Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre zdravotníctvo
64. schôdza výboru
Číslo: CRD-2020/2019
188
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre zdravotníctvo
z 25. novembra 2019
k návrhu poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Evy ANTOŠOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov (tlač 1703) a
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo
A. n e p r e r o k o v a l
návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Evy ANTOŠOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov (tlač 1703) z dôvodu neúčasti predkladateľky;
B. u k l ad á
predsedovi výboru
predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona predsedovi gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
Štefan Z e l n í k
predseda výboru
Jana C i g á n i k o v á
overovateľka výboru