NÁVRH VLÁDY
na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Vláda Slovenskej republiky predkladá návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony.
Účelom návrhu zákona je zaviesť novú kategóriu dávky ošetrovné, tzv. „dlhodobé ošetrovné“, ktoré spolu s navrhovanou právnou úpravou inštitútu osobnej starostlivosti v prirodzenom prostredí predstavujú základné predpoklady zabezpečovania nevyhnutnej dôstojnej starostlivosti o nevyliečiteľne choré osoby v štádiu ochorenia na konci života alebo v terminálnom štádiu ochorenia, ako aj nevyhnutnej starostlivosti o osoby prepustené po hospitalizácii zo zdravotníckeho zariadenia (ďalej len „ošetrované osoby“). Predmetná právna úprava vychádza z analýz predchádzajúcich príprave novely zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V tejto súvislosti bola osobitne analyzovaná potreba koncepcie dlhodobej starostlivosti, v rámci ktorej bola v súvislosti s identifikovanými nedostatkami v zdravotnej starostlivosti (napr. dostupnosť lôžok a odborného personálu) parciálne identifikovaná:
akútna potreba vytvorenia podmienok výkonu osobnej starostlivosti v prirodzenom prostrední ošetrovaných osôb, zabezpečovaného rodinnými príslušníkmi a podporeného domácou ambulantnou starostlivosťou
a s tým súvisiaca potreba zabezpečenia náhrady príjmu rodinných príslušníkov vykonávajúcich osobnú starostlivosť v prirodzenom prostredí.
Vláda Slovenskej republiky preto v snahe zabezpečiť ošetrovaným osobám Ústavou Slovenskej republiky garantované základné práva na zachovanie ľudskej dôstojnosti (čl. 19) a ochranu zdravia (čl. 40) a zabezpečiť rodinným príslušníkom vykonávajúcich osobnú starostlivosť v prirodzenom prostredí Ústavou Slovenskej republiky garantované základné právo na primerané hmotné zabezpečenie pri nespôsobilosti na prácu (čl. 39) navrhuje parciálnou zákonnou úpravou vytvoriť inštitút osobnej starostlivosti v prirodzenom prostredí a inštitút „dlhodobého ošetrovného“. V prípade neriešenia identifikovanej naliehavej potreby vytvorenia podmienok pre výkon osobnej starostlivosti v prirodzenom prostrední ošetrovaných osôb a súvisiacej potreby náhrady príjmu rodinných príslušníkov vykonávajúcich predmetnú starostlivosť by mohlo dôjsť k porušeniu uvedených základných práv garantovaných Ústavou Slovenskej republiky.
Prerokovaním vládneho návrhu zákona v riadnom legislatívnom procese by sa uvedený nežiaduci stav predlžoval a prehlboval.
Na základe uvedených skutočností je potrebné podľa § 89 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky navrhnúť Národnej rade Slovenskej republiky, aby sa uzniesla na skrátenom
legislatívnom konaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Bratislava 28. novembra 2019
Peter Pellegrini, v. r.
predseda vlády
Slovenskej republiky
Ján Richter, v. r.
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky