Národná rada Slovenskej republiky
VII. volebné obdobie
___________________________________________________________________
Číslo: CRD-2401/2019 - VHZ
1815
N á v r h
na voľbu kandidáta na člena Regulačnej rady
_____________________________________________________________
Predkladá: Obsah materiálu:
Výbor Národnej rady 1.Návrh uznesenia Národnej rady
Slovenskej republiky Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti 2.Predkladacia správa
3.Zoznam navrhovaných
kandidátov
4.Návrhy na voľbu kandidátov
5.Uznesenie Výboru NR SR
pre hospodárske záležitosti
Bratislava november 2019
Národná rada Slovenskej republiky
VII. volebné obdobie
Číslo: CRD-2401/2019 - VHZ
Návrh
U Z N E S E N I E
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z .................
k návrhu na voľbu kandidáta na člena Regulačnej rady
Národná rada Slovenskej republiky
podľa § 7 ods. 4 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach
n a v r h u j e
prezidentke Slovenskej republiky
na člena Regulačnej rady týchto kandidátov:
Meno a priezvisko
..............................................
..............................................
Predkladacia správa
Ing. Ján Horkovič bol podľa zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov vymenovaný prezidentom Slovenskej republiky, na návrh Národnej rady Slovenskej republiky, za člena Regulačnej rady na obdobie 6 rokov (2013 – 2019). Toto funkčné obdobie uplynulo 4. septembra 2019.
Podľa § 7 ods. 4 uvedeného zákona na uvoľnené miesto člena Regulačnej rady (ďalej len „Rada“) navrhuje nového kandidáta ten, kto navrhol člena Rady, ktorého členstvo zaniklo. Návrh predloží prezidentovi Slovenskej republiky do 30 dní od zániku členstva. Na každé miesto člena Rady sa navrhujú dvaja kandidáti.
Členom Rady môže byť podľa § 7 ods. 7 zákona občan Slovenskej republiky, ktorý technické, ekonomické alebo právnické vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a najmenej 10 rokov praxe v sieťových odvetviach alebo v cenotvorbe alebo v tvorbe koncepcií v energetike, z toho 5 rokov v riadiacej funkcii, alebo technické, ekonomické alebo právnické vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa a najmenej 7 rokov praxe v sieťových odvetviach alebo v cenotvorbe alebo v tvorbe koncepcií v energetike, z toho 5 rokov v riadiacej funkcii. Takisto musí mať spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a byť bezúhonný.
Podľa § 7 ods. 5 citovaného zákona člen Rady nesmie byť zamestnancom úradu, zamestnancom regulovaných subjektov, podnikať v sieťových odvetviach vo vlastnom alebo cudzom mene, alebo prostredníctvom združenia osôb, nesmie mať majetkovú účasť na podnikaní regulovaných subjektov, nesmie byť členom riadiacich, dozorných alebo kontrolných orgánov regulovaných subjektov.
Členstvo v Rade podľa § 7 ods. 9 citovaného zákona je nezlučiteľné s funkciou poslanca NR SR, s funkciou člena vlády, s funkciou alebo so zamestnaním v orgáne štátnej správy, s funkciou alebo členstvom v orgáne územnej samosprávy.
Členom Rady podľa § 7 ods. 10 citovaného zákona nemôže byť ten, ktorého blízka osoba podľa § 116 Občianskeho zákonníka je vedúcim zamestnancom úradu, majetkovú účasť na podnikaní regulovaných subjektov, podniká v regulovaných činnostiach alebo je členom riadiacich, dozorných alebo kontrolných orgánov regulovaných subjektov.
Splnenie týchto podmienok potvrdí navrhovaný kandidát písomným vyhlásením.
Na 49. schôdzi Národnej rady dňa 25. septembra 2019 nebol v riadnej voľbe ani v opakovanej voľbe zvolený žiadny z navrhovaných kandidátov. Na 51. schôdzi Národnej rady sa dňa 17. októbra 2019 vykonala nová voľba. V nej Národná rada zvolila jednu z piatich
uchádzačov, ktorí spĺňali predpoklady ustanovené zákonom, pani Sylviu Beňovú. Opakovaná
nová voľba sa konala dňa 22. októbra 2019, v ktorej Národná rada nezvolila žiadneho
ďalšieho kandidáta z ostávajúcich štyroch uchádzačov. Na nadchádzajúcej 53. schôdzi Národnej rady sa uskutoční nová voľba II.
Predsedníčka Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti Jana Kiššová listom č. CRD-2242/2019-VHZ z 25. októbra 2019 požiadala poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, aby predložili návrhy na voľbu kandidáta na člena Regulačnej rady. Termín na doručenie návrhov bol 11. novembra 2019. V určenom termíne boli predložené dva návrhy: František Janíček a František Pecho.
Výbor rokoval o návrhoch na 94. schôdzi dňa 26. novembra 2019 a uznesením č. 411 konštatoval, že podľa predloženej dokumentácie všetci navrhnutí kandidáti spĺňajú predpoklady ustanovené v § 7 ods. 5, 7, 9 a 10 citovaného zákona.
Výbor odporučil vykonať akt voľby podľa príslušných ustanovení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z.z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a Volebného poriadku o voľbe a odvolávaní funkcionárov, schváleného uznesením Národnej rady Slovenskej republiky č. 498 zo 17. júna 2011 a v súlade s ním navrhol ďalší postup, a to:
1.zvoliť ostávajúceho jedného kandidáta na člena Regulačnej rady verejným hlasovaním, použitím technického zariadenia a o každom navrhovanom hlasovať osobitne;
2.ak kandidát nebude zvolený, vykonať podľa čl. 15 volebného poriadku opakovanú
novú voľbu II. Do opakovanej voľby postupujú všetci nezvolení kandidáti;
3.ak ani v opakovanej novej voľbe II nebude zvolený ostávajúci jeden kandidát, navrhujem vykonať novú voľbu III podľa čl. 16 volebného poriadku na ďalšej schôdzi
Národnej rady Slovenskej republiky. Rozhodnutie výboru platí pri každej novej voľbe.
Z o z n a m
kandidátov na člena Regulačnej rady
___________________________________________________________________
Navrhovaní: Navrhovatelia:
1.František JaníčekBoris Kollár, poslanec NR SR
2.František PechoTibor Bastrnák, poslanec NR SR
N Á V R H
na voľbu Františka Janíčka za kandidátku Národnej rady Slovenskej republiky
na člena Regulačnej rady
František Janíček Slovenská technická univerzita, Fakulta elektrotechniky a informatiky, riaditeľ Ústavu elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky, Bratislava
Narodený: (vek)1954 (65 rokov)
Vzdelanie:Slovenská vysoká škola technická, Elektrotechnická fakulta, Bratislava
Odborná prax 10 rokov: spĺňa
v tom prax v riadení 5 rokov: spĺňa
Navrhovateľ: Boris Kollár, poslanec NR SR
Prílohy:návrh na voľbu uchádzača za kandidáta na člena Regulačnej rady obsahuje všetky zákonom stanovené náležitosti a prílohy
Stanovisko Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti: SPĹŇA ustanovené podmienky
N Á V R H
na voľbu Františka Pecha za kandidáta Národnej rady Slovenskej republiky
na člena Regulačnej rady
František PechoSlovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. výkonný riaditeľ sekcie riadenia SED
Narodený: (vek)1952 (67 rokov)
Vzdelanie:Slovenská vysoká škola technická, Elektrotechnická fakulta, Bratislava
Odborná prax 10 rokov: spĺňa
v tom prax v riadení 5 rokov: spĺňa
Navrhovateľ: Tibor Bastrnák, poslanec NR SR
Prílohy:návrh na voľbu uchádzača za kandidáta na člena Regulačnej rady obsahuje všetky zákonom stanovené náležitosti a prílohy
Stanovisko Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti: SPĹŇA ustanovené podmienky
Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
94. schôdza výboru
Číslo: CRD-2401/2019 - VHZ
411
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
z 26. novembra 2019
k návrhu na voľbu kandidátov Národnej rady Slovenskej republiky na člena Regulačnej rady (tlač 1815)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
A.k o n š t a t u j e, ž e
navrhnutí kandidáti Národnej rady Slovenskej republiky na voľbu člena Regulačnej rady:
1.František Janíček
2.František Pecho
spĺňajú predpoklady ustanovené v §7 ods. 5, 7, 9 a 10 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov;
B.o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
1.vykonať akt voľby podľa príslušných ustanovení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z.z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a Volebného poriadku o voľbe a odvolávaní funkcionárov, schváleného uznesením Národnej rady Slovenskej republiky č. 498 zo 17. júna 2011; zvoliť zostávajúceho jedného kandidáta na člena Regulačnej rady verejným hlasovaním, použitím technického zariadenia a o každom navrhovanom hlasovať osobitne;
2. ak nebude požadovaný počet kandidátov zvolený, vykonať podľa čl. 15 volebného poriadku opakovanú novú voľbu II. Do opakovanej voľby postupujú všetci nezvolení kandidáti;
3.ak ani v opakovanej novej voľbe II nebude zvolený ostávajúci kandidát, vykonať novú voľbu III podľa čl. 16 volebného poriadku na ďalšej schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
C.p o v e r u j e
poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Maroša Kondróta predložiť Národnej rade Slovenskej republiky návrh na voľbu kandidátov Národnej rady Slovenskej republiky na člena Regulačnej rady a informovať o stanovisku Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti.
Jana K i š š o v á, v.r.
predsedníčka výboru
Milan M o j š
Eduard H e g e r
overovatelia výboru