1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
_______________________________________________________________Číslo: 1727/2019
1636a
I n f o r m á c i a
výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra PČOLINSKÉHO, Borisa KOLLÁRA, Milana KRAJNIAKA, Adriany PČOLlNSKEJ a Petra ŠTARCHOŇA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z. (tlač 1636)
___________________________________________________________________________
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 80 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov túto informáciu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vyššie uvedeného poslaneckého návrhu zákona.
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 2204 z 28. októbra 2019 pridelila návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra PČOLINSKÉHO, Borisa KOLLÁRA, Milana KRAJNIAKA, Adriany PČOLINSKEJ a Petra ŠTARCHOŇA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z. (tlač 1636) na prerokovanie týmto výborom:
-Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky,
-Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet.
Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
II.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie členmi výborov, ktorým bol poslanecký zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému poslaneckému návrhu zákona 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky).
2
III.
K predmetnému poslaneckému návrhu zákona zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky tieto stanoviská:
1.Odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi :
- Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet (uzn. č. 517 zo
dňa 19. novembra 2019)
-Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky (uzn. č. 795 zo dňa
19. novembra 2019)
IV.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených v III. bode tejto informácie vyplývajú tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:
1. K názvu zákona a úvodnej vete
V názve zákona a v úvodnej vete k čl. I sa slovo „dopĺňa“ nahrádza slovom „mení“.
Legislatívno-technická pripomienka upresňujúca názov zákona.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
2. K Čl. I
Pred doterajší text sa vkladajú nové body 1 a 2, ktoré znejú:
„1. V § 15 odsek 4 znie:
„(4) Prevádzkovanie hazardných hier v herni je povolené v čase od 10.00 hod. do 03.00 hod.; tým nie sú dotknuté ustanovenia § 14 ods. 10 a 11.“.
2. § 16 sa dopĺňa odsekom 22, ktorý znie:
„(22) Prevádzkovanie hazardných hier v kasíne je povolené v čase od 00.00 hod. do 24.00 hod.; tým nie sú dotknuté ustanovenia § 14 ods. 10 a 11.“.“.
Doterajší text sa označuje ako bod 3. Dopĺňané body nadobúdajú účinnosť 1. januára 2020, čo sa premietne do článku o účinnosti zákona pri spracúvaní čistopisu schváleného zákona. V súvislosti s novými bodmi sa primerane upraví názov zákona.
Z dôvodu aplikačných problémov sa precizuje špeciálna úprava v oblasti prevádzkovania hazardných hier v herni podľa zákona o hazardných hrách tak, aby nedochádzalo k pochybnostiam, kedy možno prevádzkovať hazardné hry a kedy je ich prevádzkovanie v herni zakázané. Zároveň sa ustanovuje prevádzkový čas v kasíne, keďže súčasná právna úprava v tejto oblasti sa doposiaľ týkala len herní, čím dochádzalo k spochybneniu platnej právnej úpravy, ktorá neustanovovala obmedzenie času prevádzkovania hazardných hier v kasíne.
Ústavnoprávny výbor NR SR
3
3. Doterajší text sa označuje ako bod 1 a vkladá sa nový bod 2, ktorý znie:
„2. V § 86 odsek 7 znie:
„(7) Ak úrad podozrenie, že sa bez udelenej alebo vydanej licencie prevádzkujú také technické zariadenia a systémy, na ktorých možno prevádzkovať hazardné hry podľa § 4 ods. 2, môže požiadať poverenú skúšobňu o posúdenie takýchto technických zariadení a systémov; poverená skúšobňa vydá záväzné stanovisko do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.“.“.
Nový bod nadobúda účinnosť 1. januára 2020, čo sa premietne do článku o účinnosti zákona pri spracúvaní čistopisu schváleného zákona.
Súčasná právna úprava sa precizuje o ustanovenie lehoty, v ktorej poverená skúšobňa vydá záväzné stanovisko k charakteru technických zariadení a systémov z pohľadu, či ide o hazardnú hru. Zároveň sa tým zdôrazňuje, že záväzný charakter len stanovisko poverenej skúšobne vydané na základe žiadosti úradu.
Ústavnoprávny výbor NR SR
4. K Čl. II
V čl. II sa slová „1. januára 2020“ nahrádzajú slovami „1. januára 2021“.
Navrhuje sa upraviť účinnosť návrhu zákona z dôvodu, aby bolo možné administratívne a technicky zabezpečiť navrhované rozšírenie funkcionality registra vylúčených osôb.
Ústavnoprávny výbor NR SR
V.
Návrh spoločnej správy, vrátane stanoviska gestorského výboru prerokoval Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet na 82. schôdzi 25. novembra 2019.
Spoločná správa, ani stanovisko gestorského výboru neboli schválené, keďže návrh stanoviska gestorského výboru (odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný návrh zákona schváliť) ani návrh spoločnej správy, nezískali súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Predseda Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet zároveň určil za spoločného spravodajcu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jána Kecskésa, ktorý predkladá predmetnú informáciu a bude navrhovať ďalší postup.
Bratislava 25. novembra 2019
Róbert Puci, v.r.
predseda
Výboru NR SR pre financie a rozpočet