DÔVODOVÁ SPRÁVA
A.Všeobecná časť
Vláda Slovenskej republiky predkladá na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Vzhľadom na negatívny vplyv v súčasnosti zverejnených informácií týkajúcich sa súdnictva a prokuratúry na spoločnosť a vzhľadom na nevyhnutnosť posilniť dôveryhodnosť verejnosti v súdny systém a prokuratúru považuje predseda vlády Slovenskej republiky za potrebné prijať konkrétne legislatívne opatrenia tak, aby mohli byť účinné čo najskôr, keďže neriešenie vzniknutej situácie alebo odďaľovanie jej riešenia by bolo príčinou ďalšieho zníženia dôvery verejnosti v riadny výkon súdnej moci, a to aj z hľadiska ochrany ústavných práv občanov na súdnu a inú právnu ochranu a spravodlivý súdny proces pred nezávislým a nestranným súdom.
Aj keď súčasná právna úprava umožňuje dočasne pozastaviť výkon funkcie sudcu, ako aj výkon funkcie prokurátora z taxatívnych dôvodov, tieto sa však neuplatňujú zo strany príslušných orgánov v dostatočnej miere, preto je potrebné tieto dôvody rozšíriť o ďalšie ktoré budú zohľadňovať potrebu dôveryhodnosti súdnictva a jeho dobrú povesť.
Navrhované opatrenia nereagujú len na vzniknutú situáciu, ale majú zabezpečiť predchádzaniu vzniku súčasného stavu v budúcnosti.
Z uvedených dôvodov je potrebné aby vláda Slovenskej republiky využila svoje ústavné právo zákonodarnej iniciatívy, podľa čl. 87 ods. 1 v spojení s čl. 119 písm. a) Ústavy Slovenskej republiky, a predložila vládny návrh zákona, ktorý predstavuje súbor opatrení na riešenie uvedenej situácie.
Návrh zákona predstavuje súbor opatrení, ktorými sa zabrániť aktívnemu vykonávaniu funkcií sudcov, u ktorých existujú dôvodné pochybnosti o tom, že spĺňajú predpoklady sudcovskej spôsobilosti, ak tým môže byť vážne ohrozená dôveryhodnosť súdnictva alebo dobrá povesť súdnictva a prokurátorov, ak existujú dôvodné pochybnosti o tom, že spĺňajú predpoklady, ak tým môže byť vážne ohrozená dôveryhodnosť prokuratúry a dobrá povesť prokuratúry. O návrhu predsedu súdnej rady, ministra spravodlivosti alebo predsedu najvyššieho súdu na dočasné pozastavenie výkonu funkcie sudcu, z uvedeného nového dôvodu, bude rozhodovať Súdna rada Slovenskej republiky ako ústavný orgánu sudcovskej legitimity a správy súdnictva. Pri prokurátoroch bude o návrhu na dočasné pozastavenie výkonu funkcie prokurátora rozhodovať generálny prokurátor na návrh rady prokurátorov alebo, v prípade konania bez návrhu, s jej predchádzajúcim súhlasom.
Tak pri dočasnom pozastavení výkonu funkcie sudcu ako aj pri dočasnom pozastavení výkonu funkcie prokurátora sa navrhuje ustanoviť dobu pozastavenia kým nepominú dôvody, avšak najviac na šesť mesiacov s možnosťou jeho predlženia o ďalších najviac šesť mesiacov.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, a súčasne je v súlade s právom Európskej únie.
2
Predkladaný návrh nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, vplyv na podnikateľské prostredie, sociálne vplyvy, vplyv na životné prostredie, vplyv na informatizáciu spoločnosti, vplyv na služby verejnej správy pre občana ani vplyv na manželstvo, rodičovstvo a rodinu.
