1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
___________________________________________________________________
Číslo: CRD-2023/2019
1729a
I n f o r m á c i a
o prerokovaní návrhu poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Evy SMOLÍKOVEJ, Magdalény KUCIAŇOVEJ a Evy ANTOŠOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1729) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky
___________________________________________________________________
Podľa § 80 ods. 2 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov podávam informáciu o výsledku prerokovania návrhu poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Evy SMOLÍKOVEJ, Magdalény KUCIAŇOVEJ a Evy ANTOŠOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1729) vo výboroch a budem predkladať návrh na ďalší postup.
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 2200 z 28. októbra 2019 po prerokovaní návrhu poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Evy SMOLÍKOVEJ, Magdalény KUCIAŇOVEJ a Evy ANTOŠOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1729) rozhodla, že podľa § 73 ods. 3 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky prerokuje uvedený návrh zákona v druhom čítaní a prideľuje návrh podľa § 74 ods. 1 citovaného zákona na prerokovanie
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo
2
II.
Gestorský výbor nedostal žiadne stanoviská poslancov, ktorí nie členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený (§ 75 ods. 2 zákona č. 350/1996 Z. z. ).
III.
Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol návrh zákona pridelený zaujali k nemu nasledovné stanoviská:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky prerokoval návrh poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Evy SMOLÍKOVEJ, Magdalény KUCIAŇOVEJ a Evy ANTOŠOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1729) dňa 19. novembra 2019 súhlasil s návrhom zákona a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť so zmenami a doplnkami (uznesenie č. 793 z 19. novembra 2019).
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo prerokoval návrh poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Evy SMOLÍKOVEJ, Magdalény KUCIAŇOVEJ a Evy ANTOŠOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1729) dňa 14. novembra 2019.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo neprijal uznesenie k predloženému návrhu zákona, nakoľko návrh schváliť predmetný návrh zákona nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov podľa § 52 ods. 4 zákona NR SR č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
IV.
Z uznesenia Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky vyplývajú pozmeňujúce návrhy:
1.V čl. I, 1. bode v § 6b ods. 2 písm. c) sa slová „a obrazový záznam“ nahrádzajú slovami „a o poskytnutí obrazového záznamu“.
Gramatická úprava textu nadväzujúca na znenie úvodnej vety.
Ústavnoprávny výbor NR SR
3
2.V čl. I, 2. bode v § 6b ods. 5 druhej vete sa slová „Spolu s písomnými informáciami o umelom prerušení tehotenstva poskytne lekár žene“ nahrádzajú slovami „Lekár poskytne žene spolu s informáciami o umelom prerušení tehotenstva aj“.
Gramatická úprava.
Ústavnoprávny výbor NR SR
V.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo ako gestorský výbor rokoval dňa 25. novembra 2019.
Spoločná správa ani stanovisko gestorského výboru neboli schválené, keďže návrh stanoviska gestorského výboru (odporúča predmetný návrh zákona schváliť) ani návrh spoločnej správy nezískali súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov podľa § 52 ods. 4 zákona NR SR č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Bratislava, 25. novembra 2019
Štefan Z e l n í k
predseda
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre zdravotníctvo