ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
116. schôdza
Číslo: CRD-2020/2019
796
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 19. novembra 2019
k informácii o prerokovaní návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov v druhom čítaní (tlač 1726a)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
p o v e r u j e
spoločnú spravodajkyňu, poslankyňu Národnej rady Slovenskej republiky Irén Sárközy, aby na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informovala o výsledku rokovania výborov a pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Róbert Madej
predseda výboru
overovatelia výboru:
Ondrej Dostál
Irén Sárközy