1
z 27. novembra 2019,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 313/2016 Z. z., zákona č. 90/2017 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z., zákona č. 106/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 208/2018 Z. z., zákona č. 312/2018 Z. z., zákona č. 302/2019 Z. z. a zákona č. 364/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 1 ods. 1 sa vypúšťa písmeno k).
2.V § 1 ods. 2 písmeno j) znie:
„j) látky, ktoré určené na použitie ako kŕmne suroviny podľa osobitného predpisu,8a) a ktoré nepozostávajú z vedľajších živočíšnych produktov a ani ich neobsahujú,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:
8a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 767/2009 z 13. júla 2009 o uvádzaní krmív na trh a ich používaní, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 a ktorým sa zrušujú smernica Rady 79/373/EHS, smernica Komisie 80/511/EHS, smernice Rady 82/471/EHS, 83/228/EHS, 93/74/EHS, 93/113/ES a 96/25/ES a rozhodnutie Komisie 2004/217/ES (Ú. v. EÚ L 229, 1.9.2009) v platnom znení.“.
3.Poznámka pod čiarou k odkazu 15 znie:
15) Napríklad zákon č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2
4.V § 2 ods. 4 písmeno g) znie:
„g) na to, že látka alebo hnuteľná vec sa považuje za vedľajší produkt, a nie za odpad, bol udelený súhlas, ak sa vyžaduje podľa § 97 ods. 1 písm. o).“.
5.V § 2 odsek 5 znie:
„(5) Stav konca odpadu je stav, ktorý dosiahne odpad, ak prejde niektorou z činností zhodnocovania odpadu alebo recyklácie a spĺňa tieto podmienky:
a)látka alebo vec sa má použiť na špecifické účely,
b)pre látku alebo vec existuje trh alebo je po nej dopyt,
c)látka alebo vec spĺňa technické požiadavky na špecifické účely a spĺňa požiadavky ustanovené osobitným predpisom16) a spĺňa technické normy alebo je v súlade s inou obdobnou technickou špecifikáciou s porovnateľnými požiadavkami alebo s prísnejšími požiadavkami, ktoré sa uplatňujú na výrobky, a
d)použitie látky alebo veci nezapríčiní celkové nepriaznivé vplyvy na životné prostredie alebo na zdravie ľudí.“.
6.V poznámke pod čiarou k odkazu 16 sa na konci pripája táto citácia: „§ 6b vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 228/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie prevádzkovej evidencie o palivách v znení vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 367/2015 Z. z.“.
7.V § 2 odsek 7 znie:
„(7) Biologický odpad je odpad zo záhrad a parkov, potravinový odpad a kuchynský odpad z domácností, kancelárií, reštaurácií, veľkoobchodu, jedální, stravovacích zariadení a maloobchodných zariadení, ktorý je biologicky rozložiteľný a porovnateľný biologický odpad z potravinárskych závodov.“.
8.§ 2 sa dopĺňa odsekmi 10 a 11, ktoré znejú:
„(10) Odpad, ktorý nie je nebezpečný, je odpad, na ktorý sa nevzťahuje odsek 9.
(11) Potravinový odpad sú všetky potraviny,16a) ktoré sa stali odpadom.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 16a znie:
16a) Čl. 2 nariadenia (ES) č. 178/2002 Európskeho parlamentu a Rady z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (Ú. v. L 31, 1.2.2002; Mimoriadne vydanie Ú. v. kap. 15/zv. 6) v platnom znení.“.
9.V § 3 ods. 2 sa za slovo „zhodnocovanie“ vkladajú slová „vrátane triedenia“.
10.V § 3 odsek 9 znie:
„(9) Úprava odpadu je fyzikálny proces, tepelný proces, chemický proces alebo biologický proces vrátane triedenia odpadu, ktorý zmení vlastnosti odpadu s cieľom zmenšiť jeho objem alebo znížiť jeho nebezpečné vlastnosti, uľahčiť manipuláciu s ním alebo zlepšiť možnosti jeho zhodnotenia.“.
11.V § 3 sa za odsek 13 vkladá nový odsek 14, ktorý znie:
3
„(14) Materiálové zhodnocovanie odpadu je činnosť zhodnocovania odpadu okrem energetického zhodnocovania a opätovného spracovania na materiály, ktoré sa majú použiť ako palivo alebo iné prostriedky na výrobu energie. Za materiálové zhodnocovanie sa považuje najmä príprava na opätovné použitie, recyklácia a spätné zasypávanie.“.
Doterajšie odseky 14 až 18 sa označujú ako odseky 15 až 19.
12.V § 3 ods. 19 sa slová „zásypové práce, terénne úpravy a iné práce súvisiace s výstavbou“ nahrádzajú slovami „spätné zasypávanie“.
13.§ 3 sa dopĺňa odsekom 20, ktorý znie:
„(20) Spätné zasypávanie je činnosť zhodnocovania odpadu, pri ktorej sa vhodný odpad, ktorý nie je nebezpečný, používa na účely rekultivácie vo vyťažených oblastiach alebo na technické účely pri terénnych úpravách. Odpad používaný na spätné zasypávanie musí nahradiť neodpadové materiály, musí byť vhodný na uvedené účely a použitý len v množstve, ktoré je nevyhnutné na dosiahnutie uvedených účelov.“.
14.V § 5 ods. 4 písm. c) sa slová „v mieste ich vzniku“ nahrádzajú slovami
„1. v mieste ich vzniku,
2. na inom mieste u toho istého pôvodcu odpadu alebo
3. v zariadení, na ktoré bol vydaný súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. d),“.
15.V § 6 ods. 3 písmeno c) znie:
„c) obsah nebezpečných látok v materiáloch a vo výrobkoch.“.
16.§ 6 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:
„(12) Príklady hospodárskych nástrojov a ďalších opatrení na poskytovanie stimulov na uplatňovanie hierarchie odpadového hospodárstva sú uvedené v prílohe č. 4a.“.
17.V § 7 odseky 3 a 4 znejú:
„(3) Program predchádzania vzniku odpadu obsahuje kvalitatívne alebo kvantitatívne ukazovatele a ciele predchádzania vzniku odpadu, ktoré sa vzťahujú predovšetkým na množstvo vzniknutého odpadu a opatrenia na dosiahnutie týchto cieľov. Opisuje opatrenia a ak je to potrebné návrhy nových opatrení na dosiahnutie týchto cieľov. Ciele a opatrenia v tomto programe zamerané na vylúčenie priamej väzby medzi hospodárskym rastom a negatívnymi environmentálnymi vplyvmi spojenými so vznikom odpadu.
(4) Program predchádzania vzniku odpadu obsahuje vyhodnotenie užitočnosti príkladov opatrení uvedených v prílohe č. 4 alebo iných príslušných opatrení. Súčasťou programu predchádzania vzniku odpadu je aj opis prínosu uplatnených nástrojov a uplatnených opatrení na predchádzanie vzniku odpadu uvedených v prílohe č. 4a.“.
18.V § 8 ods. 3 písm. a) sa za slovom „bifenylov“ vkladá čiarka a slová „alebo o obci, ktorí program vypracúvajú“ sa nahrádzajú slovami „ktorý program vypracúva“.
19.V § 9 ods. 2 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová:
„vrátane odpadových materiálov a územného pokrytia triedeného zberu,“.
4
20.V § 9 ods. 2 písm. k) sa na konci pripájajú tieto slová: „a potreby investícií nevyhnutných na splnenie uvedených potrieb,“.
21.V § 9 sa odsek 2 dopĺňa písmenami q) až s), ktoré znejú:
„q) opatrenia na zabránenie prijímania odpadu, najmä komunálneho odpadu, vhodného na recykláciu alebo iné zhodnocovanie odpadu na skládky odpadov,
r) opatrenia na predchádzanie všetkých podôb znečisťovania životného prostredia odpadom a na vyčistenie od všetkých druhov odpadu,
s) vhodné kvalitatívne ukazovatele a kvantitatívne ukazovatele a ciele, ktoré sa vzťahujú na množstvo vzniknutého odpadu a jeho spracovanie a na komunálny odpad, ktorý je zneškodnený alebo energeticky zhodnotený.“.
22.V § 9 ods. 3 sa slová „e) až j)“ nahrádzajú slovami „e) až j) a q) až s)“.
23.§ 9 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:
„(11) Ministerstvo môže program predchádzania vzniku odpadu začleniť do programu Slovenskej republiky, pričom v ňom musí identifikovať ciele a opatrenia na predchádzanie vzniku odpadu.“.
24.§ 10 vrátane nadpisu sa vypúšťa.
25.V § 12 odsek 6 znie:
„(6) Fyzické osoby nemôžu nakladať a inak zaobchádzať s iným ako s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom a stavebným odpadom z jednoduchých stavieb22a) a z drobných stavieb,22b) okrem zaobchádzania podľa § 63 ods. 1 a § 72. Na fyzickú osobu, ktorá nakladá so stavebným odpadom z jednoduchých stavieb alebo z drobných stavieb sa vzťahuje ustanovenie § 14 ods. 1 písm. e). Fyzická osoba nesmie nakladať alebo inak zaobchádzať so stavebným odpadom z jednoduchých stavieb alebo drobných stavieb s obsahom azbestu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 22b znie:
22b) § 139b ods. 7 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
26.V § 13 sa písmeno e) dopĺňa deviatym bodom, ktorý znie:
„9. odpad, ktorý neprešiel úpravou, okrem
9.1 inertného odpadu, ktorého úprava s cieľom zníženia množstva odpadu alebo jeho nebezpečenstva pre zdravie ľudí alebo pre životné prostredie nie je technicky možná,
9.2 odpadu, u ktorého by úprava neviedla k zníženiu množstva odpadu ani nezabránila ohrozeniu zdravia ľudí alebo ohrozeniu životného prostredia,“.
27.V § 13 písmeno g) znie:
„ g) zneškodňovať spaľovaním
1.odpad, ktorý sa vyzbieral oddelene na účel prípravy na opätovné použitie alebo recyklácie, okrem odpadu, ktorý je nezhodnotiteľným zvyškom z týchto činností zhodnocovania takto oddelene vyzbieraného odpadu, ak nie je možný alebo účelný postup podľa § 6,
5
2.biologicky rozložiteľný odpad okrem zneškodnenia odpadov, na ktorý bol vydaný súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. b),
3.komunálny odpad okrem spaľovania odpadu v spaľovniach a zariadeniach na spoluspaľovanie odpadov,“.
28. V § 14 ods. 2 sa bodka nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „ak nie je v
§ 12 ods. 6 ustanovené inak.“.
29.V § 14 odsek 5 znie:
„(5) Držiteľ odpadu, ktorému bol vydaný súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. n), je oprávnený odovzdať odpad aj inej osobe ako osobe uvedenej v odseku 1 písm. e), ak ide o odpad vhodný na využitie v domácnosti. Odpad vhodný na využitie v domácnosti je materiál, palivo, 26) ktorým je len odpad z biomasy26a) alebo iná vec určená na konečnú spotrebu; konečnou spotrebou sa rozumie spotreba, v dôsledku ktorej vznikne komunálny odpad. Pri tomto postupe sa na držiteľa odpadov nevzťahujú povinnosti podľa odseku 1 písm. d). Ustanovenia osobitných predpisov27) týmto nie dotknuté. Na využitie v domácnosti sa nemôže odovzdať nebezpečný odpad, elektroodpad, odpadové pneumatiky a použité batérie a akumulátory.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 26a znie:
26a) § 8 ods. 5 písm. i) vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 315/2017 Z. z.“.
30.V poznámke pod čiarou k odkazu 27 sa vypúšťa citácia „zákon č. 264/1999 Z. z.,“, na konci sa vkladá čiarka a pripája táto citácia: „zákon č. 56/2018 Z. z.“.
31.§ 14 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:
„(10) Fyzická osoba podnikateľ a právnická osoba, ktorá prvýkrát použije materiál, ktorý prestal byť odpadom podľa § 2 ods. 5 a nebol umiestnený na trh, alebo umiestni materiál na trh prvýkrát potom, ako prestal byť odpadom podľa § 2 ods. 5, musí zabezpečiť, aby materiál spĺňal príslušné požiadavky podľa osobitných predpisov.15)“.
32.V § 15 ods. 14 úvodnej vete sa slová „odsekoch 7 a 12“ nahrádzajú slovami „odsekoch 7, 12 a 19“.
33.V § 15 sa odsek 14 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c) držiteľ nezákonne umiestneného odpadu alebo osoba uvedená v odseku 2, ak prejaví záujem o zabezpečenie zhodnotenia alebo zneškodnenia nezákonne umiestneného odpadu, pričom ak ide o
1.komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady, použije sa ustanovenie odseku 13,
2.iné ako komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady, výlučne prostredníctvom osoby, ktorá má na túto činnosť oprávnenie podľa tohto zákona.“.
34.V § 15 ods. 16 sa na konci pripája táto veta: Ak na zabezpečenie zhodnotenia odpadu alebo zneškodnenia odpadu v súlade s odsekom 14 poskytnuté finančné prostriedky Environmentálneho fondu, náklady, ktoré nahradené príslušnému orgánu štátnej správy
6
odpadového hospodárstva osobou zodpovednou za nezákonné umiestnenie odpadu, príjmom Environmentálneho fondu.“.
35.§ 15 sa dopĺňa odsekom 19, ktorý znie:
„(19) Postup podľa odseku 14 sa uplatní aj po oznámení orgánu Policajného zboru podľa odseku 15, ktorý začal konať na základe inej skutočnosti, ako je oznámenie podľa odseku 7.“.
36. V § 16 odsek 2 znie:
„(2) Okrem povinností podľa odseku 1 je ten, kto vykonáva
a) zber odpadu alebo výkup odpadu od fyzickej osoby, povinný zaradiť odpad odobratý od takejto osoby ako komunálny odpad; toto ustanovenie sa nevzťahuje na zber starých vozidiel a odpadových pneumatík,
b) zber odpadu od fyzickej osoby, povinný oznamovať obci, na území ktorej sa zber odpadu uskutočňuje, údaje o druhu a množstve vyzbieraného odpadu,
c) výkup odpadu od fyzickej osoby, oznamovať obci, z ktorej vykúpený odpad pochádza, údaje o druhu a množstve vykúpeného odpadu.“.
37.V § 16 ods. 4 písm. b) časť vety za bodkočiarkou znie:
„okrem elektroodpadu a použitých batérií a akumulátorov, pre ktoré ten, kto vykonáva výkup, uzatvorenú zmluvu s výrobcom, ktorý si plní vyhradené povinnosti individuálne, treťou osobou alebo príslušnou organizáciou zodpovednosti výrobcov.“.
38.V poznámke pod čiarou k odkazu 35 sa citácia „§ 8 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 431/2004 Z. z.“ nahrádza citáciou „§ 11 zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
39.§ 16 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:
„(10) Ten, kto vykonáva zber zmesového odpadu alebo triedený zber komunálnych odpadov z obalov a komunálnych odpadov z neobalových výrobkov v obci, je povinný
a)zabezpečiť vybavenie zberných vozidiel vážiacim systémom zaradeným do skupiny určených meradiel a spĺňajúcim požiadavky na určené meradlo,35)
b)ohlasovať príslušnej obci množstvá vyzbieraného zmesového odpadu a vyzbieraných komunálnych odpadov z obalov a komunálnych odpadov z neobalových výrobkov v obci, na území ktorej vznikli tieto odpady, do 15 dní od skončenia mesiaca, v ktorom bol zber uskutočnený.“.
