ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
116. schôdza
Číslo: CRD-1999/2019
774
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 19. novembra 2019
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1682)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A. s ú h l a s í
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1682);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1682) schváliť so zmenami a doplnkami uvedenými v prílohe tohto uznesenia;
C.p o v e r u j e
predsedu výboru
predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona predsedovi gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť.
Róbert Madej
predseda výboru
overovatelia výboru:
Ondrej Dostál
Irén Sárkӧzy
P r í l o h a
k uzneseniu Ústavnoprávneho
výboru Národnej rady SR č. 774
z 19. novembra 2019
____________________________
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1682)
___________________________________________________________________________
K čl. I
1.V čl. I 5. bod Poznámka pod čiarou k odkazu 5b) znie:
„5b) Napríklad Severoatlantická zmluva (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 301/2004 Z. z.) v znení protokolu k Severoatlantickej zmluve o pristúpení Chorvátskej republiky (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 157/2009 Z. z.), protokolu k Severoatlantickej zmluve o pristúpení Albánskej republiky (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 158/2009 Z. z.) a protokolu k Severoatlantickej zmluve o pristúpení Čiernej Hory (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky č. 154/2017 Z. z.), Protokol o statuse medzinárodných vojenských veliteľstiev zriadených podľa Severoatlantickej zmluvy (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 551/2004 Z. z.).“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu uvádzania medzinárodných zmlúv v zmysle ich oficiálnych názvov.
2.V čl. I sa za 7. bod vkladá nový bod 8, ktorý znie:
„8. V § 4 ods. 4 písm. b) a § 5 ods. 2 písm. c) sa odkaz 5 označuje ako odkaz 5a.“.
Ostatné body sa primerane prečíslujú.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorou sa, v súvislosti s novým znením poznámky pod čiarou
k odkazu 5 a zvedením odkazu 5a (v čl. I 5. bod), primerane preznačujú odkazy na poznámky pod čiarou v § 4 ods. 4 písm. b) a § 5 ods. 2 písm. c).
3.V čl. I 11. bod § 4 ods. 5 sa slová náčelníkom Generálneho štábu ozbrojených síl (ďalej len „generálny štáb“)“ nahrádzajú slovami „náčelníkom generálneho štábu“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorou sa reaguje na zavedenie legislatívnej skratky v § 2 ods. 4 zákona o ozbrojených silách Slovenskej republiky.
4.V čl. I 17. bod § 4b ods. 3 písm. b) sa slová „alebo odseku 2“ nahrádzajú slovami „alebo 2“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu.
5.V čl. I 19. bod § 6 ods. 3 písm. b) sa slová generálnym štábom nahrádzajú slovami Generálnym štábom ozbrojených síl (ďalej len „generálny štáb“)“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorou sa do zákona zavádza legislatívna skratka „generálny štáb“.
6.V čl. I 31. bod [§12 ods. 1 písm. e)] v poznámke pod čiarou k odkazu 24a) sa v druhej vete na konci pripájajú tieto slová: „v platnom znení“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu spočívajúcu v aktualizácii znenia predmetnej medzinárodnej zmluvy.
K čl. IV
7.V čl. IV 2. bod § 37a ods. 2 písm. c) sa slová „písmena a) alebo písmena b)“ nahrádzajú slovami „písmena a) alebo b)“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu.