VÝBOR NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
PRE SOCIÁLNE VECI
Číslo: CRD-2012/201960. schôdza výboru
211
Uznesenie
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre sociálne veci
z 21. novembra 2019
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Irén Sárközy, Tibora Bastrnáka, Bélu Bugára a Pétera Vörösa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 1719)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci
po prerokovaní
A.súhlasí
s návrhom poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Irén Sárközy, Tibora Bastrnáka, Bélu Bugára a Pétera Vörösa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 1719);
B.odporúča
Národnej rade Slovenskej republiky
návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Irén Sárközy, Tibora Bastrnáka, Bélu Bugára a Pétera Vörösa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 1719) s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v prílohe tohto uznesenia schváliť;
C.poveruje
predsedníčku výboru, aby výsledky rokovania Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci v druhom čítaní spolu s výsledkami rokovania ostatných výborov spracovala do písomnej spoločnej správy výborov Národnej rady Slovenskej republiky podľa
§ 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a predložila ju na schválenie.
Alena B a š i s t o v á
predsedníčka výboru
overovatelia výboru:
Petra Krištúfková
Magdaléna Kuciaňová
2
VÝBOR NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
PRE SOCIÁLNE VECI
Príloha k uzneseniu č. 211
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Irén Sárközy, Tibora Bastrnáka, Bélu Bugára a Pétera Vörösa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 1719)
___________________________________________________________________________
1.V čl. I, bode 2 (§293ek) sa slová „§ 293ej“ nahrádzajú slovami „293em“ a slová „293ek“ sa nahrádzajú slovami „§ 293en“ (2x).
Ide o legislatívno-technickú úpravu; označenie ustanovenia sa upravuje s ohľadom na medzičasom prijaté novely [zákon č. 321/2019 Z. z. a v Zbierke zákonov zatiaľ nezverejnený zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov, schválený 17. októbra 2019 (PT1629)].
2.V čl. I bode 2 § 293ek sa slová „30. júna 2020“ nahrádzajú slovami „30. júna 2021“.
V súvislosti s potrebou nevyhnutných úprav informačných systémov Sociálnej poisťovne súvisiacich so zmenou krátenia dôchodkov (bude potrebné určiť novú sumu dôchodku odo dňa vzniku nároku na dôchodok, pričom dôchodok v novo určenej sume bude patriť odo dňa účinnosti navrhovanej právnej úpravy) sa navrhuje úmerné predĺženie lehoty na rozhodnutie o sume dôchodkovej dávky.
3.Za čl. I sa vkladá nový čl. II, ktorý znie:
„Čl. II
Zákon č. 317/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony sa mení takto:
3
1.V čl. I v bode 114 v § 293eg sa v celom texte vrátane nadpisu slovo „2021“ nahrádza slovom „2022“, slovo „2022“ sa nahrádza slovom „2023“ a slovo „2023“ sa nahrádza slovom „2024“.
2.V čl. VI sa slová „1. januára 2022“ nahrádzajú slovami „1. januára 2023“.“.
V súvislosti s navrhovanou úpravou sa upraví názov zákona a vykovaná sa prečíslovanie nasledujúceho článku.
Navrhovaná úprava nadobudne účinnosť 1. januára 2020, čo sa premietne aj v ustanovení o účinnosti.
Vzhľadom na NR SR schválené novely zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, ktoré je potrebné implementovať do informačných systémov Sociálnej poisťovne (novela zákona proti byrokracii, novela zákona súvisiaca so zastropovaním dôchodkového veku, zákon o osobitnom príspevku baníkom, zavedenie osobitného príspevku príslušníkom obecnej polície), v dôsledku ktorých nie je možné súbežne vykonávať úpravy informačného systému potrebné pre zavedenie preddavkového platenia poistného a ročného zúčtovania poistného, navrhuje sa posun účinnosti zavedenia ročného zúčtovania na 1. januára 2023.