1
Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy,
na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu
2.1 Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu
Tabuľka č. 1
Vplyv na rozpočet verejnej správy v eurách
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
2019
2020
2021
2022
Príjmy verejnej správy celkom
0
0
0
0
v tom: za každý subjekt verejnej správy zvlášť
0
0
0
0
z toho:
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na Sociálnu poisťovňu
0
0
0
0
- vplyv na verejné zdravotné poistenie
0
0
0
0
Výdavky verejnej správy celkom
0
1 200 000
11 758 058
13 820 725
v tom: za každý subjekt verejnej správy / program zvlášť
0
0
0
0
z toho:
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
Rozpočtové prostriedky
0
0
0
0
EÚ zdroje
0
0
0
0
spolufinancovanie
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na Sociálnu poisťovňu
0
1 200 000
11 758 058
13 820 725
- vplyv na verejné zdravotné poistenie
0
0
0
0
Vplyv na počet zamestnancov
0
0
0
0
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na Sociálnu poisťovňu
0
0
0
0
Vplyv na mzdové výdavky
0
0
0
0
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na Sociálnu poisťovňu
0
0
0
0
Financovanie zabezpečené v rozpočte
0
1 200 000
0
0
z toho:
-vplyv na štátny rozpočet
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na rozpočet Sociálnej poisťovne
0
1 200 000
11 758 058
13 820 725
- vplyv na verejné zdravotné poistenie
0
0
0
0
2
Iné ako rozpočtové zdroje
0
0
0
0
Rozpočtovo nekrytý vplyv / úspora
0
0
11 758 058
13 820 725
2.1.1. Financovanie návrhu - Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy:
V roku 2020 budú tieto výdavky finančne kryté z prostriedkov správneho fondu Sociálnej poisťovne. V nasledujúcich rokoch budú zvýšené výdavky zapracované pri tvorbe rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2021 a rozpočtového výhľadu na roky 2022 a 2023.
2.2. Popis a charakteristika návrhu
2.2.1. Popis návrhu:
Cieľom úprav, ktoré navrhuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v zákone o sociálnom poistení je:
A) Zavedenie osobnej starostlivosti v prirodzenom prostredí osoby (tzv. domácej starostlivosti) pre osoby zabezpečujúce starostlivosť osobe, ktorá
1)po ukončení hospitalizácie (najmenej 5 dní) pre závažnú poruchu zdravia potrebuje poskytovanie domácej starostlivosti (najmenej 30 dní) na základe potvrdenia príslušného ošetrujúceho lekára; ošetrovné sa bude vyplácať najviac 90 dní v úhrne pre všetkých poistencov alebo
2)má potvrdené nevyliečiteľné ochorenie a bola mu indikovaná paliatívna starostlivosť.
Ošetrovné dostane blízka osoba, ktorá sa oňho stará. Príspevok bude v rozsahu 55 percent z platu a na dobu najviac tri mesiace v úhrne pre všetkých poistencov. Ide o to, aby ten, kto sa o dlhodobo chorého stará, mal pokryté náklady počas obdobia, kedy poskytuje blízkemu starostlivosť a tým pádom počas tohto obdobia nemôže vykonávať zárobkovú činnosť. Predpokladaná účinnosť navrhovanej právnej úpravy je 1. január 2021.
B) Rozšírenie okruhu oprávnených osôb na ošetrovné o širší okruh chorých príbuzných v priamom rade a súrodenca. Predpokladaná účinnosť navrhovanej právnej úpravy je 1. január 2021.
C) Predĺženie obdobia na poskytovanie dávky ošetrovné (tzv. kategórie krátkodobé ošetrovné) zo súčasných 10 dní na 14 dní, čo zohľadňuje súčasné potreby vyplývajúce z aplikačnej praxe. Predpokladaná účinnosť navrhovanej právnej úpravy je 1. január 2021.
2.2.2. Charakteristika návrhu:
zmena sadzby
x zmena v nároku
x nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie)
kombinovaný návrh
iné
2.2.3. Predpoklady vývoja objemu aktivít:
Navrhované zmeny si vyžiadajú zmenu informačného systému Sociálnej poisťovne, pričom celkové zvýšenie výdavkov sa odhaduje na úrovni 1,2 mil. eur.
