Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre verejnú správu a regionálny rozvoj
71. schôdza výboru
Číslo: PREDS-583/2019
V ý p i s
zo zápisnice 71. schôdze Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj konanej 20. novembra 2019.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre
verejnú správu a regionálny rozvoj
prerokoval 20. novembra 2019 na svojej 71. schôdzi " Zákon z 28. októbra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony, vrátený prezidentkou Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (1764)“.
Zákon uviedol riaditeľ Odboru legislatívy a milostí Kancelárie prezidenta SR Stanislav Gaňa.
Spravodajcom výboru bol poslanec Stanislav Kubánek.
Po rozprave výbor na návrh spravodajcu hlasoval o návrhu uznesenia uvedeného v prílohe.
Z celkového počtu 13 poslancov Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj bolo prítomných 8 poslancov.
Za návrh predneseného uznesenia hlasovali 2 poslanci, proti návrhu hlasoval 1 poslanec a 5 poslanci sa zdržali hlasovania. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj neprijal uznesenie, nakoľko návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov podľa čl. 84 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky a § 52 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Elemér J a k a b, v. r.
podpredseda výboru
Dušan B u b l a v ý, v.r.
overovateľ výboru
Príloha: 1
Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre verejnú správu a regionálny rozvoj
71. schôdza výboru
Číslo: PREDS-583/2019
N á v r h
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre verejnú správu a regionálny rozvoj
z 20. novembra 2019
k zákonu z 28. októbra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony, vrátený prezidentkou Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (1764)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre verejnú správu a regionálny rozvoj
A.p r e r o k o v a l
pripomienky prezidentky Slovenskej republiky o vrátení zákona z 28. októbra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony uvedené v časti III rozhodnutia prezidentky Slovenskej republiky č. 4833-2019-KPSR;
B. n e s ú h l a s í
s pripomienkami prezidentky Slovenskej republiky uvedené v časti III rozhodnutia prezidentky Slovenskej republiky č. 4833-2019-KPSR:
1.V čl. IV sa vypúšťa prvý bod.
Zrušuje sa označenie druhého bodu.
2.V čl. VI sa slová „čl. IV bodu 2“ nahrádzajú slovami „čl. IV“.
C. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
s c h v á l i ť zákon z 28. októbra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony, vrátený prezidentkou Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (1764) v pôvodnom znení.
Elemér J a k a b, v .r.
podpredseda výboru
Dušan B u b l a v ý, v. r.
overovateľ výboru