1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
_______________________________________________________________Číslo: 2028/2019
1734a
S p o l o č n á s p r á v a
výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Radovana BALÁŽA, Evy SMOLÍKOVEJ a Petra PAMULU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (tlač 1734)
___________________________________________________________________________
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov túto spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vyššie uvedeného poslaneckého návrhu zákona.
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 2179 z 22. októbra 2019 pridelila návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Radovana BALÁŽA, Evy SMOLÍKOVEJ a Petra PAMULU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (tlač 1734) na prerokovanie týmto výborom:
-Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky,
-Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet,
-Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti.
Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
II.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie členmi výborov, ktorým bol poslanecký zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému poslaneckému návrhu zákona 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky).
2
III.
K predmetnému poslaneckému návrhu zákona zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky tieto stanoviská:
1.Odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi:
-Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet (uzn. č. 526 zo dňa 25. novembra 2019)
2.Odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky návrh schváliť:
-Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky (uzn. č.794 zo dňa 19. novembra 2019)
3.Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti o návrhu nerokoval, pretože podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nebol uznášaniaschopný.
IV.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených v III. bode tejto spoločnej správy vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:
1.K čl. I, 1. bodu
V čl. I, 1. bode [§ 5 ods. 7 písm. p)] sa za slovo „ubytovanie“ a za druhé slovo „ubytovania“ vkladá slovo „zamestnanca“.
Pozmeňujúci návrh pojmovo precizuje navrhované ustanovenie.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
2.V čl. I, 2. bode, § 21 ods. 1 písm. f) sa slová „§ 26 ods. 13“ nahrádzajú slovami „§ 26 ods. 14“.
Oprava chybného vnútorného odkazu.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
3
3.V čl. I, 3. bod znie:
„3. § 26 sa dopĺňa odsekom 14, ktorý znie:
„(14) Daňovník, ktorý zamestnáva viac ako 49 zamestnancov, ktorý je obchodnou spoločnosťou alebo družstvom, môže odpisovať budovy zaradené do odpisovej skupiny 6 počas doby odpisovania 6 rokov spôsobom podľa § 27, ak ide o vlastné budovy zatriedené do Kódov klasifikácie stavieb 112 a 113 podľa osobitného predpisu,106) v ktorých podlahová plocha každej bytovej jednotky je najviac 100 m2, nadobudnuté kúpou alebo vlastnou činnosťou, slúžiace najmenej v rozsahu 70 % na bývanie zamestnancov v pracovnom pomere24h) k zamestnávateľovi. Ak k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia nebudú súčasne dodržané všetky podmienky podľa prvej vety, určí sa odpis budovy pri použití doby odpisovania platnej pre odpisovú skupinu 6 podľa odseku 1. Pri vyradení budovy, pri ktorej boli uplatnené odpisy podľa prvej vety pred uplynutím desiatich rokov od začatia uplatňovania tohto ustanovenia, je daňovník povinný zvýšiť základ dane o kladný rozdiel medzi uplatnenými odpismi podľa prvej vety a odpismi vyčíslenými podľa § 27. Na účely uplatnenia odpisov podľa prvej vety sa postup limitácie odpisov prenajatého hmotného majetku podľa § 19 ods. 3 písm. a) neuplatní.“.
Spresnenie znenia predloženého navrhovaného textu. Zmena pojmu ubytovanie na bývanie je navrhnutá z dôvodu, aby bolo zrejmé, že sa toto ustanovenie môže vzťahovať na bývanie formou ubytovania zamestnancov zamestnávateľa, ako aj formou prenájmu pre zamestnancov zamestnávateľa. Zároveň je doplnená informácia, že v prípade použitia navrhovaného ustanovenia sa neuplatňuje postup pre limitáciu daňových odpisov dosiahnutou výškou príjmu z prenájmu. Tým sa zabezpečí aplikovateľnosť navrhovaného ustanovenia v praxi.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
4.K čl. I, 4. bodu
V čl. I, 4. bode, § 52zz ods. 1 sa slová „poskytnutí ubytovania“ nahrádzajú slovami „zabezpečení ubytovania zamestnanca“.
Pozmeňujúci návrh pojmovo zosúlaďuje úpravu prechodného ustanovenia so znením § 5 ods. 7 písm. p) (čl. I, 3. bod návrhu zákona).
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
5.V čl. I, 4. bode, § 52zz odsek 3 znie:
„(3) Ustanovenie § 26 ods. 14 v znení účinnom od 1. januára 2020 sa prvýkrát použije za zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr 1. januára 2020. Zmenu doby odpisovania podľa § 26 ods. 14 v znení účinnom od 1. januára 2020 je možné vykonať aj pri tom majetku, ktorý sa odpisoval podľa predpisu účinného do 31. decembra 2019, pričom uplatnené odpisy sa spätne neupravujú.“.
Spresnenie znenia predloženého navrhovaného textu.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
4
Gestorský výbor odporúča o návrhoch výboru Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sú uvedené v spoločnej správe hlasovať takto :
O bodoch spoločnej správy č. 1 5 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť.
V.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Radovana BALÁŽA, Evy SMOLÍKOVEJ a Petra PAMULU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (tlač 1734) odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Radovana BALÁŽA, Evy SMOLÍKOVEJ a Petra PAMULU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (tlač 1734a) bola schválená uznesením gestorského výboru č. 534 z 25. novembra 2019.
Týmto uznesením výbor zároveň poveril spoločného spravodajcu Eduarda Adamčíka, aby na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Bratislava 25. novembra 2019
Róbert Puci, v.r.
predseda
Výboru NR SR pre financie a rozpočet