac, s uvedením jej druhu, a v prípade motorového vozidla, aj  
továrenskej značky a roku jeho výroby.  
(5) Oznámenie podľa odseku 1 podáva  
a) starosta obce komisii obecného zastupiteľstva. Členom tejto komisie môže byť iba poslanec  
obecného zastupiteľstva. Ak sú v obecnom zastupiteľstve zástupcovia politických strán  
a politických hnutí alebo nezávislí poslanci, komisia je zložená z jedného zástupcu každej  
politickej strany alebo politického hnutia a jedného zástupcu nezávislých poslancov.  
Komisia musí mať aspoň troch členov; ak sa tento počet nedosiahne týmto spôsobom,  
doplní sa počet členov komisie o zástupcu politickej strany alebo politického hnutia s  
najvyšším počtom poslancov,  
b) poslanec mestského zastupiteľstva a poslanec zastupiteľstva mestských častí v Bratislave  
a Košiciach komisii mestského (miestneho) zastupiteľstva. Členom tejto komisie môže byť  
iba poslanec mestského (miestneho) zastupiteľstva. Ak sú v mestskom (miestnom)  
zastupiteľstve zástupcovia politických strán a politických hnutí alebo nezávislí poslanci,  
6
komisia je zložená z jedného zástupcu každej politickej strany alebo politického hnutia  
a jedného zástupcu nezávislých poslancov. Komisia musí mať aspoň troch členov; ak sa  
tento počet nedosiahne tým spôsobom, doplní sa počet členov komisie o zástupcu  
politickej strany alebo politického hnutia s najvyšším počtom poslancov,  
c) poslanec zastupiteľstva vyššieho územného celku komisii zastupiteľstva vyššieho  
územného celku. Členom tejto komisie môže byť iba poslanec zastupiteľstva vyššieho  
územného celku. Ak sú v zastupiteľstve vyššieho územného celku zástupcovia politických  
strán a politických hnutí alebo nezávislí poslanci, komisia je zložená z jedného zástupcu  
každej politickej strany alebo politického hnutia a jedného zástupcu nezávislých  
poslancov. Komisia musí mať aspoň troch členov; ak sa tento počet nedosiahne tým  
spôsobom, doplní sa počet členov komisie o zástupcu politickej strany alebo politického  
hnutia s najvyšším počtom poslancov,  
d) rektori verejných vysokých škôl akademickému senátu verejnej vysokej školy,  
e) iný verejný funkcionár určenému výboru Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len  
"výbor").  
(6) Oznámenie podľa odseku 1 podáva verejný funkcionár na tlačive, ktorého vzor je  
uvedený v prílohe č. 1. Svoje osobné údaje verejný funkcionár poskytne na účely spracovania  
v rozsahu titul, meno, priezvisko, rodné číslo, verejná funkcia, ktorú vykonáva, adresa  
trvalého pobytu, telefónne číslo a e-mailová adresa. Orgány, ktorým sa podávajú oznámenia  
podľa odseku 5, zverejňujú tlačivo na svojom webovom sídle, ak ho majú zriadené.  
(7) Orgán, ktorému sa podávajú oznámenia podľa odseku 5, je oprávnený v prípade  
pochybností o ich úplnosti alebo pravdivosti požiadať verejného funkcionára o vysvetlenie.  
Ak orgán podľa odseku 5 písm. d) a e) nepovažuje podané vysvetlenie za dostatočné, je  
oprávnený na začatie konania. Ak orgán podľa odseku 5 písm. a), b) alebo c) nepovažuje  
podané vysvetlenie za dostatočné, je oprávnený dať podnet na začatie konania obecnému  
zastupiteľstvu, mestskému zastupiteľstvu alebo zastupiteľstvu vyššieho územného celku.  
