NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Číslo: CRD-2384/2019
2261
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 28. novembra 2019
k
procesu
pristúpenia
Európskej
ú
n
i
e
k
Dohovoru
Rady
Európy
o
predchádzaní
násiliu
na
ženách
a
domácemu
násiliu
a
o
boji
proti
nemu
(
I
s
t
a
n
b
u
l
s
k
ý
dohovor)
tlač
1814
Národná rada Slovenskej republiky
v súlade s Uznesením Národnej rady Slovenskej republiky č. 1697 z 29. marca 2019, ktorým sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla, že Slovenská republika sa nehodlá stať zmluvnou stranou Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu
A. n e s ú h l a s í
s tým, aby Slovenská republika bola prostredníctvom rozhodnutí a opatrení Európskej únie viazaná Dohovorom Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženácha domácemu násiliu a o boji proti nemu;
B. n e s ú h l a s í
s tým, aby Európska únia pristúpila k Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu bez akýchkoľvek obmedzení;
C. ž i a d a
vládu Slovenskej republiky,
aby s využitím všetkých možností postupovala voči inštitúciám Európskej únie a Rady Európy v súlade s týmto uznesením s cieľom zabrániť prijatiu záväzkov a dopadom záväzkov, ktoré nie upravené v slovenskom právnom poriadku a vyplývajú z Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu na právny poriadok Slovenskej republiky;
2
D. ž i a d a
vládu Slovenskej republiky,
aby bezodkladne podala písomné vyjadrenie Slovenskej republiky v konaní Stanovisko 1/19 prebiehajúcom pred Súdnym dvorom Európskej únie v súlade s týmto uznesením
a aby bezodkladne informovala príslušné inštitúcie Európskej únie a Rady Európy o tomto uznesení;
E. p o v e r u j e
predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, aby informoval vládu Slovenskej republiky o tomto uznesení;
F. ž i a d a
predsedu vlády Slovenskej republiky,
aby do 15. decembra 2019 písomne informoval Národnú radu Slovenskej republiky o všetkých úkonoch vlády Slovenskej republiky vykonaných v súvislosti s Uznesením Národnej rady Slovenskej republiky č. 1697 z 29. marca 2019
a aby do 15. januára 2020 písomne informoval Národnú radu Slovenskej republiky o všetkých úkonoch vlády Slovenskej republiky vykonaných v súvislosti s týmto uznesením.
Andrej D a n k o v. r.
predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
Overovatelia:
Vladimír M a t e j i č k a v. r.
Natália G r a u s o v á v. r.