Tabuľka č. 2
rok
2019
2020
2021
2022
Sociálna poisťovňa
0
1 200 000
0
0
z toho:
kapitálové výdavky
0
1 200 000
0
0
3
prevádzkové náklady
0
0
0
0
Z uvedených 1,2 mil. eur sa predpokladá suma 0,7 mil. eur na informačný systém nemocenského poistenia a lekárskej posudkovej činnosti a 0,5 mil. eur na informačný systém jednotného výberu poistného. V ďalších rokoch budú výdavky na podporu informačných systémov súvisiace s uvedenou novelou zabezpečené v rámci paušálov z aktuálnych zmluvných vzťahov.
2.2.4. Výpočty vplyvov celkovo
Predmetný vládny návrh zákona priamy vplyv na rozpočet verejnej správy v rokoch 2020 2022. Kvantifikácia predpokladá negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy v roku 2020 na úrovni cca 1,2 mil. eur; v roku 2021 na úrovni cca 11,8 mil. eur a v roku 2022 na úrovni cca 13,8 mil. eur.
2.2.4.1 Kvantifikácia príjmov
Uvedená právna úprava nezakladá vplyvy na príjmy verejnej správy, t. j. nezvyšuje ich ani ich neznižuje.
Tabuľka č. 3
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Príjmy (v eurách)
2019
2020
2021
2022
poznámka
Daňové príjmy (100)1
0
0
0
0
Daň z príjmov fyzickej osoby (111)
0
0
0
0
Nedaňové príjmy (200)1
0
0
0
0
Granty a transfery (300)1
0
0
0
0
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)
0
0
0
0
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)
0
0
0
0
Dopad na príjmy verejnej správy celkom
0
0
0
0
2.2.4.2 Kvantifikácia výdavkov
Výpočty vplyvov na Sociálnu poisťovňu
Predmetný vládny návrh zákona priamy vplyv na rozpočet verejnej správy v rokoch 2020 2022. Kvantifikácia predpokladá negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy v roku 2020 na úrovni cca 1,2 mil. eur; v roku 2021 na úrovni cca 11,8 mil. eur a v roku 2022 na úrovni cca 13,8 mil. eur.
A) Zavedenie možnosti čerpania ošetrovného z dôvodu tzv. domácej starostlivosti
Priemerný denný vymeriavací základ na určenie dávky ošetrovné sa v roku 2021 odhaduje na úrovni približne 29,3 eura (odhad priemerného vymeriavacieho základu na roky 2021 a 2022 bol kvantifikovaný vzhľadom na rast miezd podľa makroekonomickej prognózy zo septembra 2019). Priemerná denná výška ošetrovného v prípade domácej starostlivosti bola vypočítaná ako súčin priemerného denného vymeriavacieho základu dotknutej skupiny osôb a sadzby na určenie dávky ošetrovné na úrovni 55 %. Na základe uvedeného sa v roku 2021 odhaduje priemerná mesačná výška dávky ošetrovné v prípade dotknutej skupiny osôb na úrovni približne 490,8 eur a v roku 2022 na úrovni 515,8 eur. Počet vyplatených dávok sa odhaduje v roku 2021 na ročnej úrovni 4 800 s priemerným mesačným počtom dotknutých osôb na úrovni 400 osôb (predmetný predpoklad vychádza z reálneho nábehu obdobnej právnej úpravy v Českej republike) a v roku 2022 na ročnej úrovni 5 040 dávok s priemerným mesačným počtom osôb na úrovni 420 osôb. Na základe uvedených predpokladov sa odhaduje vplyv tohto opatrenia na Sociálnu poisťovňu v roku 2021 na úrovni cca 2,2 mil. eur a v roku 2022 na úrovni cca 2,6 mil. eur.
