NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
CRD-1981/2019
1683a
S p o l o č n á s p r á v a
výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1683) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky:
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 2123 z 15. októbra 2019 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1683) na prerokovanie týmto výborom:
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
Za gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
2
Výbory prerokovali predmetný vládny návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.
II.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona 75 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov).
III.
Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený zaujali k nemu nasledovné stanoviská:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 775 z 19. novembra 2019 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením č. 328 z 19. novembra 2019 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami.
IV.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky, uvedených v bode III. tejto správy, vyplývajú tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy s odporúčaním gestorského výboru:
1.K čl. I
V čl. I bod 5 § 3 ods. 3 sa za slovo „komisie“ vkladá slovo „aj“.
Navrhovanou zmenou sa jednoznačne určuje, že v prípade pozemkových úprav vo vinohradníckych obciach, sa pôvodný počet členov komisie (5 členov) navyšuje o zástupcu organizácie, ktorá vedie vinohradnícky register.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
Gestorský výbor odporúča schváliť
3
2.K čl. I
V čl. I bod 6 § 3 ods. 3 sa slovo „zástupcovia“ nahrádzajú slovom „zástupcovi“.
Gramatická úprava slova v kontexte celej vety.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
Gestorský výbor odporúča schváliť
3.K čl. I
V čl. I bod 13 § 5 ods. 6 sa slová „alebo určenia“ nahrádzajú slovami „alebo od určenia“.
Legislatívno-technické spresnenie textu.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
Gestorský výbor odporúča schváliť
4. K čl. I
V článku I bode 15 § 6 ods. 8 sa vypúšťajú slová „v priebehu konania o pozemkových úpravách“ a za slová „katastra nehnuteľností“ sa vkladajú slová „na účely konania o pozemkových úpravách“.
V aplikačnej praxi pomerne často nastávajú prípady, kedy nie je možné ani po využití všetkých dostupných možností zistiť právneho nástupcu vlastníka pozemku, ktorý zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho. V takýchto prípadoch potom nastáva situácia, kedy sa konanie zbytočne predlžuje, dokonca aj o niekoľko rokov. Predmetná legislatívno-technická úprava zavádza v danom prípade ešte pred tým, ako bude známy okruh dedičov, možnosť okresnému úradu ustanoviť takému vlastníkovi pozemku opatrovníka výlučne na účely konania o pozemkových úpravách.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
Gestorský výbor odporúča schváliť
5.K čl. I
V čl. I sa za bod 16 vkladajú nové body 17 a 18, ktoré znejú:
„17. V § 7 ods. 2 písm. c) sa slovo „začaté“ nahrádza slovami , ak majú byť povolené“ a slová „najmenej polovičnej“ sa nahrádzajú slovami „nadpolovičnej“.
4
18. V § 7 ods. 2 písm. d) sa slovo „začaté“ nahrádza slovami , ak majú byť povolené“.“.
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
V prípade, ak je možné z dôvodu v § 2 ods. 1 písm. b) pozemkové úpravy aj nariadiť, je zbytočné zisťovať záujem vlastníkov. Uvedenou legislatívnou zmenou dochádza k zosúladeniu ustanovenia s predloženým vládnym návrhom zákona. Uvedené platí aj pre pozemkových úpravy, ktoré sa povoľujú z dôvodov v § 2 ods. 1 písm. j) a k), čiže záujem vlastníkov sa bude zisťovať aj naďalej iba v prípade povolených pozemkových úprav. Zároveň sa navrhovanou legislatívnou zmenou mení záujem kvantitatívneho zistenie záujmu o pozemkové úpravy. V praxi častokrát spôsobovali problémy situácie s 50% súhlasom a 50% nesúhlasom vlastníkov pozemkov. V záujme predísť polemikám, ktoré v praxi toto ustanovenie spôsobovalo navrhovaná legislatívna úprava záujem vlastníkov o pozemkové úpravy zavádza jednoznačný súhlas v podobe nadpolovičného súhlasu vlastníkov výmery pozemkov, tvoriacich obvod projektu pozemkových úprav.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
Gestorský výbor odporúča schváliť
6.K čl. I
V čl. I bod 22 znie:
„22. § 7 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7) Pred ukončením prípravného konania okresný úrad vypracuje elaborát prípravného konania, ktorého súčasťou je aj správa so zhodnotením výsledkov prípravného konania.“.“.
Navrhovanou legislatívnou úpravou dochádza k špecifikovaniu, že súčasťou elaborátu prípravného konania je aj správa so zhodnotením výsledkov prípravného konania, ktorej cieľom je zhodnotiť výsledky prípravného konania.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
Gestorský výbor odporúča schváliť
7. K čl. I
V čl. I bod 27 § 8 ods. 5 sa za slovo „vlastníkom“ vkladá slovo „pozemkov“.
5
Legislatívno-technická úprava, ktorou sa zjednocuje pojem používaný v návrhu zákona (napr. čl. I body 57, 75 a 79).
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
Gestorský výbor odporúča schváliť
8. K čl. I
V čl. I bod 51 § 11 ods. 11 sa slová „alebo 1000 m2 nahrádzajú slovami „alebo do 1000 m2“.
