NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
1816
NÁVRH VLÁDY
na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 323/2015 z. z. o finančných nástrojoch financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Vláda Slovenskej republiky predkladá návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 323/2015 z. z. o finančných nástrojoch financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „vládny návrh zákona“).
Vláda Slovenskej republiky schválila na svojom rokovaní dňa 23. októbra 2019 uznesením č. 522/2019 Návrh na zlúčenie Operačného programu Výskum a inovácie s Operačným programom integrovaná infraštruktúra v rámci programového obdobia 2014-2020 a to z dôvodu zefektívnenia implementácie a eliminovania rizika trvalej straty finančných prostriedkov.
Návrhom zlúčenia došlo k technickému spojeniu operačných programov, ktoré zabezpečí, aby Slovenskej republike neprepadli finančné prostriedky z Operačného programu Výskum a inovácie. Účel finančných prostriedkov alokovaných v rámci Operačného programu Výskum a inovácie na podporu vedy, výskumu a inovácií ostáva zachovaný aj do budúcna a v rámci zlúčenia s Operačným programom Integrovaná infraštruktúra nedochádza k zmene prioritných osí tohto operačného programu.
To znamená, že zlúčenie operačných programov nemá za následok znižovanie finančnej alokácie pre vedu a výskum. Zároveň Európska komisia vo vzťahu k zlučovaniu operačných programov uviedla, že je otvorená voči takémuto radikálnemu opatreniu, je však potrebné v čo najkratšom čase prijať rozhodnutie vlády Slovenskej republiky a potrebné legislatívne úpravy na to nadväzujúce.
Vzhľadom na vyššie uvedené je potrebné i prijatím legislatívnych úprav flexibilne reagovať na zlúčenie predmetných operačných programov a upraviť nástupnícke práva a prechod kompetencií medzi riadiacimi orgánmi a sprostredkovateľskými orgánmi zlúčených operačných programov.
Nutnosť využitia inštitútu skráteného legislatívneho konania vyplýva taktiež zo skutočnosti, že vládny návrh zákona musí nadobudnúť účinnosť ešte pred oznámením Európskej komisie o schválení žiadosti o zmenu nástupníckeho operačného programu Európskou komisiou, aby bola v plnej miere zachovaná právna istota zo vzťahov existujúcich v rámci Operačného programu Výskum a inovácie.
Na základe uvedených skutočností je potrebné podľa § 89 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky, z dôvodu hroziacich rozsiahlych hospodárskych škôd, navrhnúť Národnej rade Slovenskej republiky, aby sa uzniesla na skrátenom legislatívnom konaní o vládnom návrhu zákona.
V Bratislave dňa 28. novembra 2019
Peter Pellegrini v. r.
predseda vlády
Slovenskej republiky
Richard Raši v. r.
podpredseda vlády
Slovenskej republiky
pre investície a informatizáciu