VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Materiál na rokovanieČíslo: ÚV-28831/2019
Národnej rady Slovenskej republiky
1824
NÁVRH VLÁDY
na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
___________________________________________________________________________
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
schvaľuje
návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Materiál predkladá:
Peter Pellegrini
predseda vlády
Slovenskej republiky
Bratislava november 2019