V nadväznosti na uvedené dôvody a na naliehavý verejný záujem riešiť vzniknutú situáciu sa navrhuje účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
Návrh zákona sa predkladá podľa § 27 ods. 1 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 310/2016 Z. z. Z uvedeného dôvodu nebol návrh zákona predmetom medzirezortného pripomienkového konania.
3
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1.Navrhovateľ zákona: predseda vlády Slovenskej republiky
2.Názov návrhu zákona: návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
3.Predmet návrhu zákona nie je upravený v práve Európskej únie:
a)v primárnom práve,
b)v sekundárnom práve,
c)v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
Vzhľadom na vnútroštátny charakter návrhu zákona body 4 a 5 sa nevypĺňajú.
4
Doložka vybraných vplyvov
1. Základné údaje
Názov materiálu
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
predseda vlády Slovenskej republiky
Materiál nelegislatívnej povahy
💧 Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
Termín začiatku a ukončenia PPK
Začiatok: Ukončenie:
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
november 2019
2. Definícia problému
Legislatívnymi opatreniami riešiť vzniknutú situáciu v justícii a prokuratúre.
3. Ciele a výsledný stav
Legislatívnymi opatreniami riešiť vzniknutú situáciu v justícii a prokuratúre.
4. Dotknuté subjekty
Sudcovia a prokurátori, členovia Súdnej rady Slovenskej republiky, minister spravodlivosti.
5. Alternatívne riešenia
6. Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov? Áno 💧 Nie
7. Transpozícia práva EÚ
8. Preskúmanie účelnosti**
5
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** nepovinné
9. Vplyvy navrhovaného materiálu
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na rozpočet verejnej správy z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
Áno
Nie
Čiastočne
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na podnikateľské prostredie z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Sociálne vplyvy
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby pre občana z toho vplyvy služieb verejnej správy na občana vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
10. Poznámky
11. Kontakt na spracovateľa
andrej.bonko@vlada.gov.sk
12. Zdroje
13. Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
B.Osobitná časť
K bodu 1
6
V novom znení § 22a sa navrhuje zaviesť nový dôvod pre dočasné pozastavenie výkonu funkcie sudcu, u ktorého existujú dôvodné pochybnosti o tom, že spĺňa predpoklady sudcovskej spôsobilosti, ak tým môže byť vážne ohrozená dôveryhodnosť súdnictva alebo dobrá povesť súdnictva.
O dočasnom pozastavení výkonu funkcie sudcu bude v týchto prípadoch rozhodovať Súdna rada Slovenskej republiky v lehote 30 dní odo dňa podania návrhu na dočasné pozastavenie výkonu funkcie sudcu. Návrh na dočasné pozastavenie výkonu funkcie sudcu bude môcť podať len predseda súdnej rady, minister spravodlivosti alebo predseda najvyššieho súdu. Dočasné pozastavenie bude môcť trvať najviac 6 mesiacov, pričom raz môže dôjsť k jeho predĺženiu, opäť však len najviac o 6 mesiacov, a teda vo výsledku nemôže presiahnuť 12 mesiacov (objektívna lehota). Po márnom uplynutí týchto lehôt dôjde k zániku dočasného pozastavenia priamo zo zákona. Okrem toho, súdna rada bude môcť dočasné pozastavenie zrušiť, či na návrh dotknutého sudcu, prípadne pôvodného navrhovateľa alebo aj bez návrhu.
Sudca, ktorý bude namietať porušenie svojich základných práv alebo slobôd rozhodnutím Súdnej rady Slovenskej republiky sa môže v súlade s článkom 127 Ústavy Slovenskej republiky domáhať ochrany týchto práv na sťažnosťou na Ústavnom súde Slovenskej republiky.
