1
Doložka vybraných vplyvov
1. Základné údaje
Názov materiálu
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Materiál nelegislatívnej povahy
💧 Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
Termín začiatku a ukončenia PPK
Začiatok:Ukončenie:
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
28. 11. 2019
2. Definícia problému
Poskytovanie osobnej starostlivosti v prirodzenom prostredí osoby (tzv. domáca starostlivosť) kryté dávkou z nemocenského poistenia. Podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení poistenec nárok na ošetrovné, ak osobne a celodenne ošetruje choré dieťa, chorého manžela, chorú manželku, chorého rodiča alebo chorého rodiča manžela (manželky), ktorého zdravotný stav podľa potvrdenia príslušného lekára nevyhnutne vyžaduje ošetrovanie inou fyzickou osobou, alebo sa stará o dieťa s nepriaznivým zdravotným stavom (definovaným zákonom) do desiatich rokov veku. Nárok na ošetrovné zaniká dňom skončenia potreby osobného a celodenného ošetrovania alebo potreby osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa (najviac 10 kalendárnych dní) a dňom smrti poistenca. V praxi sa stretávame aj s prípadmi, kedy je 10-dňové podporné obdobie nepostačujúce v prípade potreby tzv. domácej starostlivosti. V súčasnosti poistenci vykonávajú túto starostlivosť najmä prostredníctvom neplateného voľna.
3. Ciele a výsledný stav
Cieľom úprav, ktoré navrhuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v zákone o sociálnom poistení je:
A) Zavedenie tzv. domácej starostlivosti pre osoby zabezpečujúce starostlivosť osobe, ktorá
po ukončení hospitalizácie (najmenej 5 dní) pre závažnú poruchu zdravia potrebuje poskytovanie domácej starostlivosti (najmenej 30 dní) na základe potvrdenia príslušného ošetrujúceho lekára; ošetrovné sa bude vyplácať najviac 90 dní v úhrne pre všetkých poistencov alebo
má potvrdené nevyliečiteľné ochorenie a bola mu indikovaná paliatívna starostlivosť.
Ošetrovné dostane blízka osoba, ktorá sa oňho stará. Príspevok bude v rozsahu 55 percent z platu a na dobu najviac tri mesiace v úhrne pre všetkých poistencov. Ide o to, aby ten, kto sa o dlhodobo chorého stará, mal pokryté náklady počas obdobia, kedy poskytuje blízkemu starostlivosť a tým pádom počas tohto obdobia nemôže vykonávať zárobkovú činnosť. Predpokladaná účinnosť navrhovanej právnej úpravy je 1. január 2021.
B) Rozšírenie okruhu oprávnených osôb na ošetrovné o širší okruh chorých príbuzných v priamom rade a súrodenca. Predpokladaná účinnosť navrhovanej právnej úpravy je 1. január 2021.
C) Predĺženie obdobia na poskytovanie dávky ošetrovné kategórie tzv. krátkodobého ošetrovného) zo súčasných 10 dní na 14 dní, čo zohľadňuje súčasné potreby vyplývajúce z aplikačnej praxe. Predpokladaná
2
účinnosť navrhovanej právnej úpravy je 1. január 2021.
4. Dotknuté subjekty
Poberatelia dávky ošetrovné a poistenci Sociálnej poisťovne zabezpečujúci starostlivosť osobe, ktorá po ukončení hospitalizácie (najmenej 5 dní) pre závažnú poruchu zdravia potrebuje poskytovanie domácej starostlivosti (najmenej 30 dní) na základe potvrdenia príslušného ošetrujúceho lekára; alebo potvrdené nevyliečiteľné ochorenie a bola mu indikovaná paliatívna starostlivosť. Ošetrovné sa bude vyplácať najviac 90 dní v úhrne.
5. Alternatívne riešenia
Žiadne alternatívne riešenie nebolo posúdené.
6. Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov? Áno 💧 Nie
7. Transpozícia práva EÚ
8. Preskúmanie účelnosti**
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** nepovinné
9. Vplyvy navrhovaného materiálu
Pozitívne
Žiadne
💧 Negatívne
Vplyvy na rozpočet verejnej správy z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
Áno
Nie
💧 Čiastočne
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na podnikateľské prostredie z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Sociálne vplyvy
💧 Pozitívne
Žiadne
💧 Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
💧 Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby pre občana z toho vplyvy služieb verejnej správy na občana vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
10. Poznámky
Vplyvy na rozpočet verejnej správy uvedená právna úprava zakladá negatívny vplyv na rozpočet verejnej
správy v dôsledku predĺženia obdobia na poskytovanie dávky ošetrovné, zavedenia možnosti čerpania ošetrovného v prípade domácej starostlivosti a rozšírenia okruhu oprávnených osôb s nárokom na ošetrovné.
Sociálne vplyvy predĺženie obdobia na poskytovanie dávky ošetrovné, zavedenie možnosti poskytovania
ošetrovného v prípade domácej starostlivosti a rozšírenia okruhu oprávnených osôb na ošetrovné bude mať
3
pozitívny vplyv na hospodárenie domácností, tých poistencov, ktorí budú ošetrovať osoby, ktoré
1.po ukončení hospitalizácie (najmenej 5 dní) pre závažnú poruchu zdravia potrebujú poskytovanie domácej starostlivosti (najmenej 30 dní) na základe potvrdenia príslušného ošetrujúceho lekára; ošetrovné sa bude vyplácať najviac 90 dní v úhrne alebo
2.majú potvrdené nevyliečiteľné ochorenie a bola im indikovaná paliatívna starostlivosť.
Nie je možné definovať vplyv za sankcie v prípade porušenia nových povinností, vzhľadom na skutočnosť, že sa predpokladá, že poskytovatelia zdravotnej starostlivosti budú svoje povinnosti dodržiavať. V prípade udelenia sankcie za ich porušenie výnosy z pokút budú príjmom štátneho rozpočtu.
Vplyvy na informatizáciu v súvislosti so zavedením možnosti čerpania ošetrovného v prípade domácej
starostlivosti sa očakáva aktualizácia a úprava informačných systémov Sociálnej poisťovne.
11. Kontakt na spracovateľa
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR,
12. Zdroje
Údaje o poistencoch a poberateľoch nemocenských dávok (Zdroj: Sociálna poisťovňa). Makroekonomická prognóza IFP zo septembra 2019.
13. Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK