1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
________________________________________________________
VII. volebné obdobie
Číslo: PREDS-583/2019
1764a
Spoločná správa
výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní zákona z 28. októbra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony, vrátený prezidentkou Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (1764)
I.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 1867 zo 6. novembra 2019 pridelil zákon z 28. októbra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony, vrátený prezidentkou Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (1764) doručený 6. novembra 2019 na prerokovanie týmto výborom NR SR:
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky
a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj
s tým, že ako gestorský výbor podá Národnej rade Slovenskej republike správu o výsledku prerokovania vráteného zákona vo výboroch.
II.
Z rozhodnutia prezidentky SR o vrátení zákona z 28. októbra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony, vrátený prezidentkou Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (1764)
2
v y p l ý v a:
prezidentka Slovenskej republiky navrhuje, aby Národná rada Slovenskej republiky pri opätovnom prerokovaní prijala zákon s týmito pripomienkami, ktoré odôvodnené v časti II a uvedené v časti III rozhodnutia prezidentky Slovenskej republiky zo dňa 6. novembra 2019 č. 4833-2019-KPSR nasledovne:
1.V čl. IV sa vypúšťa prvý bod.
Zrušuje sa označenie druhého bodu.
2.V čl. VI sa slová „čl. IV bodu 2“ nahrádzajú slovami „čl. IV“.
III.
Výbory Národnej rady Slovenskej republiky prerokovali predmetný zákon v lehote určenej rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky a zaujali k navrhovaným zmenám, ktoré uvedené v časti III rozhodnutia prezidentky Slovenskej republiky k vrátenému zákonu nasledovné stanoviská:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky prerokoval zákon dňa 19. novembra 2019. Výbor neprijal uznesenie, keďže návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov podľa čl. 84 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky a § 52 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj prerokoval dňa 20. novembra 2019. Výbor neprijal uznesenie, keďže návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov podľa čl. 84 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky a § 52 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
IV.
Gestorský výbor k pripomienkam prezidentky uvedených v časti II tejto spoločnej správy neprijal odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky.
Gestorský výbor zákon z 28. októbra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony, vrátený prezidentkou Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (1764) odporúča schváliť v pôvodnom znení.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania zákona z 28. októbra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony, vrátený prezidentkou Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (1764a) bola
3
schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj č. 275 dňa 26. novembra 2019.
Výbor určil poslanca Stanislava Kubánka za spoločného spravodajcu výborov a súčasne ho poveril podľa § 80 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky informovať Národnú radu Slovenskej republiky o výsledku rokovania a predkladal návrhy na ďalší postup.
Bratislava 26. novembra 2019
Boris K o l l á r, v. r.
predseda
Výboru NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
4