ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
116. schôdza
Číslo: CRD-2012/2019
779
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 19. novembra 2019
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Irén SÁRKÖZY, Tibora BASTRNÁKA, Bélu BUGÁRA a Pétera VÖRÖSA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 1719)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A. s ú h l a s í
s návrhom poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Irén SÁRKÖZY, Tibora BASTRNÁKA, Bélu BUGÁRA a Pétera VÖRÖSA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 1719);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Irén SÁRKÖZY, Tibora BASTRNÁKA, Bélu BUGÁRA a Pétera VÖRÖSA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 1719) schváliť so zmenami a doplnkami uvedenými v prílohe tohto uznesenia;
C.p o v e r u j e
predsedu výboru
predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona predsedníčke gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci.
Róbert Madej
predseda výboru
overovatelia výboru:
Ondrej Dostál
Irén Sárkӧzy
P r í l o h a
k uzneseniu Ústavnoprávneho
výboru Národnej rady SR č. 779
z 19. novembra 2019
____________________________
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Irén SÁRKÖZY, Tibora BASTRNÁKA, Bélu BUGÁRA a Pétera VÖRÖSA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 1719)
___________________________________________________________________________
1. V čl. I, bode 2 293ek) sa slová „§ 293ej“ nahrádzajú slovami „293em“ a slová „293ek“ sa nahrádzajú slovami „§ 293en“ (2x).
Ide o legislatívno-technické úpravu; označenie ustanovenia sa upravuje s ohľadom na medzičasom prijaté novely [zákon č. 321/2019 Z. z. a v Zbierke zákonov zatiaľ nezverejnený zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov, schválený 17. októbra 2019 (PT1629)].
2. Čl. I sa dopĺňa bodom 3, ktorý znie:
„3. Za § 293ek sa vkladá § 293el, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠293el
Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2020
Ustanovenie § 293be ods. 1 a 2 sa od 1. januára 2020 nepoužije.“.“.
Znenie § 293be ods. 1 a 2 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení je obdobou znenia § 143t zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov, z dôvodu dosiahnutia právnej čistoty a v záujme jednoznačnej úpravy/výkladu sa týmto pozmeňujúcim návrhom navrhuje tieto ustanovenia od nadobudnutia účinnosti tejto právnej úpravy neuplatňovať. Navrhovaná úprava nadväzuje resp. súvisí s navrhovanou úpravou zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (čl. II) a zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov (čl. III).
Predmetné prechodné ustanovenie sa preznačí s ohľadom na medzičasom prijaté novely (zákon č. 321/2019 Z. z. a zákon č. 381/2019 Z. z.), ako aj navrhovanú úpravu zákona č. 641/2003 Z. z. (čl. I. PT 1719).
3. Za čl. I sa vkladajú nové články II a III, ktoré znejú:
Čl. II
Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 447/2002 Z. z., zákona č. 534/2002 Z. z., zákona č. 463/2003 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 732/2004 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 274/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 643/2007 Z. z., zákona č. 61/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 58/2009 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 82/2009 Z. z., zákona č. 285/2009 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 80/2013 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 281/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 190/2018 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z. a zákona č. 153/2019 Z. z., sa mení a dopĺňa takto:
Za § 143aj sa vkladá § 143ak, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠143ak
Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2020
(1) Ustanovenie § 143t ods. 1, 2 a 3 sa od 1. januára 2020 nepoužije.
(2) Hasičovi, ktorému služobný pomer skončil v období od 1. januára 2008 do 31. decembra 2010, a ktorému ku dňu 31. decembra 2019 nie je priznaný výsluhový dôchodok, nárok na výsluhový dôchodok nevzniká.“.
Čl. III
Zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení zákona č. 438/2002 Z. z., zákona č. 666/2002 Z. z., zákona č. 424/2003 Z. z., zákona č. 451/2003 Z. z., zákona č. 462/2003 Z. z., zákona č. 180/2004 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 447/2004 Z. z., zákona č. 729/2004 Z. z., zákona č. 254/2005 Z. z., zákona č. 561/2005 Z. z., zákona č. 404/2006 Z. z., zákona č. 256/2007 Z. z., zákona č. 327/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 614/2007 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 591/2008 Z. z., zákona č. 82/2009 Z. z., zákona č. 199/2009 Z. z., zákona č. 602/2009 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 48/2011 Z. z., zákona č. 400/2011 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 80/2013 Z. z., zákona č. 190/2013 Z. z., zákona č. 37/2014 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., zákona č. 129/2015 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 318/2018 Z. z. a zákona č. 347/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
Za § 209h sa vkladá § 209i, ktorý vrátane nadpisu znie:
„209i
Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2020
(1) Príplatok za štátnu službu k starobnému dôchodku alebo predčasnému starobnému dôchodku podľa § 209b ods. 7 nepatrí bývalému príslušníkovi, ktorému služobný pomer v stálej štátnej službe skončil v období od 1. januára 2008 do 31. decembra 2010 a je mu podľa osobitného predpisu17aaaa) priznaný výsluhový dôchodok.
(2) Nárok na priznaný príplatok za štátnu službu k starobnému dôchodku alebo predčasnému starobnému dôchodku a jeho výplatu zaniká dňom 31. decembra 2019 bývalému príslušníkovi, ktorému služobný pomer v stálej štátnej službe skončil v období od 1. januára 2008 do 31. decembra 2010 a je mu podľa osobitného predpisu17aaaa) priznaný výsluhový dôchodok.“.“.
V súvislosti s navrhovaným doplnením sa upraví názov zákona a vykoná sa prečíslovanie nasledujúceho článku.
Navrhované body 1 a 2 nadobúdajú účinnosť 1. januára 2020, čo sa premietne aj v ustanovení o účinnosti.
Prijatím navrhnutej právnej úpravy sa zabezpečí, aby aj skupina hasičov, ktorí odišli na výsluhový dôchodok v rokoch 2008 2010, mohli pri súbehu nároku na výplatu výsluhového dôchodku s nárokom na dôchodok podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení poberať výsluhový dôchodok v plnej výške. Hasičovi, ktorému služobný pomer skončil v tomto období a ku dňu účinnosti zákona mu nie je priznaný a vyplácaný výsluhový dôchodok, nárok naň mu nevzniká, pretože je poberateľom starobného dôchodku a príplatku za štátnu službu k dôchodku podľa zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov.
Prijatím navrhovanej právnej úpravy sa odstráni možnosť vyplácať príplatok za štátnu službu k starobnému dôchodku aj bývalým príslušníkom, ktorí poberajú výsluhový dôchodok za dobu trvania služobného pomeru v Hasičskom a záchrannom zbore. Navrhovaná úprava nadväzuje resp. súvisí s navrhovanou úpravou zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (neuplatňovanie § 293be ods. 1 a 2).