VÝBOR NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
PRE HOSPODÁRSKE ZÁLEŽITOSTI
Číslo: CRD-2016/201993. schôdza výboru
Záznam
K návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Irén SÁRKÖZY, Tibora BASTRNÁKA, Bélu BUGÁRA a Pétera VÖRÖSA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov (tlač 1723) bola zvolaná 93. schôdza Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti na 21. novembra 2019 o 11.00 hod.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti o predmetnom návrhu nerokoval, pretože podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nebol uznášaniaschopný.
Jana K i š š o v á predsedníčka výboru
Milan Mojš
Eduard Heger
overovateľ výboru