(8) Orgán, ktorému sa podávajú oznámenia podľa odseku 5, je povinný poskytnúť  
informácie o týchto oznámeniach každej osobe spôsobom a v rozsahu ustanovenom zákonom  
o slobodnom prístupe k informáciám. Oznámenie podané podľa odseku 5 zverejňuje počas  
výkonu verejnej funkcie komisia obecného zastupiteľstva a mestského zastupiteľstva a  
zastupiteľstva mestských častí v Bratislave a v Košiciach na webovom sídle obce, mesta alebo  
mestskej časti, ak ho má zriadené, komisia zastupiteľstva vyššieho územného celku na  
webovom sídle vyššieho územného celku, akademický senát na webovom sídle verejnej  
vysokej školy a výbor na webovom sídle Národnej rady Slovenskej republiky. Ak obec, mesto  
alebo mestská časť nemá zriadené webové sídlo, orgán, ktorému sa podávajú oznámenia  
podľa odseku 5, je povinný poskytnúť informácie o týchto oznámeniach každej osobe  
spôsobom a v rozsahu ustanovenom zákonom o slobodnom prístupe k informáciám. Osobné  
údaje verejného funkcionára sa poskytujú alebo zverejňujú v rozsahu titul, meno, priezvisko a  
verejná funkcia, ktorú vykonáva.  
(9) Ustanovenie odseku 8 sa nevzťahuje na údaje o majetkových pomeroch a na  
osobné údaje manžela a neplnoletých detí, ktorí žijú s verejným funkcionárom v domácnosti.  
7
(10) Podľa odseku 8 sa nezverejňujú také údaje o majetkových pomeroch verejného  
funkcionára, ktoré by umožnili identifikáciu hnuteľných vecí, ktoré verejný funkcionár  
vlastní, alebo identifikáciu ďalších strán v právnych vzťahoch podľa odseku 4 písm. c) až f).  
(11) Verejný funkcionár je oprávnený poskytnúť osobné údaje svojho manžela a  
neplnoletých detí, ktorí s ním žijú v domácnosti, aj bez ich súhlasu.  
(12) Povinnosť podať písomné oznámenie podľa odseku 1 je splnená aj vtedy, ak bolo  
oznámenie podané elektronickými prostriedkami, spôsobom a za podmienok ustanovených v  
osobitnom predpise.  
Čl.8  
Obmedzenia po skončení výkonu verejnej funkcie  
(1) Verejnému funkcionárovi podľa čl. 2 ods. 1 písm. a), c), d), f), h), j) až m), o), p),  
r), u) až zp), ktorý v období dvoch rokov pred skončením výkonu verejnej funkcie rozhodol o  
poskytnutí štátnej pomoci alebo o poskytnutí alebo povolení inej podpory, výhod alebo  
odpustenia povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov alebo z  
individuálnych právnych aktov fyzickým osobám alebo právnickým osobám, sa počas  
jedného roka od skončenia výkonu verejnej funkcie zakazuje  
a) byť zamestnaný v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnoprávnom vzťahu u tých  
osôb, ak je jeho mesačná odmena v tomto zamestnaní vyššia ako 10-násobok minimálnej  
mzdy,  
b) byť členom riadiaceho, kontrolného alebo dozorného orgánu tých osôb,  
c) byť spoločníkom, členom alebo akcionárom tých osôb,  
d) mať uzatvorenú zmluvu o prokúre, mandátnu zmluvu, komisionársku zmluvu, zmluvu o  
sprostredkovaní, zmluvu o obchodnom zastúpení, zmluvu o tichom spoločenstve alebo  
darovaciu zmluvu s týmito osobami,  
e) mať uzatvorenú zmluvu, ktorej obsahom je oprávnenie konať v mene tých osôb.  
(2) Zákaz podľa odseku 1 sa vzťahuje aj na verejného funkcionára, ktorého  
rozhodnutie alebo súhlas bol nevyhnutnou podmienkou na vydanie rozhodnutia podľa odseku  
1. Ak bolo rozhodnutie alebo súhlas vydaný kolektívnym orgánom, vzťahuje sa zákaz na  
každého verejného funkcionára, ktorý bol členom tohto kolektívneho orgánu a ktorý hlasoval  
za toto rozhodnutie alebo súhlas.  
(3) Zákaz podľa odseku 1 sa vzťahuje aj na verejného funkcionára, ktorý  
a) v období dvoch rokov pred skončením výkonu verejnej funkcie uzatvoril v mene  
obstarávateľa zmluvu s uchádzačom vo verejnom obstarávaní vykonanom nadlimitnou  
metódou alebo podlimitnou metódou alebo  
b) v období dvoch rokov pred skončením výkonu verejnej funkcie vykonával zriaďovateľskú  
pôsobnosť voči právnickým osobám.  