40. § 16 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:
„(11) Ten, kto vykonáva výkup odpadu od fyzickej osoby, je povinný od nej vyžadovať poskytnutie údaju o obci, z ktorej vykúpený odpad pochádza.“.
41.Za § 16 sa vkladá § 16a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠16a
Školský zber
(1) Škola alebo školské zariadenie35a) (ďalej len „škola“), ktorá vykonáva zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov pochádzajúcich z domácností, je povinná najneskôr do konca mesiaca nasledujúceho po ukončení štvrťroka oznamovať druh a
7
množstvo vyzbieraného odpadu a informácie o nasledujúcom držiteľovi obci a príslušnej organizácii zodpovednosti výrobcov pre obaly, ktorá uzatvorenú zmluvu s obcou, v ktorej sa tento zber vykonáva.
(2) Na školu sa vzťahujú povinnosti držiteľa odpadu podľa § 14 ods. 1 písm. a) až e).
(3) Na školu, ktorá vykonáva zber podľa odseku 1, sa nevzťahujú povinnosti podľa § 81 ods. 13, § 97 a § 98.
(4) Podmienky vykonávania zberu odpadov podľa odseku 1 môže obec upraviť vo všeobecne záväznom nariadení.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 35a znie:
35a) § 2 písm. x) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
42.V § 17 sa odsek 1 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:
„m) plniť evidenčnú povinnosť a ohlasovaciu povinnosť a povinnosť uchovávania evidencie a ohlasovaných údajov o množstve výrobkov a materiálov, ktoré výsledkom prípravy na opätovné použitie, recyklácie alebo ďalších činností zhodnocovania odpadu a ohlasovať údaje príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva.“.
43.V § 17 ods. 2 sa slová „písm. k)“ nahrádzajú slovami „písm. j)“.
44.V § 21 ods. 3 sa vypúšťa písmeno i).
Doterajšie písmená j) až t) sa označujú ako písmená i) až s).
45.V § 21 ods. 4 sa slová „písmen r) a s)“ nahrádzajú slovami „písmen q) a r)“.
46.V § 24 ods. 4 sa slová „alebo osobitných účtoch” nahrádzajú slovom „ministerstva“.
47. V § 25 ods. 6 sa slová „ostatnými odpadmi“ nahrádzajú slovami „odpadmi, ktoré nie nebezpečné“.
48.V § 27 ods. 6 úvodnej vete sa slová „až k)“ nahrádzajú slovami „až l)“.
49.V § 27 ods. 7 písm. d) sa slová „písm. e)“ nahrádzajú slovami „písm. g)“.
50.V § 28 ods. 4 písm. k) časť vety za bodkočiarkou znie:
„ak ide o použité batérie a akumulátory a odpadové pneumatiky, aj zoznam miest ich zberu a ak ide o elektroodpad, zoznam miest zberu a zoznam miest spätného zberu.“.
51.V § 28 sa odsek 4 dopĺňa písmenami af) až ah), ktoré znejú:
„af) zabezpečiť každoročne overenie účtovnej závierky štatutárnym audítorom podľa osobitného predpisu58c) a zaslať správu štatutárneho audítora týkajúcu sa účtovnej závierky ministerstvu do 30 dní od vykonania overenia účtovnej závierky,
ag) podieľať sa na vytvorení finančnej garancie podľa § 31a, pričom úhradu príspevku tvoriaceho finančnú garanciu je povinná vykonať do 28. februára,
8
ah) upraviť finančné príspevky od zastúpených výrobcov po zohľadnení trvanlivosti, opraviteľnosti, opätovnej použiteľnosti, recyklovateľnosti vyhradených výrobkov a po zohľadnení prítomnosti nebezpečných látok vo vyhradených výrobkoch.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 58c znie:
58c) Napríklad § 22, 23 a 27 zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.“.
52.V § 28 ods. 9 písmeno f) znie:
„f) informácie o spôsobe financovania systému združeného nakladania s vyhradeným prúdom odpadu a nákladoch na činnosti vykonávané v systéme združeného nakladania s vyhradeným prúdom odpadu; ak ide o organizáciu zodpovednosti výrobcov pre obaly, Správa o činnosti organizácie zodpovednosti výrobcov obsahuje tieto informácie s rozlíšením nákladov na zber jednotlivých odpadových materiálov a nákladov na výkup jednotlivých odpadových materiálov,“.
53.V § 28 sa odsek 9 dopĺňa písmenami j) a k), ktoré znejú:
„j) informácie o svojich vlastníckych pomeroch,
k) informácie o postupe výberu osôb podľa písmena b).“.
54.V § 28 ods. 10 sa na konci prvej vety bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová:
„j) a k).“.
55.V poznámke pod čiarou k odkazu 59 sa citácia „zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.“ nahrádza citáciou „zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov“.
56. V § 28 ods. 12 písm. c) sa slovo „pozostáva“ nahrádza slovami „je zložený“.
57.V § 29 sa odsek 1 dopĺňa písmenom o), ktoré znie:
„o) podieľať sa na vytvorení finančnej garancie podľa § 31a, pričom úhradu príspevku tvoriaceho finančnú garanciu je povinný vykonať do 28. februára; táto povinnosť sa nevzťahuje na výrobcu obalov, ktorý si plní vyhradené povinnosti individuálne.“.
58.V § 29 ods. 2 sa vypúšťa písmeno g).
59.V § 31 ods. 6 sa na konci pripájajú tieto vety: „Zakladatelia koordinačného centra sa po jeho založení stávajú členmi koordinačného centra a musia mať uzatvorenú zmluvu s koordinačným centrom podľa § 28 ods. 4 písm. f), § 29 ods. 1 písm. c) alebo § 44 ods. 8 písm. d). Za člena koordinačného centra sa považuje každý, kto udelenú autorizáciu podľa § 89 ods. 1 písm. b) alebo c) a uzatvorenú zmluvu s koordinačným centrom podľa § 28 ods. 4 písm. f), § 29 ods. 1 písm. c) alebo § 44 ods. 8 písm. d).“.
60.V § 31 sa odsek 8 dopĺňa písmenom l), ktoré znie:
„l) spôsob vytvorenia finančnej garancie podľa § 31a a podrobnosti o nej.“.
61.V § 31 ods. 9 druhej vete sa slová „Zakladatelia alebo členovia“ nahrádzajú slovom „Členovia“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „a § 31a“.
9
62.V § 31 ods. 11 písm. l) sa za slová „b) až e)“ vkladajú slová „a q)“.
63.V § 31 sa odsek 11 dopĺňa písmenami p až s), ktoré znejú:
„p) zabezpečiť za predchádzajúci kalendárny rok, v ktorom boli použité prostriedky finančnej garancie, overenie účtovnej závierky štatutárnym audítorom podľa osobitného predpisu58a) a zaslať správu štatutárneho audítora týkajúcu sa účtovnej závierky ministerstvu do 30 dní od vykonania overenia účtovnej závierky,
q) vytvoriť finančnú garanciu z príspevkov zakladateľov a členov koordinačného centra podľa § 31a do 90 dní odo dňa zápisu koordinačného centra do Registra koordinačných centier,
r) oznamovať ministerstvom poverenej osobe údaje o finančnej garancii podľa § 31a a každú zmenu s ňou súvisiacu,
s) zabezpečovať podľa potreby, najmenej raz za rok, dialóg medzi subjektami pôsobiacimi v odpadovom hospodárstve.“.
64.V § 31 ods. 17 písmeno d) znie:
„d) je zložený aj
1. zo zástupcov štátu, ktorí predstavujú nadpolovičnú väčšinu členov orgánu a ktorých navrhuje minister, pričom týmto návrhom je najvyšší orgán koordinačného centra viazaný,
2. z jedného člena, ktorého navrhuje štatutárny orgán reprezentatívneho záujmového združenia miest a obcí s celoslovenskou pôsobnosťou, pričom týmto návrhom je najvyšší orgán koordinačného centra viazaný,“.
65.Za § 31 sa vkladá § 31a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠31a
Finančná garancia
(1)Finančná garancia slúži na zabezpečenie záväzkov zakladateľov koordinačného centra, členov koordinačného centra a subjektov, ktorí ešte nie členmi koordinačného centra, vyplývajúcich z rozšírenej zodpovednosti výrobcov .
(2)Koordinačné centrum je povinné zabezpečiť, aby sa všetci jeho členovia podieľali na vytvorení finančnej garancie.
(3) Pre tvorbu finančnej garancie sa minimálna výška príspevku člena koordinačného centra, ktorý mal uzatvorenú zmluvu s koordinačným centrom v predchádzajúcom kalendárnom roku, okrem tretej osoby, ustanovuje takto:
a) 50 000 eur, ak celkové náklady vynaložené na plnenie povinností vyplývajúcich z rozšírenej zodpovednosti výrobcov za predchádzajúci kalendárny rok podľa § 27 ods. 5 neprevýšili
500 000 eur,
b) 100 000 eur, ak celkové náklady vynaložené na plnenie povinností vyplývajúcich z rozšírenej zodpovednosti výrobcov za predchádzajúci kalendárny rok podľa § 27 ods. 5 dosiahli viac ako 500 000 eur a neprevýšili 1 000 000 eur,
c) 200 000 eur, ak celkové náklady vynaložené na plnenie povinností vyplývajúcich z rozšírenej zodpovednosti výrobcov za predchádzajúci kalendárny rok podľa § 27 ods. 5 dosiahli viac ako 1 000 000 eur.
(4) Pre tvorbu finančnej garancie sa výška príspevku člena koordinačného centra, ak ide o tretiu osobu, ktorá mala uzatvorenú zmluvu s koordinačným centrom v predchádzajúcom kalendárnom roku, ustanovuje v sume 100 000 eur.
10
(5) Pre tvorbu finančnej garancie sa minimálna výška príspevku člena koordinačného centra, ktorý nemal uzatvorenú zmluvu s koordinačným centrom v predchádzajúcom kalendárnom roku, ustanovuje v sume 75 000 eur za rok, v ktorom uzavrel zmluvu s koordinačným centrom.
(6) Koordinačné centrum je povinné zabezpečiť minimálnu finančnú garanciu pozostávajúcu z príspevkov podľa odsekov 3 až 5 každoročne k 31. marcu.
(7) Podrobnosti o vytvorení, použití, uvoľnení a zániku finančnej garancie určuje koordinačné centrum.
(8) Finančná garancia sa nesmie použiť na úhradu sankcií podľa tohto zákona alebo podľa osobitného predpisu.“.
66.V § 32 ods. 5 sa za slovo „svoju“ vkladá slovo „riadnu“.
67.V § 32 ods. 29 sa slovo „predchádzajúcom“ nahrádza slovom „príslušnom“ a slovo „predchádzajúci“ sa nahrádza slovom „príslušný“.
68.V § 34 ods. 6 sa slová „osvetľovacie zariadenia“ nahrádzajú slovami „svetelné zdroje“.
69.V § 44 sa odsek 8 dopĺňa písmenami v) a w), ktoré znejú:
„v) upraviť finančné príspevky od zastúpených výrobcov po zohľadnení trvanlivosti, opraviteľnosti, recyklovateľnosti a po zohľadnení prítomnosti nebezpečných látok,
w) podieľať sa na vytvorení finančnej garancie podľa § 31a, pričom úhradu príspevku tvoriaceho finančnú garanciu je povinná vykonať do 28. februára.“.
70.V § 52 ods. 7 sa slová „určený nahrádzajú slovami „navrhnutý, konštruovaný a umiestnený na trh Slovenskej republiky “.
71.V § 52 odsek 28 znie:
„(28) Veľmi ľahká plastová taška je plastová taška s hrúbkou steny menšou ako 15 mikrometrov, ktorá sa vyžaduje ako primárny obal pre nebalené potraviny z hygienických dôvodov alebo pomáha predchádzať plytvaniu potravinami.“.
72.V § 52 sa za odsek 28 vkladajú nové odseky 29 až 33, ktoré znejú:
„(29) Oxo-degradovateľný plast je plastový materiál, ktorý obsahuje prísady spôsobujúce prostredníctvom oxidácie fragmentáciu plastového materiálu na mikrofragmenty alebo jeho chemický rozklad.
(30) Jednorazový výrobok z plastu je výrobok, ktorý je vyrobený úplne alebo čiastočne z plastu a ktorý nie je navrhnutý, vyrobený alebo uvedený na trh s tým účelom, aby počas svojej životnosti absolvoval niekoľko cyklov alebo rotácií tým, že sa vráti výrobcovi na opätovné naplnenie alebo aby bol opätovne použitý na ten istý účel, na ktorý bol vyrobený.
(31) Oxo-degradovateľná plastová taška je plastová taška vyrobená z plastových materiálov obsahujúcich prídavné látky, ktoré urýchľujú rozpad plastového materiálu na mikročastice.
11
(32) Kompozitný obal je obal zložený z dvoch vrstiev alebo z viacerých vrstiev z rôznych materiálov, ktoré sa nedajú ručne od seba oddeliť a súčasťou ucelenej jednotky pozostávajúcej z vnútorného obalu a vonkajšieho krytu, a ktorý sa ako taký napĺňa, uskladňuje, prepravuje a vyprázdňuje.
(33) Dobrovoľná dohoda je formálna dohoda medzi orgánmi štátnej správy odpadového hospodárstva a subjektmi odpadového hospodárstva, ktorá je otvorená pre všetkých partnerov, ktorí ochotní plniť podmienky dohody s cieľom znižovania negatívnych vplyvov odpadov z obalov na životné prostredie.“.
Doterajšie odseky 29 a 30 sa označujú ako odseky 34 a 35.
73.Za § 53 sa vkladá § 53a, ktorý znie:
㤠53a
Zakazuje sa uvádzať jednorazové výrobky z plastu uvedené v prílohe č. 7a a obaly z oxo-degradovateľných plastov na trh Slovenskej republiky.“.
74.V § 54 odsek 5 znie:
„(5) Výrobca obalov, ktorý poskytuje plastové tašky k nákupu tovaru alebo výrobkov, je povinný poskytovať
a) ich za úhradu zodpovedajúcu minimálne náhrade nákladov, ktoré zodpovedajú nákladom na ich získanie; táto povinnosť sa nevzťahuje na poskytovanie veľmi ľahkých plastových tašiek,
b) aj iné druhy tašiek.“.
75.V § 59 ods. 4 písm. a) sa za slová „triedený zber“ vkladajú slová „v rozlíšení nákladov na jednotlivé odpadové materiály“.
76.V § 59 ods. 5 sa za slová „v obci“ vkladá čiarka a slová „s ktorou uzatvorenú zmluvu podľa odseku 2,“ a na konci sa bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „overenie funkčnosti triedeného zberu sa vykonáva v súčinnosti s touto obcou.“.