Gramatická úprava textu.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
Gestorský výbor odporúča schváliť
9. K čl. I
V čl. I bod 89 § 42c ods. 1 v poznámke pod čiarou k odkazu 7i sa slová „a nasl.“ nahrádzajú slovami „až 40“.
Legislatívno-technická úpravu poznámky pod čiarou.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
Gestorský výbor odporúča schváliť
10. K čl. I
Za čl. I sa vkladá nový článok II, ktorý znie:
„ČI. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení zákona č. 222/1996 Z. z., zákona č. 255/2001 Z. z., zákona č. 419/2002 Z. z., zákona č. 173/2004 Z. z., zákona č. 669/2007 Z. z., zákona č. 568/2007 Z. z., zákona č. 384/2008 Z. z., zákona č. 304/2009 Z. z., zákona č. 103/2010 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z.,
6
zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 212/2018 Z. z. a zákona č. 225/2019 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 3a sa vkladá § 3b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠3b
Elektronické podanie
(1) Elektronické podanie sa podáva prostredníctvom určeného elektronického formulára elektronickej služby katastra nehnuteľností.11aaa)
(2) Na elektronické podanie podané v rozpore s odsekom 1 sa neprihliada a nemá vplyv na poradie zápisov podľa § 41 ods. 2. Okresný úrad o tejto skutočnosti vyrozumie odosielateľa. Ak je zaplatený správny poplatok, okresný úrad tento poplatok vráti odosielateľovi.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11aaa znie:
11aaa) § 3 písm. l) zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.“.
Nasledujúce články sa primerane prečíslujú.
Tento bod (nový čl. II) nadobudne účinnosť 1. júla 2020, čo sa premietne do ustanovenia o účinnosti
Právna úprava sa týka všetkých podaní v zmysle tohto zákona, ktoré boli podané elektronicky, a teda sa týka návrhu na začatie katastrálneho konania, žiadosti o úradne overenie geodetických činností, žiadosti o zápis alebo výmaz poznámky, ale aj napríklad žiadosti o zmenu adresy, priezviska, objednávky na poskytnutie údajov katastra (zo súboru popisných informácií a zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností). Použitie špecializovaných elektronických formulárov umožňuje využívať automatizovane spracovateľné pravidlá, prostredníctvom ktorých je možné elektronickými prostriedkami vyplniť a prezentovať vyplnené údaje v štruktúrovanej forme, spracovateľnej aj automatizovaným spôsobom informačnými systémami.
Uvedeným ustanovením sa zabezpečiť ochrana vlastníckych práv k nehnuteľnostiam, tak ako ju garantuje aj Ústava SR, a to jednoznačným zabezpečením poradia jednotlivých doručených elektronických podaní. Tým sa vylúči právna neistota podávateľa v prípade súbehu podaní k tej istej nehnuteľnosti a zabráni prípadným podvodným konaniam.
V prípade, že elektronické podanie nebude podané v súlade so zákonom, nebude mať pre okresný úrad žiadne účinky, a teda nebude mať vplyv ani na poradie zápisov. O tom, že podanie nebolo podané v súlade so zákonom a o dôsledkoch z toho plynúcich, okresný úrad vyrozumie odosielateľa.
Zároveň sa ustanovuje, že ak bol zaplatený správny poplatok, okresný úrad tento poplatok vráti odosielateľovi. O vrátení správneho poplatku vydá okresný úrad rozhodnutie.
7
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
Gestorský výbor odporúča schváliť
11. K čl. II
V čl. II sa pred doterajší bod 1 vkladá nový bod 1, ktorý znie:
„1. § 14 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3) Vlastnícke právo k neknihovaným pozemkom, ktoré sa nachádzajú mimo zastavaného územia obce nemožno scudziť a tieto pozemky sa použijú na účely podľa osobitného predpisu.31a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 31a znie:
31a) § 11 ods. 7 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.“.“.
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
Cieľom navrhovanej úpravy je zabrániť scudzeniu bývalého verejného majetku a využiť neknihované pozemky opäť iba pre spoločné zariadenia a opatrenia v konaní o pozemkových úpravách upravených podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
Gestorský výbor odporúča schváliť
12. K čl. II
Čl. II sa dopĺňa bodom 5, ktorý znie:
„5. Za § 29d sa vkladá § 29e, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠29e
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. februára 2020
Ustanovenie § 14 ods. 3 sa nevzťahuje na zmluvy o prevode vlastníctva k neknihovaným pozemkom, ktoré sa nachádzajú mimo zastavaného územia obce, a ktoré boli predložené v konaní o povolení vkladu do 31. januára 2020.“.“.