Ďalej sa navrhuje aby počas tohto typu dočasného pozastavenie patrilo sudcovi 80% platu, a to z dôvodu, že v tomto prípade nejde o sudcu voči, ktorému je vznesené obvinenie a nie je ani disciplinárne stíhaný pre čin nezlučiteľný s funkciou sudcu. Rovnako ako v prípade dočasného pozastavenie výkonu funkcie sudcu podľa § 22, aj v prípade podľa § 22a bude platiť, že po zrušení alebo zániku dočasného pozastavenia sa sudcovi doplatí rozdiel platu. To však nebude platiť, ak dôjde k právoplatnému odsúdeniu sudcu v trestnom alebo v disciplinárnom konaní, kedy sa rozdiel platu nedoplatí.
Z povahy rozhodovania Súdnej rady bude platiť, že voči rozhodnutiu o dočasnom pozastavení výkonu funkcie sudcu nebude možné podať odvolanie. Súdna ochrana bude zabezpečená možnosťou podať ústavnú sťažnosť.
K bodu 2
Do dopĺňaného § 22b je premietnutý pôvodný obsah § 22a, pričom sa v ňom tak ako doteraz rieši súbeh viacerých dôvodov na dočasné pozastavenie výkonu funkcie sudcu.
K bodom 3 a 4
Ide o legislatívno-technickú úpravu súvisiacu so zmenou obsahu § 22a, pričom sa toto ustanovenie uvádza v existujúcich vnútorných odkazoch.
K čl. II
K bodu 1
Pre nový § 13 ods. 2 platí mutatis mutandis to isté čo pre nové znenie § 22a v čl. I bode 1.
K bodu 2
7
Vzhľadom na systém fungovania prokuratúry sa navrhuje, aby o dočasnom pozastavení výkonu funkcie prokurátora z týchto nových dôvodov rozhodoval generálny prokurátor, pričom bude potrebovať buď návrh Rady prokurátorov Slovenskej republiky alebo jej súhlas.
K bodu 3
Navrhuje sa, aby počas dočasného pozastavenia výkonu funkcie prokurátora z dôvodu uvedeného v navrhovanom novom § 13 ods. 2 patril takémuto prokurátorovi plat vo výške 80 % z jeho základného platu na ktorý by mal nárok, ak by mu nebol dočasne pozastavení výkon funkcie prokurátora, teda rovnako ako je tomu pri sudcoch.
K bodu 4
Legislatívno-technická úprava zohľadňujúca čl. II bod 2.
K čl. III
K bodu 1
Navrhuje sa opatrenie na zvýšenie informovania verejnosti.
K bodu 2
V nadväznosti na navrhovanú úpravu v čl. I bode 1 sa navrhuje legislatívna úprava zohľadňujúca novú pôsobnosť súdnej rady, t. j. rozhodovať o dočasnom pozastavení výkonu funkcie sudcu.
K bodom 3 a 4
Navrhuje sa, na rozdiel od platnej právnej úpravy, aby každé hlasovanie súdnej rady bolo verejné ako prostriedok na zvýšenie verejnej kontroly orgánu verejnej moci.
K bodu 5
Navrhuje sa § 7 ods. 2 doplniť tak, aby navrhovateľ a dotknutý sudca mali možnosť dostať slovo kedykoľvek o to požiadajú a vyjadriť sa k prejedávanej veci a uvedeným skutočnostiam.
K bodom 6 a 7
Legislatívna úprava spresňujúca platné znenie § 27h ods. 2 a 3.
K bodu 8
S cieľom zefektívniť a posilniť postavenie súdnej rady ako ústavného orgánu sudcovskej legitimity a správy súdnictva a v nadväznosti na bod 1, sa navrhuje ustanoviť orgánom činným v trestnom konaní povinnosť bezodkladne informovať súdnu radu o začatí trestného stíhania súvisiaceho s dohľadom súdnej rady ako aj o vznesení obvinenia voči sudcovi pri výkone jej pôsobnosti.
8
K čl. IV
Navrhuje sa účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vzhľadom na naliehavý verejný záujem.
V Bratislave 28. novembra 2019
Peter Pellegrini, v.r.
predseda vlády Slovenskej republiky