8
(4) Orgán, ktorému sa odovzdávajú oznámenia podľa čl. 7 ods. 5, môže rozhodnúť o  
udelení výnimky zo zákazov podľa odsekov 1 až 3. Výnimku možno udeliť, ak je zrejmé, že  
taký zákaz je neprimeraný vzhľadom na povahu konania podľa odsekov 1 až 3. Udelenie  
výnimky je tento orgán povinný odôvodniť a spolu s odôvodnením zverejniť spôsobom podľa  
čl. 7 ods. 8.  
(5) Verejný funkcionár podľa odseku 1 je povinný do 30 dní po uplynutí jedného roka  
odo dňa skončenia výkonu verejnej funkcie podať písomné oznámenie za predchádzajúci  
kalendárny rok, v ktorom uvedie,  
a) u ktorých osôb bol zamestnaný v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom  
vzťahu,  
b) v ktorej právnickej osobe bol členom riadiaceho, kontrolného alebo dozorného orgánu,  
c) ktorých právnických osôb sa stal členom, akcionárom alebo spoločníkom,  
d) s ktorými osobami uzatvoril zmluvy podľa odseku 1 písm. d) alebo písm. e).  
(6) Oznámenie podľa odseku 5 sa podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe  
č. 2. Verejný funkcionár poskytne na účely spracovania svoje osobné údaje v rozsahu titul,  
meno, priezvisko, rodné číslo, verejná funkcia, ktorú vykonával, adresa trvalého pobytu,  
telefónne číslo a e-mailová adresa. Oznámenie podľa odseku 5 sa nezverejňuje.  
(7) Oznámenie podľa odseku 5 podáva verejný funkcionár uvedený v odseku 1 orgánu  
uvedenému v čl. 7 ods. 5.  
(8) Povinnosť podať písomné oznámenie podľa odseku 5 je splnená aj vtedy, ak bolo  
oznámenie podané elektronickými prostriedkami spôsobom a za podmienok ustanovených v  
osobitnom predpise.  
Konanie vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov  
Čl.9  
(1) Konanie o návrhu vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu  
záujmov (ďalej len "konanie") vykonáva  
a) výbor, ak ide o verejných funkcionárov uvedených v čl. 2 ods. 1 písm. a) až n), p), r), u) až  
zp),  
b) obecné zastupiteľstvo, ak ide o verejných funkcionárov uvedených v čl. 2 ods. 1 písm. o)  
a q),  
c) zastupiteľstvo vyššieho územného celku, ak ide o verejných funkcionárov uvedených  
v čl. 2 ods. 1 písm. s),  
d) akademický senát verejnej vysokej školy, ak ide o verejných funkcionárov uvedených  
v čl. 2 ods. 1 písm. t).  
9
(2) Orgán, ktorý uskutočňuje konanie podľa odseku 1, začne konanie  
a) z vlastnej iniciatívy, ak jeho zistenia nasvedčujú tomu, že verejný funkcionár v oznámení  
podľa čl. 7 alebo čl. 8 uviedol neúplné alebo nepravdivé údaje alebo že verejný funkcionár  
nesplnil alebo porušil povinnosť alebo obmedzenie ustanovené týmto ústavným zákonom  
alebo zákonom, alebo  
b) na základe riadne odôvodneného podnetu, z ktorého je zrejmé, kto ho podáva, ktorého  
verejného funkcionára sa týka, a čo sa namieta.  
(3) Ak sa konanie začína na podnet, dňom začatia konania je deň doručenia podnetu  
orgánu príslušnému podľa odseku 1. Ak sa konanie začína z vlastnej iniciatívy orgánu  
príslušného podľa odseku 1, konanie je začaté dňom, keď orgán podľa odseku 1 urobil prvý  
úkon voči verejnému funkcionárovi, proti ktorému sa vedie konanie.  
(4) Orgán podľa odseku 1 umožní verejnému funkcionárovi, proti ktorému sa vedie  
konanie, aby sa vyjadril ku konaniu; ak je to potrebné, vykoná ďalšie dokazovanie.  
(5) Orgán podľa odseku 1 rozhodne vo veci do 180 dní odo dňa začatia konania. Toto  
rozhodnutie doručí verejnému funkcionárovi, proti ktorému konanie smeruje, a tomu, na čí  
podnet sa koná. Rozhodnutie orgánu podľa odseku 1 písm. a) sa doručí aj predsedovi  
Národnej rady Slovenskej republiky alebo podpredsedovi Národnej rady Slovenskej  
republiky, ak konanie smeruje proti predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky.  