77.V § 61 sa odsek 1 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:
„k) uzatvoriť písomnú zmluvu o spracovaní starých vozidiel so spracovateľom starých vozidiel.“.
78.V § 64 ods. 2 písm. g) a § 65 ods. 1 písm. v) sa za slovo „zaslať“ vkladá slovo „bezodkladne“ a za slová „a následne mu“ sa vkladajú slová „do 30 dní“.
79.V § 67 ods. 4 druhej úvodnej vete sa slová „ten, kto túto činnosť vykonal“ nahrádzajú slovami „osoba povinná podľa odseku 3“.
80.§ 70 sa dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h) uzatvorenie zmluvy o spätnom zbere s distribútorom pneumatík, ktorý o to požiadal, do 30 dní od doručenia žiadosti.“.
81.V § 71 ods. 1 úvodná veta znie:
„(1) Distribútor pneumatík je povinný“.
12
82.V § 71 sa odsek 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g) uzatvoriť zmluvu o spätnom zbere s výrobcom pneumatík alebo s organizáciou zodpovednosti výrobcov pre pneumatiky.“.
83.Za § 73 sa vkladá § 73a, ktorý znie:
㤠73a
Zakazuje sa uvádzať jednorazové výrobky z plastu uvedené v prílohe č. 7a a neobalové výrobky z oxo-degradovateľných plastov na trh Slovenskej republiky.“.
84.V § 76 ods. 4 písm. a) prvý bod a druhý bod znejú:
„1. odpadových olejov s inými druhmi odpadov, ak zmiešavanie bráni ich regenerácii alebo inej recyklačnej činnosti, ktorou sa dosahuje rovnocenný alebo lepší celkový environmentálny výsledok než regeneráciou,
2. jednotlivých druhov odpadových olejov navzájom, ak zmiešavanie bráni ich regenerácii alebo inej recyklačnej činnosti, ktorou sa dosahuje rovnocenný alebo lepší celkový environmentálny výsledok než regeneráciou,“.
85.V § 76 ods. 6 sa na konci pripájajú tieto slová:
„okrem toho, ak oddelený zber nie je vzhľadom na najlepšie postupy technicky uskutočniteľný“.
86.V § 76 odsek 7 znie:
„(7) Držiteľ odpadových olejov je povinný prednostne zabezpečiť ich zhodnotenie regeneráciou alebo inými recyklačnými činnosťami, ktorými dosiahne rovnocenný alebo lepší celkový environmentálny výsledok než regeneráciou, ak to technické, ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú. Ak nie je možná ich regenerácia alebo iný spôsob recyklácie, držiteľ odpadových olejov je povinný zabezpečiť ich energetické zhodnotenie. Ak nie je možné ich zhodnotenie, držiteľ odpadových olejov je povinný zabezpečiť ich zneškodnenie.“.
87.V § 79 odsek 17 znie:
„(17) Malé zariadenia obsahujúce polychlórované bifenyly musia byť zneškodnené bezodkladne po ukončení prevádzky zariadenia, a to niektorou z činností uvedených v odseku 7.“.
88.V § 79 ods. 20 sa slová „činnosťou D10 uvedenou v prílohe č. 2“ nahrádzajú slovami „činnosťami uvedenými v odseku 7“.
89.V § 80 odsek 1 znie:
„(1) Komunálny odpad je
a)zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z domácností vrátane papiera a lepenky, skla, kovov, plastov, biologického odpadu, dreva, textílií, obalov, odpadu z elektrických zariadení a elektronických zariadení, použitých batérií a akumulátorov a objemného odpadu vrátane matracov a nábytku,
b)zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z iných zdrojov, ak je tento odpad svojím charakterom a zložením podobný odpadu z domácností.“.
13
90. V § 80 odsek 4 znie:
„(4) Zmesový odpad je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny odpad po vytriedení zložiek komunálneho odpadu.“.
91.V § 80 odsek 10 znie:
„(10) Odpad z domácností je odpad, ktorý vyprodukovali domácnosti.“.
92.§ 80 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:
„(11) Komunálny odpad nezahŕňa odpad z výroby, odpad z poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a rybárstva, odpad zo septikov, kanalizačnej siete a čistiarní vrátane čistiarenského kalu, staré vozidlá, stavebný odpad ani odpad z demolácií.“.
93.V § 81 odseky 1 a 2 znejú:
„(1) Za nakladanie s komunálnym odpadom zodpovedá:
a) obec, ak ide o
1. zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z domácností,
2. zmesový odpad z iných zdrojov,
3. oddelene vyzbieraný komunálny odpad z obalov a odpad z neobalových výrobkov z iných zdrojov a
4. drobný stavebný odpad,
b) ako pôvodca odpadu fyzická osoba-podnikateľ a právnická osoba , ak ide o
1. oddelene vyzbieraný odpad z iných zdrojov, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov,
2. elektroodpad a použité batérie a akumulátory.
(2) Komunálny odpad z domácností vrátane oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu z domácností sa podľa Katalógu odpadov zaraďuje do skupiny 20. Zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z iných zdrojov, ak je takýto odpad svojím charakterom a zložením podobný odpadu z domácností, sa podľa Katalógu odpadov zaraďuje do skupiny 20.“.
94.V § 81 ods. 7 úvodnej vete sa vypúšťajú slová „§ 10 ods. 1 a“.
95.V § 81 ods. 7 písmeno c) znie:
„c) zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov pre papier, plasty, kovy, sklo a kompozitné obaly na báze lepenky najmenej v rozsahu vyplývajúcom z požiadaviek ustanovených na triedený zber komunálnych odpadov 105 ods. 3 písm. w)],“.
96.V § 81 ods. 7 písmeno h) znie:
„h) zverejniť na svojom webovom sídle podrobný všeobecne zrozumiteľný popis celého systému nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu v obci a konkrétnych opatrení zavedených na podporu predchádzania vzniku odpadu na území obce,“.
14
97.V § 81 ods. 9 úvodnej vete sa za slovo „odpadov“ vkladá čiarka a slová „okrem skutočností podľa odseku 1 písm. b)“.
98.V § 81 ods. 15 sa slová „programom obce“ nahrádza slovami „ programom kraja“.
99.V § 81 odsek 21 znie:
„(21) Povinnosť zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu komunálneho odpadu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad sa nevzťahuje na tú časť obce, ktorá
a) zabezpečené energetické zhodnotenie týchto odpadov v zariadení na zhodnocovanie odpadov činnosťou R1 uvedenou v prílohe č. 1,
b)preukáže, že 100 % domácností kompostuje vlastný odpad alebo
c)preukáže, že to neumožňujú technické problémy vykonávania zberu v historických centrách miest a v riedko osídlených oblastiach.“.
100.V § 81 odsek 21 znie:
„(21) Povinnosť zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu komunálneho odpadu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad sa nevzťahuje na časť obce, ktorá preukáže, že 100 % domácností kompostuje vlastný odpad.“.
101.V § 81 odsek 25 znie:
„(25) Obec je povinná nahlásiť ministerstvu a organizácii zodpovednosti výrobcov pre obaly, s ktorou uzatvorenú zmluvu podľa § 59 ods. 2, údaje o produkcii zmesového odpadu a komunálnych odpadov z obalov a komunálnych odpadov z neobalových výrobkov oddelene vyzbieraných v obci za predchádzajúci kalendárny rok do 28. februára.“.
102. § 81 sa dopĺňa odsekom 26, ktorý znie:
„(26) Na území vojenského obvodu108a) úlohy a povinnosti obce podľa tohto zákona plní Ministerstvo obrany Slovenskej republiky.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 108a znie:
108a) § 2 ods. 1 zákona č. 281/1997 Z. z. v znení zákona č. 96/2012 Z. z.“.
103.V § 82 ods. 1 úvodnej vete sa za slovo „odpadu“ vkladajú slová „a právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ môže bezplatne odovzdať oddelene vyzbieraný komunálny odpad z obalov a komunálny odpad z neobalových výrobkov z iných zdrojov“.
104.V § 82 ods. 2 sa za slovo „ako“ vkladá slovo „osobou“ a za slová „odseku 1“ sa vkladajú slová „alebo inej oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu ako je uvedená v odseku 1“.
105.V § 82 ods. 3 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová:
„[§ 105 ods. 3 písm. d)]“.
106. V § 83 odsek 2 znie:
„(2) Prevádzkovateľ kuchyne je povinný okrem povinností podľa § 14 a § 81 ods. 9 a 16 vytvoriť, prevádzkovať a udržiavať funkčný systém triedeného zberu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a reštauračný odpad, ktorého je pôvodcom.“.
15
107.V § 88a ods. 5 sa za slová „odseku 3“ vkladajú slová „alebo odseku 4“.
108.V § 90 ods. 3 sa písmeno a) dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:
„4. v predchádzajúcich troch rokoch nebolo vydané rozhodnutie o zrušení autorizácie na výkon činnosti organizácie zodpovednosti výrobcov pre príslušný vyhradený výrobok podľa § 27 ods. 1 , právnickej osobe, ktorá žiada o udelenie autorizácie a členovia štatutárneho orgánu právnickej osoby, ktorí žiadajú o udelenie autorizácie neboli členmi štatutárneho orgánu právnickej osoby, ktorej bolo v predchádzajúcich troch rokoch vydané rozhodnutie o zrušení autorizácie na výkon činnosti organizácie zodpovednosti výrobcov.“.
109.V § 90 ods. 3 sa písmeno b) dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:
„4. v predchádzajúcich troch rokoch jej nebolo vydané rozhodnutie o zrušení autorizácie na výkon činnosti tretej osoby, právnickej osobe, ktorá žiada o udelenie autorizácie a členovia štatutárneho orgánu právnickej osoby, ktorí žiadajú o udelenie autorizácie, neboli členmi štatutárneho orgánu právnickej osoby, ktorej bolo v predchádzajúcich troch rokoch vydané rozhodnutie o zrušení autorizácie na výkon činnosti tretej osoby.“.
110.V § 90 sa odsek 4 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d) žiadateľovi v predchádzajúcich troch rokoch nebolo vydané rozhodnutie o zrušení autorizácie na výkon činnosti individuálneho plnenia povinností pre príslušný vyhradený výrobok.“.
111.V § 91 ods. 3 písmeno b) znie:
„b) osobné údaje odborne spôsobilej osoby na autorizovanú činnosť,“.
112.V § 91 ods. 4 písmeno b) znie:
„b) osobné údaje odborne spôsobilej osoby na autorizovanú činnosť,“.
113.V § 91 ods. 5 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmená c) až h) sa označujú ako písmená b) až g).
114.V § 91 ods. 6 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmená c) až g) sa označujú ako písmená b) až f).
115.V § 92 ods. 2 prvá veta znie: „Držiteľ autorizácie môže požiadať o predĺženie jej platnosti najskôr šesť mesiacov pred uplynutím času, na ktorý bola udelená a najneskôr tri mesiace pred uplynutím času, na ktorý bola udelená.“.
116.V § 93 odsek 1 znie:
„(1) Držiteľ autorizácie je povinný ministerstvu oznámiť každú zmenu údajov uvedených v rozhodnutí o udelení autorizácie a zmenu osobných údajov fyzickej osoby podnikateľa, osôb, ktoré štatutárnym orgánom alebo členmi štatutárneho orgánu alebo osobných údajov zodpovedného zástupcu, ak bol ustanovený, a to do 30 dní od vzniku zmeny. Pri zmene štatutárneho orgánu alebo osôb, ktoré členmi štatutárneho orgánu podľa § 90 ods. 1 písm. a), ods. 2 písm. a), ods. 3 písm. a) a ods. 4 písm. a), sa preukazuje bezúhonnosť.“.
16
117.V § 93 ods. 2 písm. b) sa za slovo „činností“ vkladajú slová „alebo rozšírenie rozsahu činností“.
118.V § 94 ods. 2 písmeno e) znie:
„e) držiteľ autorizácie nesplní povinnosť uvedenú v § 28 ods. 4 písm. a), c), d) prvý bod a druhý bod, písm. e), f), q) alebo písm. ad),“.
119.V § 94 ods. 3 písmeno e) znie:
„e) držiteľ autorizácie nesplní povinnosť uvedenú v § 44 ods. 8 písm. a), c), f) alebo písm. u),“.
120.V § 94 ods. 4 písmeno e) znie:
„e) držiteľ autorizácie nesplní povinnosť uvedenú v § 29 ods. 1 písm. a), d), i) alebo písm. m),“.
121. V § 94 sa odsek 5 dopĺňa písmenami f) a g), ktoré znejú:
„f) uplynutím lehoty podľa § 28 ods. 4 písm. ag), v ktorej organizácia zodpovednosti výrobcov neuhradí príspevok tvoriaci finančnú garanciu, ak ide o autorizáciu na činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov,
g) uplynutím lehoty podľa § 29 ods. 1 písm. o), v ktorej výrobca vyhradeného výrobku, ktorý si plní vyhradené povinnosti individuálne, neuhradí príspevok tvoriaci finančnú garanciu, ak ide o autorizáciu na činnosť individuálneho plnenia.“.
122.V § 94b sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d) koordinačné centrum poruší povinnosť podľa § 31ods. 11 písm. q).“.
123.V § 95 ods. 2 písmeno a) znie:
„a) bezúhonnosť; bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov,“.
124.§ 95 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7) Na účel preukázania bezúhonnosti podľa odseku 2 písm. a) ministerstvo bezodkladne zašle údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov122a) v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.“.
125.V § 97 ods. 1 písm. e) druhom bode sa za slová „100 ton“ vkladajú slová „a zariadenia na zmenšovanie objemu komunálnych odpadov, ak jeho ročná kapacita neprevyšuje 50 ton“.
126.V § 97 ods. 1 písm. o) sa za slovo „alebo“ vkladá slovo „hnuteľná“.
127.V § 97 ods. 1 písmeno s) znie:
„s) využívanie odpadov na spätné zasypávanie,“.
128.V § 97 ods. 18 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie:
„Ak sa konanie o predĺženie platnosti súhlasu neskončí do troch mesiacov bez zavinenia žiadateľa, platia pre žiadateľa podmienky určené v súhlase platnom pred podaním žiadosti o predĺženie súhlasu do ukončenia tohto konania.“.
17
129.§ 97 sa dopĺňa odsekmi 20 a 21, ktoré znejú:
„(20) Súhlas podľa odseku 1 písm. o) sa vzťahuje na látky a hnuteľné veci, ktoré spĺňajú podmienky ustanovené v § 2 ods. 4 okrem látok a hnuteľných vecí uvedených v prílohe č. 8b.
(21) Súhlas podľa odseku 1 písm. s) sa udeľuje výlučne vlastníkovi pozemku a ak ide o spätné zasypávanie za účelom likvidácie banských diel a lomov, organizácii oprávnenej vykonávať banskú činnosť podľa osobitného predpisu.126)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 126 znie:
126) § 3a zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 499/1991 Zb.“.
130.§ 104 vrátane nadpisu znie:
㤠104
Základné ustanovenie
Orgánmi štátnej správy odpadového hospodárstva sú
a) ministerstvo,
b) inšpekcia,
c) okresný úrad v sídle kraja,
d) okresný úrad,
e) obec,
f) Slovenská obchodná inšpekcia,
g) colný úrad,
h) Kriminálny úrad finančnej správy.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 137a sa vypúšťa.
