ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
116. schôdza
Číslo: CRD-1981/2019
775
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 19. novembra 2019
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1683)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A. s ú h l a s í
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1683);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1683) schváliť so zmenami a doplnkami uvedenými v prílohe tohto uznesenia;
C.p o v e r u j e
predsedu výboru
predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona predsedovi gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
Róbert Madej
predseda výboru
overovatelia výboru:
Ondrej Dostál
Irén Sárkӧzy
P r í l o h a
k uzneseniu Ústavnoprávneho
výboru Národnej rady SR č. 775
z 19. novembra 2019
____________________________
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1683)
___________________________________________________________________________
1.K čl. I
V čl. I bod 5 § 3 ods. 3 sa za slovo „komisie“ vkladá slovo „aj“.
Navrhovanou zmenou sa jednoznačne určuje, že v prípade pozemkových úprav vo vinohradníckych obciach, sa pôvodný počet členov komisie (5 členov) navyšuje o zástupcu organizácie, ktorá vedie vinohradnícky register.
2.K čl. I
V čl. I bod 6 § 3 ods. 3 sa slovo „zástupcovia“ nahrádzajú slovom „zástupcovi“.
Gramatická úprava slova v kontexte celej vety.
3.K čl. I
V čl. I bod 13 § 5 ods. 6 sa slová „alebo určenia“ nahrádzajú slovami „alebo od určenia“.
Legislatívno-technické spresnenie textu.
4.K čl. I
V čl. I bod 27 § 8 ods. 5 sa za slovo „vlastníkom“ vkladá slovo „pozemkov“.
Legislatívno-technická úprava, ktorou sa zjednocuje pojem používaný v návrhu zákona (napr. čl. I body 57, 75 a 79).
5.K čl. I
V čl. I bod 51 § 11 ods. 11 sa slová „alebo 1000 m2 nahrádzajú slovami „alebo do 1000 m2“.
Gramatická úprava textu.
6.K čl. I
V čl. I bod 89 § 42c ods. 1 v poznámke pod čiarou k odkazu 7i sa slová „a nasl.“ nahrádzajú slovami „až 40“.
Legislatívno-technická úpravu poznámky pod čiarou.
7.K čl. IV
V čl. IV sa slová „1. januára“ nahrádzajú slovami „1. februára“.
V súvislosti so zmenou účinnosti v čl. IV sa v predkladanom návrhu zákona vykonajú nasledovné zmeny:
-v čl. I bod 93 § 42x v nadpise sa slová „1. januára 2020“ nahrádzajú slovami „1. februára 2020“,
-v čl. I bod 93 § 42x sa slová „31. decembra 2019“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „31. januára 2020“ v príslušnom tvare,
-v čl. I bod 93 § 42x sa slová „30. júna 2021“ nahrádzajú slovami „31. júla 2021“,
-v čl. I bod 93 § 42x sa slová „31. decembra 2024“ nahrádzajú slovami „31. januára 2025“.
Zmena účinnosti sa navrhuje z dôvodu zabezpečenia aspoň minimálnej legisvakancie. Z uvedených dôvodov je potrebné zmeniť účinnosť zákona tak, aby boli dodržané požiadavky a lehoty stanovené Ústavou Slovenskej republiky [čl. 87 ods. 2 4 a čl. 102 ods. 1 písm. o)]. Zároveň dochádza k posunu nadväzujúcich účinností v prechodných ustanoveniach.