Rozhodnutie orgánu podľa odseku 1 písm. b) sa doručí aj starostovi obce alebo zástupcovi  
starostu obce, ak konanie smeruje proti starostovi, rozhodnutie orgánu podľa odseku 1 písm.  
c) sa doručí aj predsedovi vyššieho územného celku alebo podpredsedovi vyššieho územného  
celku, ak konanie smeruje proti predsedovi vyššieho územného celku, a rozhodnutie orgánu  
podľa odseku 1 písm. d) sa doručí aj predsedovi akademického senátu verejnej vysokej školy.  
(6) Ak sa v konaní preukázalo, že verejný funkcionár nesplnil alebo porušil povinnosť  
alebo obmedzenie ustanovené týmto ústavným zákonom alebo zákonom, alebo v oznámení  
podľa čl. 7 alebo čl. 8 uviedol neúplné alebo nepravdivé údaje, rozhodnutie obsahuje výrok,  
v ktorom sa uvedie, v čom je konanie alebo opomenutie verejného funkcionára v rozpore  
s týmto ústavným zákonom alebo zákonom, odôvodnenie a poučenie o opravnom prostriedku.  
Rozhodnutie obsahuje aj povinnosť zaplatiť pokutu podľa odseku 10.  
(7) Ak sa rozhodnutím podľa odseku 6 vysloví, že verejný funkcionár vykonáva  
funkciu, zamestnanie alebo činnosť, ktorá je nezlučiteľná s výkonom verejnej funkcie podľa  
Ústavy Slovenskej republiky, tohto ústavného zákona alebo zákonov, súčasťou rozhodnutia je  
aj povinnosť bezodkladne zanechať takú funkciu, zamestnanie alebo činnosť.  
(8) Rozhodnutím podľa odseku 6 sa vysloví strata verejnej funkcie, ak  
a) sa v predchádzajúcom konaní proti verejnému funkcionárovi počas jedného funkčného  
obdobia právoplatne rozhodlo, že nesplnil alebo porušil povinnosť alebo obmedzenie  
ustanovené týmto ústavným zákonom alebo zákonom, alebo v oznámení podľa čl. 7 alebo  
čl. 8 uviedol neúplné alebo nepravdivé údaje, a to napriek písomnému upozorneniu orgánu  
uvedenému v čl. 7 ods. 5 v lehote ním určenej,  
10  
b) verejný funkcionár nepreukázal spôsobom ustanoveným týmto ústavným zákonom pôvod  
svojich majetkových prírastkov, najmä ak ide o taký majetkový prírastok, ktorý verejný  
funkcionár vzhľadom na svoje príjmy oznámené podľa čl. 7 ods. 1 písm. d) nemohol  
dosiahnuť.  
(9) Rozhodnutie podľa odseku 6 musí byť prijaté najmenej trojpätinovou väčšinou  
prítomných členov výboru alebo nadpolovičnou väčšinou členov orgánu podľa odseku 1  
písm. b) až d); inak to znamená, že sa konanie zastavuje. Výbor je schopný uznášať sa, ak je  
prítomná najmenej polovica jeho členov.  
(10) Pokuta sa ukladá  
a) v sume zodpovedajúcej mesačnému platu verejného funkcionára, ak ide o porušenie  
povinnosti podať oznámenie podľa čl. 7 v lehote ustanovenej v čl. 7,  
b) v sume zodpovedajúcej trojnásobku mesačného platu verejného funkcionára, ak verejný  
funkcionár uvedie v oznámení podľa čl. 7 neúplné alebo nepravdivé údaje,  
c) v sume zodpovedajúcej trojnásobku mesačného platu verejného funkcionára, ak verejný  
funkcionár poruší povinnosti podľa čl. 8 alebo uvedie v oznámení podľa čl. 8 neúplné  
alebo nepravdivé údaje,  
d) v sume zodpovedajúcej šesťnásobku mesačného platu verejného funkcionára, ak verejný  
funkcionár poruší povinnosti podľa čl. 5, alebo  
e) v sume zodpovedajúcej dvanásťnásobku mesačného platu verejného funkcionára, ak  
verejný funkcionár poruší povinnosti podľa čl. 4.  
(11) Výnos z pokút zaplatených  
a) verejnými funkcionármi podľa čl. 2 ods. 1 písm. a) až n) p), r), u) až zp) je príjmom  
štátneho rozpočtu,  
b) verejnými funkcionármi podľa čl. 2 ods. 1 písm. o) a q) je príjmom rozpočtu príslušnej  
obce,  
c) verejnými funkcionármi podľa čl. 2 ods. 1 písm. s) je príjmom rozpočtu príslušného  
vyššieho územného celku a  
d) verejnými funkcionármi podľa čl. 2 ods. 1 písm. t) je príjmom príslušnej verejnej vysokej  
školy,  
e) štatutárnymi orgánmi orgánov verejnej moci a orgánov právnických osôb podľa odseku 15  
je príjmom štátneho rozpočtu.  
(12) Pokutu podľa odseku 10 písm. a) až d) možno uložiť aj opakovane, a to  
za každých 180 dní od právoplatnosti rozhodnutia, ak verejný funkcionár do 180 dní  
od právoplatnosti tohto rozhodnutia neurobil žiadne úkony smerujúce k náprave  
protiprávneho stavu okrem prípadov, kedy verejný funkcionár nemôže odstrániť protiprávny  
stav z vážnych dôvodov, ktoré posúdi konajúci orgán.  
11  
(13) Ak sa v konaní nepreukázalo, že verejný funkcionár nesplnil alebo porušil  
povinnosť alebo obmedzenie ustanovené týmto ústavným zákonom alebo v oznámení podľa  
čl. 7 alebo čl. 8 uviedol neúplné alebo nepravdivé údaje, orgán podľa odseku 1 rozhodne  
o zastavení konania. Na prijatie platného rozhodnutia o zastavení konania je potrebná  
najmenej trojpätinová väčšina prítomných členov orgánu, ktorý konanie uskutočňuje; také  
rozhodnutie je konečné. Ak orgán neprijme rozhodnutie o zastavení konania, konanie sa  
zastaví. Konanie sa zastaví aj vtedy, ak sa verejný funkcionár pred hlasovaním o rozhodnutí  
podľa odseku 6 vzdá verejnej funkcie.  
(14) Rozhodnutie obsahuje osobné údaje verejného funkcionára v rozsahu titul, meno,  
priezvisko, verejná funkcia.  
(15) Orgány verejnej moci a právnické osoby sú povinné na žiadosť orgánu, ktorý  
vykonáva konanie podľa odseku 1, oznámiť skutočnosti, ktoré majú význam pre konanie  
a rozhodnutie podľa tohto ústavného zákona. Za nesplnenie tejto povinnosti a povinnosti  
podľa čl. 2 ods. 4 môže tento orgán uložiť štatutárnemu orgánu alebo predsedovi štatutárneho  
orgánu orgánov verejnej moci a orgánov právnických osôb pokutu vo výške určenej v odseku  
10 písm. a), a to aj opakovane.  
(16) Na účely tohto ústavného zákona sa mesačným platom verejného funkcionára  
rozumie jedna dvanástina z jeho ročného príjmu za predchádzajúci kalendárny rok za výkon  
verejnej funkcie a v prípade uloženia pokuty v zmysle odseku 15 sa mesačným platom  
verejného funkcionára rozumie jedna dvanástina z jeho ročného príjmu za predchádzajúci  
kalendárny rok za výkon funkcie štatutárneho orgánu alebo predsedu štatutárneho orgánu  
orgánov verejnej moci a orgánov právnických osôb.  
(17) V prípade, ak mesačný plat verejného funkcionára, voči ktorému vedie konanie  
orgán uvedený v čl. 9 ods. 1 písm. a), je nižší ako priemerná mesačná nominálna mzda  
zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok, pri  
výpočte sumy podľa odseku 10 sa za mesačný plat považuje priemerná nominálna mesačná  
mzda zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za uplynulý kalendárny rok.  
Čl.10  
(1) Rozhodnutie prijaté podľa čl. 9 ods. 8 výborom musí uznesením schváliť Národná  
rada Slovenskej republiky najmenej trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Národná  
rada Slovenskej republiky schválené rozhodnutie zverejňuje a doručí ho spolu s uznesením  
v písomnom vyhotovení výboru, ktorý zabezpečí ich doručenie verejnému funkcionárovi. Ak  
Národná rada Slovenskej republiky rozhodnutie prijaté podľa čl. 9 ods. 8 výborom neschváli,  
oznámi túto skutočnosť výboru zaslaním prijatého uznesenia.  
