VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Materiál na rokovanieČíslo: ÚV-28830/2019
Národnej rady Slovenskej republiky
1825
VLÁDNY NÁVRH
ZÁKON,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
___________________________________________________________________________
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
schvaľuje vládny návrh zákona,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Materiál predkladá:
Peter Pellegrini
predseda vlády
Slovenskej republiky
Bratislava november 2019