131.V § 105 ods. 2 písmeno af) znie:
„af) zabezpečuje prostredníctvom poverenej osoby analýzy zmesového komunálneho odpadu,“.
132. V § 105 ods. 3 písm. a) sa vypúšťa čiarka a slovo „obce“.
133.V § 105 ods. 3 písm. b) sa vypúšťajú slová „zoznam nebezpečných vlastností podľa Bazilejského dohovoru, zoznam skupín odpadov a zoznam škodlivých látok podľa Bazilejského dohovoru,“.
134.V § 105 ods. 3 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová:
„obsah a spôsob vedenia evidencie, uchovávanie a ohlasovanie údajov z evidencie o množstve výrobkov a materiálov, ktoré výsledkom prípravy na opätovné použitie, recyklácie alebo ďalších činností zhodnocovania odpadov,“.
135.V § 105 ods. 3 písm. i) sa na konci pripájajú tieto slová:
„podrobnosti o zasielaní údajov podľa § 28 ods. 4 písm. h), k) a n) a § 44 ods. 8 písm. f), h) a n),“.
18
136.V § 105 ods. 3 písmeno aa) znie:
„aa) metodiku analýzy zmesového komunálneho odpadu,“.
137.V § 105 sa odsek 3 dopĺňa písmenom ac), ktoré znie:
„ac) podrobnosti týkajúce sa zohľadnenia trvanlivosti, opraviteľnosti, opätovného použitia, recyklovateľnosti a prítomnosti nebezpečných látok vo vyhradených výrobkoch.“.
138.V § 105 ods. 4 písm. a) sa vypúšťajú slová „každý druhý rok“.
139.V § 105 ods. 4 písm. c) sa číslo „šiestich“ nahrádza číslom „18“.
140.§ 106 sa dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h) kontroluje dodržiavanie povinností uvedených v § 53a, § 73a a § 135g.“.
141.V § 107 písm. d) sa vypúšťajú slová „posudzuje program obce a“ a slová „ktoré presahujú“ sa nahrádzajú slovami „ktorý presahuje“.
142. V § 107 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová: „a vyjadrenie k dokumentácii v konaní o povolení terénnych úprav podľa § 99 ods. 1 písm. b) štvrtý bod“.
143.V § 107 písmeno u) znie:
„u) udeľuje súhlas na využívanie odpadov na spätné zasypávanie,“.
144.V § 108 ods. 1 písm. d) sa vypúšťajú slová „posudzuje program obce a“ a slová „ktoré nepresahujú“ sa nahrádzajú slovami „ktorý nepresahuje“.
145.V § 108 ods. 1 písm. e) prvý bod znie:
„1. ohlásení podľa § 14 ods. 1 písm. g) a § 17 ods. 1 písm. m),“.
146.V § 108 ods. 1 písm. e) druhom bode sa slová „§ 21 ods. 3 písm. p)“ nahrádzajú slovami „§ 21 ods. 3 písm. o)“ a v treťom bode sa slová „§ 21 ods. 3 písm. r)“ nahrádzajú slovami „§ 21 ods. 3 písm. p)“.
147.V § 110 ods. 1 písm. a) sa za slovo „povinností“ vkladajú slová „vo vzťahu k spotrebiteľovi, okrem prvovýroby,“ za slová „§ 53,“ sa vkladajú slová „§ 53a,“ a za slová „§ 61 ods. 1 písm. a) až c) a h),“ sa vkladajú slová „§ 73a a § 135g a v“.
148.§ 111 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
(6) Colný úrad a Kriminálny úrad finančnej správy je orgánom štátneho dozoru 112) na účel kontroly dodržiavania povinností uvedených v § 53a a 73a, ak sa táto kontrola vykonáva v súvislosti s cezhraničným pohybom jednorazových výrobkov z plastu. Ak colný úrad alebo Kriminálny úrad finančnej správy zistí porušenie povinností podľa § 53a a 73a, bezodkladne telefonicky alebo elektronicky informuje ministerstvo a inšpekciu.“.
149.V § 112 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Poverenie vedúceho orgánu kontroly alebo ním splnomocneného zástupcu podľa osobitného predpisu145a) sa na výkon štátneho dozoru podľa tohto zákona nevyžaduje.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 145a znie:
19
„145a) § 9 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.“.
150.V poznámke pod čiarou k odkazu 146 sa citácia „Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.“
151. § 112 sa dopĺňa odsekom 15, ktorý znie:
„(15) Orgán štátneho dozoru a orgán Policajného zboru nezodpovedajú za škodu spôsobenú kontrolovanej osobe, ak k jej vzniku došlo pri výkone oprávnenia vstupovať na pozemky, do prevádzkových priestorov, stavieb, zariadení a iných priestorov podľa odseku 4 písm. a) bez poskytnutej súčinnosti zo strany kontrolovanej osoby.“.
152. V § 113 ods. 2 sa vypúšťa písmeno m).
Doterajšie písmená n) až r) sa označujú ako písmená m) až q).
153.V § 113 ods. 2 písmeno m) znie:
„m) vydanie písomného potvrdenia v súlade s ustanoveniami § 24 ods. 5 pre určenie rozsahu disponovania s prostriedkami účelovej finančnej rezervy,“.
154.V § 114 ods. 4 prvej vete sa za slovom „inak“ vkladajú slová „a ak nejde o mobilné zariadenie“.
155.V § 114a ods. 1 písm. a) treťom bode sa čiarka nahrádza slovom „alebo“.
156.V § 114c ods. 8 písm. a) treťom bode sa vypúšťa slovo „alebo“ a štvrtom bode sa na konci pripája slovo „alebo“.
157.V § 114c ods. 8 sa písmeno a) dopĺňa piatym bodom, ktorý znie:
„5. po preskúmaní dokladov a vykonaní miestnej obhliadky podľa odseku 5 dospel k záveru, že neboli vykonané všetky opatrenia na účel splnenia požiadaviek na skládku odpadov podľa odseku 1 písm. b),“.
158.V § 114c ods. 9 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:
„f) odseku 8 písm. a) piateho bodu do 30 dní od uplynutia lehoty podľa odseku 5,“.
Doterajšie písmeno f) sa označuje ako písmeno g).
159.V § 114c ods. 12 sa slová „a štvrtého“ nahrádzajú slovami „až piateho“.
160.V § 114c ods. 13 úvodnej vete sa slovo „štvrtého“ nahrádza slovom „piateho“.
161. § 114c sa dopĺňa odsekmi 16 až 19, ktoré znejú:
„(16) Prevádzkovateľ skládky odpadov, na ktorú sa nevzťahovala povinnosť predložiť plán úprav skládky odpadov podľa právneho predpisu účinného do 31. decembra 2015, môže predložiť doklady podľa odseku 1 písm. b) a požiadať o vydanie konečného rozhodnutia o pokračovaní činnosti prevádzkovania skládky odpadov.
20
(17) Pre skládku odpadov, pre ktorú bolo vydané potvrdenie o uzavretí pre všetky jej časti podľa § 97 ods. 13, sa toto potvrdenie považuje za konečné rozhodnutie o ukončení činnosti prevádzkovania skládky odpadov.
