Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
82. schôdza
2028/2019
526
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
z 25. novembra 2019
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet prerokoval návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Radovana BALÁŽA, Evy SMOLÍKOVEJ a Petra PAMULU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (tlač 1734) a
A.súhlasí
s návrhom poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Radovana BALÁŽA, Evy SMOLÍKOVEJ a Petra PAMULU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (tlač 1734)
B.odporúča
Národnej rade Slovenskej republiky
návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Radovana BALÁŽA, Evy SMOLÍKOVEJ a Petra PAMULU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (tlač 1734) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi tak, ako sú uvedené v prílohe tohto uznesenia;
C.ukladá
predsedovi výboru
informovať predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania uvedeného návrhu zákona vo výbore.
Róbert Puci
predseda výboru
Igor Federič
Peter Štarchoň
overovateľ výboru
2
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
Príloha k uzn. č. 526
81. schôdza
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Radovana BALÁŽA, Evy SMOLÍKOVEJ a Petra PAMULU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (tlač 1734)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.K čl. I, 1. bodu
V čl. I, 1. bode [§ 5 ods. 7 písm. p)] sa za slovo „ubytovanie“ a za druhé slovo „ubytovania“ vkladá slovo „zamestnanca“.
Pozmeňujúci návrh pojmovo precizuje navrhované ustanovenie.
2.V čl. I, 2. bode, § 21 ods. 1 písm. f) sa slová „§ 26 ods. 13“ nahrádzajú slovami „§ 26 ods. 14“.
Oprava chybného vnútorného odkazu.
3.V čl. I, 3. bod znie:
„3. § 26 sa dopĺňa odsekom 14, ktorý znie:
„(14) Daňovník, ktorý zamestnáva viac ako 49 zamestnancov, ktorý je obchodnou spoločnosťou alebo družstvom, môže odpisovať budovy zaradené do odpisovej skupiny 6 počas doby odpisovania 6 rokov spôsobom podľa § 27, ak ide o vlastné budovy zatriedené do Kódov klasifikácie stavieb 112 a 113 podľa osobitného predpisu,106) v ktorých podlahová plocha každej bytovej jednotky je najviac 100 m2, nadobudnuté kúpou alebo vlastnou činnosťou, slúžiace najmenej v rozsahu 70 % na bývanie zamestnancov v pracovnom pomere24h) k zamestnávateľovi. Ak k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia nebudú súčasne dodržané všetky podmienky podľa prvej vety, určí sa odpis budovy pri použití doby odpisovania platnej pre odpisovú skupinu 6 podľa odseku 1. Pri vyradení budovy, pri ktorej boli uplatnené odpisy podľa prvej vety pred uplynutím desiatich rokov od začatia uplatňovania tohto ustanovenia, je daňovník povinný zvýšiť základ dane o kladný rozdiel medzi uplatnenými odpismi podľa prvej vety a odpismi vyčíslenými podľa § 27. Na účely uplatnenia odpisov podľa prvej vety sa postup limitácie odpisov prenajatého hmotného majetku podľa § 19 ods. 3 písm. a) neuplatní.“.
Spresnenie znenia predloženého navrhovaného textu. Zmena pojmu ubytovanie na bývanie je navrhnutá z dôvodu, aby bolo zrejmé, že sa toto ustanovenie môže vzťahovať na bývanie formou ubytovania zamestnancov zamestnávateľa, ako aj formou prenájmu pre zamestnancov zamestnávateľa. Zároveň je doplnená informácia, že v prípade použitia navrhovaného ustanovenia sa neuplatňuje postup pre limitáciu daňových odpisov dosiahnutou výškou príjmu z prenájmu. Tým sa zabezpečí aplikovateľnosť navrhovaného ustanovenia v praxi.
3
4.K čl. I, 4. bodu
V čl. I, 4. bode, § 52zz ods. 1 sa slová „poskytnutí ubytovania“ nahrádzajú slovami „zabezpečení ubytovania zamestnanca“.
Pozmeňujúci návrh pojmovo zosúlaďuje úpravu prechodného ustanovenia so znením § 5 ods. 7 písm. p) (čl. I, 3. bod návrhu zákona).
5.V čl. I, 4. bode, § 52zz odsek 3 znie:
„(3) Ustanovenie § 26 ods. 14 v znení účinnom od 1. januára 2020 sa prvýkrát použije za zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr 1. januára 2020. Zmenu doby odpisovania podľa § 26 ods. 14 v znení účinnom od 1. januára 2020 je možné vykonať aj pri tom majetku, ktorý sa odpisoval podľa predpisu účinného do 31. decembra 2019, pričom uplatnené odpisy sa spätne neupravujú.“.
Spresnenie znenia predloženého navrhovaného textu.