4
B) Rozšírenie okruhu oprávnených osôb na ošetrovné
Odhaduje sa, že uvedená právna úprava bude predstavovať zvýšenie priemerného mesačného počtu vyplatených dávok ošetrovné o cca 700 dávok, pričom priemerný mesačný počet vyplatených dávok ošetrovné bol v roku 2018 na úrovni 14 041. Vzhľadom k tomu, že z údajov Sociálnej poisťovne nebolo možné vyčísliť cieľovú skupinu poistencov, bol zvolený kvalifikovaný/expertný odhad zvýšenia výdavkov na dávku ošetrovné. Kvalifikovaný odhad predstavuje stredný scenár zvýšenia výdavkov, kde maximalistický scenár predstavoval zvýšenie výdavkov o 10 % a minimalistický scenár predstavoval zanedbateľné zvýšenie výdavkov, t. j. vplyvom uvedeného opatrenia sa predpokladá zvýšenie výdavkov na dávku ošetrovné v rokoch 2021 a 2022 približne o 5 %. Počet dotknutých osôb sa odhaduje v rokoch 2021 a 2022 na úrovni približne 4 550 osôb ročne (výpočet predpokladá, že poistenec môže čerpať dávku ošetrovné aj viackrát za rok). Zvýšenie výdavkov verejnej správy sa predpokladá cca o 1,2 mil. eur v roku 2021 a cca o 1,2 mil. eur v roku 2022.
C) Predĺženie obdobia poskytovania dávky ošetrovné zo súčasných 10 dní na 14 dní.
V súčasnosti sa priemerné obdobie poberania dávky ošetrovné blíži k 10 dňom. Vzhľadom k tomu, že nedokážeme spoľahlivo odhadnúť priemerné obdobie poberania dávky ošetrovné po zvýšení maximálnej doby poberania ošetrovného zo súčasných 10 dní na 14 dní, boli pri kvantifikácii zvýšených výdavkov navýšené odhadované výdavky na dávku ošetrovné v rokoch 2021 a 2022 o 40 %, t. j. kvantifikácia predstavuje maximálne zvýšenie výdavkov, ktoré je možné očakávať pri navrhovanej právnej úprave. Očakávané zvýšené výdavky na dávku ošetrovné boli vypočítané na základe výdavkov základného fondu nemocenského poistenia a očakávaných výdavkov na dávku ošetrovné v rokoch 2021 a 2022. Vplyvom predĺženia podporného obdobia z 10 dní na 14 dní sa očakáva zvýšenie výdavkov Sociálnej poisťovne v roku 2021 o cca 8,5 mil. eur a v roku 2022 o cca 10,0 mil. eur.
Tabuľka č. 4A
Vplyv na rozpočet Sociálnej poisťovne
Výdavky Sociálnej poisťovne (v eurách)
2019
2020
2021
2022
poznámka
Bežné výdavky (600)
0
1 200 000
11 758 058
13 820 725
Bežné transfery (640)
0
0
11 758 058
13 820 725
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám (642)
0
0
11 758 058
13 820 725
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom (650)
0
0
0
0
Tovary a služby (630)
0
1 200 000
0
0
Rutinná a štandardná údržba (635)
0
1 200 000
Kapitálové výdavky (700)
0
0
0
0
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
0
0
0
0
Dopad na výdavky Sociálnej poisťovne celkom
0
1 200 000
11 758 058
13 820 725
Celkové výdavky verejnej správy sa predpokladajú v roku 2020 na úrovni cca 1,2 mil. eur, v roku 2021 na úrovni cca 11,8 mil. eur a v roku 2022 na úrovni cca 13,8 mil. eur.
Tabuľka č. 4B
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Výdavky rozpočet verejnej správy (v eurách)
2019
2020
2021
2022
poznámka
Bežné výdavky (600)
0
1 200 000
11 758
13 820
5
058
725
Bežné transfery (640)
0
0
11 758 058
13 820 725
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám (642)
0
0
11 758 058
13 820 725
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom (650)
0
0
0
0
Tovary a služby (630)
0
1 200 000
0
0
Rutinná a štandardná údržba (635)
0
1 200 000
0
0
Kapitálové výdavky (700)
0
0
0
0
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
0
0
0
0
Dopad na výdavky verejnej správy celkom
0
1 200 000
11 758 058
13 820 725
Tabuľka č. 5
Vplyv na Sociálnu poisťovňu
poznámka
Zamestnanosť
2019
2020
2021
2022
Počet zamestnancov celkom
0
0
0
0
Priemerný mzdový výdavkov (v eurách)
0
0
0
0
Osobné výdavky celkom (v eurách)
0
0
0
0
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
0
0
0
0
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
0
0
0
0