8
Vzhľadom na odôvodnenie v bode 5 dochádza z dôvodu právnej istoty aj k úprave prechodného ustanovenia v prípade konaní o povolení vkladu vlastníckeho práva k nekhnihovaným pozemkom, ktoré sa nachádzajú mimo zastavaného územia obce, a ktoré začali a právoplatne neskončili k 31.1.2020.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
Gestorský výbor odporúča schváliť
13. K čl. III.
V čl. III bod 1 znie:
„1. § 1 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4) Okresný úrad zverejní každoročne k 30. aprílu predbežný údaj o obvyklej výške nájomného za predchádzajúci rok pre každé katastrálne územie. Nájomca môže do 15. mája príslušného roka požiadať okresný úrad o preverenie, či ním poskytnuté údaje podľa § 14 ods. 3 boli použité na stanovenie predbežného údaju o obvyklej výške nájomného za predchádzajúci rok. O výsledku preverenia okresný úrad informuje žiadateľa. Po preverení predbežného údaju o obvyklej výške nájomného okresný úrad postupuje podľa odseku 3. Na preverenie žiadosti sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.“.“.
Legislatívna úprava stanovuje postup, ktorým nájomca môže požiadať o preverenie predbežného údaju o obvyklej výške nájomného. Nakoľko nejde o konanie o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach osôb, ale iba o prešetrenie správnosti zverejneného štatistického údaju, nevzťahuje sa na tento postup správny poriadok.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
Gestorský výbor odporúča schváliť
14. K čl. III
Čl. III sa dopĺňa bodmi 6 a 7, ktoré znejú:
„6. Doterajší text § 22 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2) Povinnosť viesť evidencie podľa § 14 ods. 2 a 3 sa rovnako vzťahuje aj na nájomcu pri nájme pozemku na poľnohospodárske účely podľa prvej časti zákona, ak nájomca je prijímateľom podpory podľa osobitných predpisov.19b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 19b znie:
9
19b) § 3 písm. e) zákona č. 280/2017 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 342/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb v znení neskorších predpisov.“.
7. V § 24c ods. 2 druhá veta znie: „Okresný úrad, ktorému bolo podaných
a) najviac 1000 návrhov podľa § 12b ods. 1, rozhodne o nich do 29. februára 2020,
b) viac ako 1000 návrhov podľa § 12b ods. 1, rozhodne o nich do 28. februára 2021,
c) viac ako 3000 návrhov podľa § 12b ods. 1, rozhodne o nich do 28. februára 2022.“.
K bodu 6 - V súvislosti s požiadavkou Európskej komisie o prijatie opatrení na zvýšenie transparentnosti a zároveň riešenia potreby vedenia centrálnej evidencie právnych vzťahov k poľnohospodárskym pozemkom vyplynula potreba rozšíriť okruh osôb, ktoré povinné viesť evidenciu nájomných vzťahov podľa §14 ods.2 a 3 zákona a údaje z tejto evidencie poskytovať okresnému úradu. Doterajšia právna úprava sa vzťahovala výlučne na osoby pri prevádzkovaní podniku. Vzhľadom na to, že aj fyzické osoby nepodnikatelia majú možnosť žiadať o priame podpory bolo potrebné rozšíriť okruh povinných osôb aj o tieto osoby.
K bodu 7 - Z údajov o podaných návrhoch vyplynulo, že v celej SR bolo podaných 15.466 návrhov podľa § 12b ods.1. Nakoľko niektoré okresy disponujú veľkým počtom takýchto návrhov nie je reálne rozhodnúť o návrhoch v lehote do 29. februára 2020. Z uvedeného dôvodu legislatívnou úpravou dochádza k predĺženiu termínu na rozhodnutie v závislosti od počtu prijatých návrhov.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
Gestorský výbor odporúča schváliť
15. K čl. IV
V čl. IV sa slová „1. januára“ nahrádzajú slovami „1. februára“.
V súvislosti so zmenou účinnosti v čl. IV sa v predkladanom návrhu zákona vykonajú nasledovné zmeny:
-v čl. I bod 93 § 42x v nadpise sa slová „1. januára 2020“ nahrádzajú slovami „1. februára 2020“,
-v čl. I bod 93 § 42x sa slová „31. decembra 2019“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „31. januára 2020“ v príslušnom tvare,
-v čl. I bod 93 § 42x sa slová „30. júna 2021“ nahrádzajú slovami „31. júla 2021“,
10
-v čl. I bod 93 § 42x sa slová „31. decembra 2024“ nahrádzajú slovami „31. januára 2025“.
Zmena účinnosti sa navrhuje z dôvodu zabezpečenia aspoň minimálnej legisvakancie. Z uvedených dôvodov je potrebné zmeniť účinnosť zákona tak, aby boli dodržané požiadavky a lehoty stanovené Ústavou Slovenskej republiky [čl. 87 ods. 2 4 a čl. 102 ods. 1 písm. o)]. Zároveň dochádza k posunu nadväzujúcich účinností v prechodných ustanoveniach.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
Gestorský výbor odporúča schváliť
V.
Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch spoločnej správy nasledovne:
O bodoch spoločnej správy č. 1 15 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru uvedené body schváliť.
VI.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III. tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto vládnemu návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 a § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1683) schváliť s pripomienkami.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1683) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená
11
uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie č. 338 z 26. novembra 2019.
V citovanom uznesení výbor poveril spoločného spravodajcu výborov predložiť Národnej rade Slovenskej republiky spoločnú správu výborov a splnomocnil ho podať návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Peter A n t a l, v. r.
predseda výboru