(2) Dotknutý verejný funkcionár môže podať návrh na preskúmanie rozhodnutia  
výboru na Ústavný súd Slovenskej republiky v lehote 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia  
podľa odseku 1, ktorým bola vyslovená strata verejnej funkcie, alebo do 30 dní odo dňa  
doručenia rozhodnutia podľa čl. 9 ods. 10, ktorým bolo rozhodnuté o pokute voči verejnému  
funkcionárovi. Podanie návrhu na preskúmanie rozhodnutia výboru má odkladný účinok.  
Ústavný súd Slovenskej republiky rozhodne o tomto návrhu do 60 dní odo dňa jeho  
doručenia. Konanie o preskúmaní takéhoto rozhodnutia pred Ústavným súdom Slovenskej  
republiky upravujú ustanovenia zákona. Rozhodnutie Ústavného súdu Slovenskej republiky je  
12  
konečné okrem rozhodnutia podľa čl. 12 ods. 2.  
(3) Proti rozhodnutiu orgánu podľa čl. 9 ods. 1 písm. b) až d) môže dotknutý verejný  
funkcionár do 15 dní od doručenia rozhodnutia, ktorým bola vyslovená strata verejnej funkcie  
alebo ktorým bola uložená pokuta, podať návrh na preskúmanie rozhodnutia na Ústavný súd  
Slovenskej republiky. Podanie návrhu má odkladný účinok. Ústavný súd Slovenskej  
republiky rozhodne o tomto návrhu do 60 dní odo dňa jeho doručenia. Konanie o preskúmaní  
takého rozhodnutia pred Ústavným súdom Slovenskej republiky upravujú ustanovenia  
zákona. Rozhodnutie Ústavného súdu Slovenskej republiky je konečné okrem rozhodnutia  
podľa čl. 12 ods. 2.  
(4) Štatutárny orgán orgánov verejnej moci a orgánov právnických osôb môže podať  
návrh na preskúmanie rozhodnutia o pokute uloženej podľa čl. 9 ods. 15 na Ústavný súd  
Slovenskej republiky v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia o uložení pokuty. Podanie  
návrhu na preskúmanie rozhodnutia orgánu, ktorý rozhodol o pokute, má odkladný účinok.  
Ústavný súd Slovenskej republiky rozhodne o tomto návrhu do 60 dní odo dňa jeho  
doručenia. Konanie o preskúmaní takéhoto rozhodnutia pred Ústavným súdom Slovenskej  
republiky upravujú ustanovenia zákona a rozhodnutie Ústavného súdu Slovenskej republiky  
je konečné.  
Čl.11  
(1) Ak je súčasťou rozhodnutia aj povinnosť zanechať funkciu, zamestnanie alebo  
činnosť, ktorých výkon je nezlučiteľný s výkonom verejnej funkcie podľa tohto ústavného  
zákona alebo zákona, je verejný funkcionár povinný do 30 dní odo dňa nadobudnutia  
právoplatnosti rozhodnutia ich vykonávanie skončiť alebo urobiť zákonom ustanovený  
právny úkon smerujúci k ich skončeniu a oznámiť to orgánu, ktorý rozhodnutie vydal.  
(2) Ak verejný funkcionár nesplní povinnosti podľa odseku 1, znamená to, že dňom  
uplynutia lehoty podľa odseku 1 sa vzdal funkcie verejného funkcionára. Ak ústava alebo  
zákon neupravujú zánik funkcie verejného funkcionára vzdaním sa funkcie, znamená to, že  
dňom uplynutia lehoty podľa odseku 1 podal demisiu alebo bol odvolaný z funkcie.  
(3) Na podanie návrhu na výkon rozhodnutia je oprávnený orgán, ktorý vykonáva  
konanie podľa čl. 9 ods. 1.  
Vzťah k správnemu poriadku  
Čl.11a  
Na konanie orgánu uvedeného v čl. 7 ods. 5 podľa čl. 9 až 11 sa primerane použijú  
ustanovenia všeobecného predpisu o správnom konaní.  
Spoločné, prechodné a zrušovacie ustanovenia  
Čl.12  
(1) Na ochranu osobných údajov verejného funkcionára a iných osôb, ktoré sa  
spracúvajú, poskytujú alebo zverejňujú podľa tohto ústavného zákona, sa vzťahujú  
ustanovenia zákona.  
