Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre obranu a bezpečnosť
84. schôdza výboru
CRD-1999/2019
231
Uznesenie
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre obranu a bezpečnosť
z 26. novembra 2019
k spoločnej správe výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1682) - druhé čítanie
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť
A. p r e r o k o v a l
spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1682) - druhé;
B.s c h v a ľ u j e
spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky k vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1682) ;
C.p o v e r u j e
Jozefa BUČEKA poslanca Národnej rady Slovenskej republiky - člena Výboru pre obranu a bezpečnosť predniesť spoločnú správu výborov na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky;
D.u k l a d á
predsedovi výboru
informovať o výsledku rokovania Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť predsedu Národnej rady Slovenskej republiky.
Anton HRNKO
predseda výboru
Milan LAURENČÍK
overovateľ výboru
Jozef BUČEK
overovateľ výboru
Výpis zo zápisnice Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť k bodu 1
z 15. októbra 2019
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1555) - druhé čítanie
Výbor prerokoval uvedený materiál na svojej 82. schôdzi dňa 15. októbra 2019.
Výbor neprijal platné uznesenie, keďže navrhnuté uznesenie nezískalo potrebný súhlas požadovanej väčšiny poslancov podľa § 52 ods. 4 rokovacieho poriadku (za návrh hlasovali 4 poslanci, proti nehlasoval nikto, hlasovania sa zdržali 4 poslanci). Z celkového počtu členov výboru 11, bolo prítomných 8 poslancov.
Anton HRNKO
predseda výboru