ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
116. schôdza
Číslo: CRD-1727/2019
795
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 19. novembra 2019
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra PČOLINSKÉHO, Borisa KOLLÁRA, Milana KRAJNIAKA, Adriany PČOLlNSKEJ a Petra ŠTARCHOŇA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z. (1636)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A. s ú h l a s í
s návrhom poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra PČOLINSKÉHO, Borisa KOLLÁRA, Milana KRAJNIAKA, Adriany PČOLlNSKEJ a Petra ŠTARCHOŇA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z. (1636);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra PČOLINSKÉHO, Borisa KOLLÁRA, Milana KRAJNIAKA, Adriany PČOLlNSKEJ a Petra ŠTARCHOŇA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z. (1636) schváliť so zmenami a doplnkami uvedenými v prílohe tohto uznesenia;
C.p o v e r u j e
predsedu výboru
predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona predsedovi gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet.
Róbert Madej
predseda výboru
overovatelia výboru:
Ondrej Dostál
Irén Sárkӧzy
P r í l o h a
k uzneseniu Ústavnoprávneho
výboru Národnej rady SR č. 795
z 19. novembra 2019
____________________________
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra PČOLINSKÉHO, Borisa KOLLÁRA, Milana KRAJNIAKA, Adriany PČOLlNSKEJ a Petra ŠTARCHOŇA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z. (1636)
___________________________________________________________________________
K Čl. I
1. Pred doterajší text sa vkladajú nové body 1 a 2, ktoré znejú:
„1. V § 15 odsek 4 znie:
„(4) Prevádzkovanie hazardných hier v herni je povolené v čase od 10.00 hod. do 03.00 hod.; tým nie sú dotknuté ustanovenia § 14 ods. 10 a 11.“.
2. § 16 sa dopĺňa odsekom 22, ktorý znie:
„(22) Prevádzkovanie hazardných hier v kasíne je povolené v čase od 00.00 hod. do 24.00 hod.; tým nie sú dotknuté ustanovenia § 14 ods. 10 a 11.“.“.
Doterajší text sa označuje ako bod 3. Dopĺňané body nadobúdajú účinnosť 1. januára 2020, čo sa premietne do článku o účinnosti zákona pri spracúvaní čistopisu schváleného zákona. V súvislosti s novými bodmi sa primerane upraví názov zákona.
Z dôvodu aplikačných problémov sa precizuje špeciálna úprava v oblasti prevádzkovania hazardných hier v herni podľa zákona o hazardných hrách tak, aby nedochádzalo k pochybnostiam, kedy možno prevádzkovať hazardné hry a kedy je ich prevádzkovanie v herni zakázané. Zároveň sa ustanovuje prevádzkový čas v kasíne, keďže súčasná právna úprava v tejto oblasti sa doposiaľ týkala len herní, čím dochádzalo k spochybneniu platnej právnej úpravy, ktorá neustanovovala obmedzenie času prevádzkovania hazardných hier v kasíne.
2. Doterajší text sa označuje ako bod 1 a vkladá sa nový bod 2, ktorý znie:
„2. V § 86 odsek 7 znie:
„(7) Ak úrad podozrenie, že sa bez udelenej alebo vydanej licencie prevádzkujú také technické zariadenia a systémy, na ktorých možno prevádzkovať hazardné hry podľa § 4 ods. 2, môže požiadať poverenú skúšobňu o posúdenie takýchto technických zariadení a systémov; poverená skúšobňa vydá záväzné stanovisko do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.“.“.
Nový bod nadobúda účinnosť 1. januára 2020, čo sa premietne do článku o účinnosti zákona pri spracúvaní čistopisu schváleného zákona.
Súčasná právna úprava sa precizuje o ustanovenie lehoty, v ktorej poverená skúšobňa vydá záväzné stanovisko k charakteru technických zariadení a systémov z pohľadu, či ide o hazardnú hru. Zároveň sa tým zdôrazňuje, že záväzný charakter len stanovisko poverenej skúšobne vydané na základe
žiadosti úradu.
3. K Čl. II
V čl. II sa slová „1. januára 2020“ nahrádzajú slovami „1. januára 2021“.
Navrhuje sa upraviť účinnosť návrhu zákona z dôvodu, aby bolo možné administratívne a technicky zabezpečiť navrhované rozšírenie funkcionality registra vylúčených osôb.