13  
(2) Ak medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republiky viazaná, ustanovuje  
možnosť pre verejného funkcionára obrátiť sa na medzinárodný orgán so žiadosťou  
o preskúmanie rozhodnutia, ktorým bola vyslovená strata mandátu alebo verejnej funkcie,  
a ak sa verejný funkcionár obráti na tento medzinárodný orgán so žiadosťou o preskúmanie  
takého rozhodnutia, považuje sa také rozhodnutie o strate mandátu alebo verejnej funkcie  
za právoplatné a vykonateľné až vtedy, keď ho tento medzinárodný orgán potvrdí.  
(3) Ak verejný funkcionár vykonáva k 1. júlu 2004 funkciu, zamestnanie alebo  
činnosť, ktorá je podľa tohto ústavného zákona nezlučiteľná s jeho funkciou verejného  
funkcionára, je povinný do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto ústavného zákona ich  
vykonávanie skončiť alebo vykonať zákonom ustanovený právny úkon smerujúci k ich  
skončeniu.  
(4) Konanie vo veciach rozporu osobného záujmu s verejným záujmom začaté pred  
nadobudnutím účinnosti tohto ústavného zákona sa dokončí podľa doterajších právnych  
predpisov.  
Čl.12a  
(1) Ak verejný funkcionár vykonáva ku dňu účinnosti tohto ústavného zákona funkciu,  
zamestnanie alebo činnosť, ktorá je podľa tohto ústavného zákona nezlučiteľná s jeho  
funkciou verejného funkcionára, je povinný do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto  
ústavného zákona ich vykonávanie skončiť alebo vykonať zákonom ustanovený právny úkon  
smerujúci k ich skončeniu.  
(2) Konanie vo veciach rozporu osobného záujmu s verejným záujmom začaté pred  
nadobudnutím účinnosti tohto ústavného zákona možno preskúmať Ústavným súdom  
Slovenskej republiky postupom uvedeným v tomto ústavnom zákone.  
Čl. 12b  
(1) Ak verejný funkcionár vykonáva k 1. januáru 2020 funkciu, zamestnanie alebo  
činnosť, ktorá je podľa ústavného zákona účinného od 1. januára 2020 nezlučiteľná s jeho  
funkciou verejného funkcionára, je povinný do 31. januára 2020 jej vykonávanie skončiť  
alebo vykonať zákonom ustanovený právny úkon smerujúci k jej skončeniu.  
(2) Konanie začaté pred 1. januárom 2020 sa dokončí podľa ústavného zákona  
účinného pred 1. januárom 2020.  
(3) Oznámenia podľa čl. 7 ods. 1 a čl. 8 ods. 5 za rok 2019 sa podávajú podľa  
ústavného zákona účinného od 1. januára 2020.  
(4) Oznámenie podľa čl. 7 ods. 1 a čl. 8 ods. 5 možno podať orgánu podľa čl. 7 ods. 5  
písomne aj elektronickými prostriedkami. Podrobnosti pri podávaní oznámení podľa čl. 7 ods.  
1 a čl. 8 ods. 5 elektronickými prostriedkami upraví orgán podľa čl. 7 ods. 5 a oznámi ich na  
svojom webovom sídle.  
(5) Právne úkony, ktoré vykonáva orgán podľa čl. 7 ods. 5 pri výkone svojej  
pôsobnosti, môže uskutočniť elektronicky, spôsobom a za podmienok uvedených v osobitnom  
predpise.  
14  
(6) Majetkový prírastok verejného funkcionára na účely konania podľa čl. 9 ods. 8  
písm. b) je rozdiel medzi jednotlivými údajmi v písomnom oznámení podľa čl. 7 ods. 1, a to  
najmä rozdiel medzi jednotlivými údajmi podľa čl. 7 ods. 1 písm. d) v roku, v ktorom sa  
posudzuje pôvod majetkového prírastku, s údajmi za predchádzajúci kalendárny rok pri  
zohľadnení údajov o nadobudnutí nehnuteľnej veci a hnuteľnej veci v posudzovanom období.  
Čl.13  
Zrušuje sa ústavný zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 119/1995 Z. z.  
o zamedzení rozporu záujmov pri výkone funkcií ústavných činiteľov a vyšších štátnych  
funkcionárov.  
Čl.14  
Účinnosť  
Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť 1. októbra 2004.  
Ústavný zákon č. 545/2005 Z. z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2006.  
Ústavné zákony č. 66/2019 Z. z. a č. 232/2019 Z. z. a č. 469/2019 Z. z. nadobudli  
účinnosť 1. januárom 2020.  
15