(18) Ak ide o skládku odpadov, ktorú prevádzkuje viac prevádzkovateľov, na ktorých sa nevzťahovala povinnosť podľa odseku 1
a) prevádzkovateľ časti skládky odpadov, na ktoré bolo vydané právoplatné rozhodnutie na prevádzkovanie skládky odpadov podľa § 97 ods. 1 písm. a) alebo podľa osobitného predpisu148c) a chce pokračovať v činnosti prevádzkovania skládky odpadov, predloží doklady podľa odseku 1 písm. a), ak chce oddeliť prevádzkovanú časť od nevyhovujúcej časti skládky odpadov,
b) prevádzkovateľ časti skládky odpadov, ktorá právoplatné rozhodnutie na prevádzkovanie skládky odpadov podľa § 97 ods. 1 písm. a) alebo podľa osobitného predpisu148c) a chce pokračovať v činnosti prevádzkovania skládky odpadov ako celok, predloží doklady podľa odseku 1 písm. b) a preukáže, že všetky časti skládky odpadov spĺňajú požiadavky odseku 2,
c) prevádzkovateľ tých častí skládky odpadov, ktoré majú právoplatné rozhodnutie na prevádzkovanie týchto častí skládky odpadov a nechce pokračovať v činnosti, postupujú podľa odseku 1 písm. c).
(19) Po predložení dokladov prevádzkovateľom podľa odseku 18 orgán štátnej správy odpadového hospodárstva alebo inšpekcia postupuje podľa odsekov 2 až 16.“.
162. § 117 vrátane nadpisu znie:
㤠117
Iné správne delikty
(1) Pokutu od 500 eur do 50 000 eur uloží príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva právnickej osobe alebo fyzickej osobe podnikateľovi, ktorá poruší povinnosť podľa § 14 ods. 1 písm. a), f), g), h), n); § 15 ods. 2, 18; § 16 ods. 1, 2; § 16 ods. 4; § 16 ods. 8 písm. b); 16a ods. 1; § 17 ods. 1 písm. c), d), g), h), i), k), l), m); § 19 ods. 1 písm. b), c), e), h), i); § 20 ods. 9; § 21 ods. 3 písm. b), c), e), h), j), o), p), q), r); § 26 ods. 2 písm. a), b); § 26 ods. 3, 4, 5, 6; § 27 ods. 4 písm. h); § 28 ods. 4 písm. h), i), k), n), o), p), s), t), ac),ad),ae); § 28 ods. 9 písm. a), b), c),d), f), g), h), i), j), k), ods. 10, 11; § 29 ods. 1 písm. d), e), f), g), h), i), m); § 30 ods. 6, 7; § 34 ods. 1 písm. l); § 38 ods. 1; § 39 ods. 4 písm. d), e); § 41 písm. a), b), c), d), m), n); § 44 ods. 8 písm. f), g), h), j), k), l), n), o), u); § 44 ods. 12, 13, 14; § 46 ods. 2; § 50 ods. 4; § 51 písm. e), f), g), j); § 53 ods. 7, 8; § 54 ods. 1 písm. f), ods. 5; § 55 ods. 3, 4, 5; § 56 ods. 4, 5, 9, 10; § 61 ods. 1 písm. h), i), j); § 61 ods. 2, 3, 6; § 62 ods. 2, 3, 4; § 64 ods. 2 písm. b), g), h); § 65 ods. 1 písm. e), f), o), p), q), r), s), v), w), x); § 67 ods. 1, 3, 4; § 74 ods. 1 písm. b); § 79 ods. 8, 10; § 81 ods. 2, 3, 4, 15, 25; § 82 ods. 3 písm. a), b); § 92 ods. 4; § 93 ods. 1; § 103 ods. 7, 13, 19, 20; § 125 ods. 5.
(2) Pokutu od 800 eur do 80 000 eur uloží príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva právnickej osobe alebo fyzickej osobe podnikateľovi, ktorá poruší povinnosť podľa § 6 ods. 6, 7, 8, 9; § 10 ods. 1, 4, 5, 7, 8, 9, 12; § 11; § 16 ods. 8 písm. a), d); § 17 ods. 1 písm. e); § 19 ods. 1 písm. g), i); § 21 ods. 3 písm. d), n); § 25 ods. 5, § 27 ods. 15; § 28 ods. 4 písm. j); § 37; § 41 písm. e), f); § 48; § 51 písm. b), c); § 55 ods. 1, 2, 6; § 56 ods. 1,
21
2, 3, 6, 7; § 64 ods. 2 písm. a), f); § 65 ods. 1 písm. c), d), n), u); § 71; § 81 ods. 6, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 24; § 82 ods. 3 písm. c), d); § 83; § 98; § 135.
(3) Pokutu od 1 200 eur do 120 000 eur uloží príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva právnickej osobe alebo fyzickej osobe podnikateľovi, ktorá poruší povinnosť podľa § 6 ods. 10; § 12 ods. 1, 2, 6; § 14 ods. 1 písm. b), c), d), e), i), j), m); § 14 ods. 6; § 15 ods. 13; § 16 ods. 3; § 16 ods. 8 písm. c), e), f), g); § 17 ods. 1 písm. f); § 21 ods. 3 písm. i), k), s); § 22; § 23; § 25 ods. 4, 6, 10, 12; § 26 ods. 1 písm. b); § 27 ods. 4 písm. a), b), c), d), i), l); § 27 ods. 8, 12, 13, 17, 18, 19, 21; § 28 ods. 4 písm. a), b), f), g), m), q), r), u), v), w), x), y), z), aa), ab), af), ag),ah); § 28 ods. 5; § 28 ods. 9 písm. c); § 28 ods. 12 písm. c); § 28 ods. 13; § 29 ods. 1 písm. a), c), d), h), j), k), l), o); § 29 ods. 2; § 30 ods. 1, 2, 3, 4; § 31 ods. 6, ods. 11 písm. a), b),c), d),e), f),g),h), i), j), k), l),m), n), o), p), r), s), 12, 13, 14, 15, 17 písm. c); § 31 ods. 8; § 34 ods. 1 písm. a), b), c), d), f), g), h), i), j), k); § 34 ods. 3, 4, 5, 6; § 35; § 36; § 38 ods. 2, 3; § 39 ods. 1, 3; § 39 ods. 4 písm. a), b), c); § 39 ods. 5; § 40 ods. 2; § 41 písm. g), h), i), j), k), l); § 44 ods. 3; § 44 ods. 8 písm. a), d), e), m), q), r), s),v),w); § 44 ods. 9; § 45; § 46 ods. 1 písm. d), e); § 47 ods. 1 písm. d), e); § 47 ods. 2 písm. d), e); § 49; § 50 ods. 1, 2; § 51 písm. h), i); § 53 ods. 1, 5, 6; § 54 ods. 1 písm. a), b), c); § 57 ods. 1, 2, 4; § 59; § 61 ods. 1 písm. a), b), c), d), e), f), g), k); § 63 ods. 1; § 64 ods. 2 písm. c), d), e); § 65 ods. 1 písm. b), g), h), i), j), k), l), m), t); § 66 ods. 2, 3, 5; § 70; § 72; § 73 ods. 10; § 74 ods. 2 a 3; § 75 ods. 2, 3; § 76 ods. 6, 7, 8, 9, 10; § 77 ods. 4; § 78; § 79 ods. 15, 19; § 81 ods. 9; § 125 ods. 1, 2, 3, 4, § 135ea ods. 3; § 135eb ods. 6, 7, 8.
(4) Pokutu od 1 500 eur do 200 000 eur uloží príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva právnickej osobe alebo fyzickej osobe podnikateľovi, ktorá poruší alebo koná v rozpore s § 17 ods. 1 písm. a), b), j); § 19 ods. 1 písm. a), d); § 19 ods. 3; § 21 ods. 1; § 21 ods. 3 písm. a), l), m); § 26 ods. 1 písm. a); § 28 ods. 4 písm. c), d); § 29 ods. 1 písm. b); § 44 ods. 8 písm. b), c); § 51