NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
CRD-1986/2019
1703a
I n f o r m á c i a
výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Evy Antošovej na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov (tlač 1703) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie ako gestorský výbor k poslaneckému návrhu zákona podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 80 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov informáciu o výsledku prerokovania vyššie uvedeného zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky:
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 2169 z 22. októbra 2019 pridelila návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Evy Antošovej na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov (tlač 1703) na prerokovanie týmto výborom:
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo
Za gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
Výbory prerokovali predmetný poslanecký návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.
II.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie členmi výborov, ktorým bol poslanecký návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému poslaneckému návrhu zákona 75 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov).
III.
Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol poslanecký návrh zákona pridelený zaujali k nemu nasledovné stanoviská:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej uznesením č. 790 z 19. novembra 2019 s poslaneckým návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie neprijal uznesenie, keďže návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo návrh poslankyne Evy Antošovej neprerokoval z dôvodu neúčasti predkladateľky.
IV.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky, uvedených v bode III. tejto správy, nevyplývajú žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.
V.
Gestorský výbor prerokoval návrh spoločnej správy o prerokovaní návrhu poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Evy Antošovej na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov (tlač 1703) .
Výbor neprijal platné uznesenie v zmysle § 52 ods. 4 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Uznesením výboru č. 323 z 9. októbra 2019 poveril Vladimíra Matejička v súlade s § 80 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku v znení neskorších predpisov za spoločného spravodajcu, ktorý predkladá predmetnú informáciu a bude predkladať návrh na ďalší postup.
Peter A n t a l, v. r.
predseda výboru