Národná rada Slovenskej republiky
VII. volebné obdobie
Číslo: CRD-2016/2019
1723a
I n f o r m á c i a
o výsledku prerokovania návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Irén SÁRKÖZY, Tibora BASTRNÁKA, Bélu BUGÁRA a Pétera VÖRÖSA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov (tlač 1723) v druhom čítaní vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 2181 z 22. októbra 2019 pridelila návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Irén SÁRKÖZY, Tibora BASTRNÁKA, Bélu BUGÁRA a Pétera VÖRÖSA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov (tlač 1723) na prerokovanie týmto výborom:
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti.
Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
II.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona (§ 75 ods. 2 rokovacieho poriadku).
2
III.
Návrh zákona odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 781 z 19. novembra 2019
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet uznesením č. 513 z 10. októbra 2019
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti o predmetnom návrhu nerokoval, pretože podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nebol uznášaniaschopný.
IV.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III tejto správy nevyplývajú žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.
V.
Návrh spoločnej správy, vrátane stanoviska gestorského výboru, prerokoval Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti na 94. schôdzi dňa 26. novembra 2019. Spoločná správa, ani stanovisko gestorského výboru neboli schválené, keďže návrh stanoviska gestorského výboru (odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný návrh zákona schváliť) ani návrh spoločnej správy, nezískali súhlas potrebnej väčšiny.
Predsedníčka Výboru Národnej rady Slovenskej republiky zároveň určila za spoločného spravodajcu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Štefana Vavreka, ktorý predkladá predmetnú informáciu a bude navrhovať ďalší postup 80 ods. 2 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky).
Bratislava 26. novembra 2019
Jana K i š š o v á, v.r.
predsedníčka Výboru NR SR
pre hospodárske záležitosti