N á r o d n á r a d a S l o v e n s k e j r e p u b l i k y
VII. volebné obdobie
Návrh
Ú S T A V N Ý ZÁKON
z ...................2019,
ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto ústavnom zákone:
Čl. I
Ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z., ústavného zákona č. 66/2019 Z. z. a ústavného zákona č. 232/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V čl. 2 ods. 1 písmeno zc) znie:
„zc) štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu, členov riadiaceho orgánu a členov kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnických osôb, ktorých do funkcie priamo alebo nepriamo navrhuje alebo ustanovuje štát alebo právnická osoba so stopercentnou majetkovou účasťou štátu,“.
2.V čl. 2 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Na členov kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu podľa čl. 2 ods. 1 písm. zc) sa nevzťahujú ustanovenia čl. 4 ods. 2 písm. c) až e).“.
3.V čl. 2 odsek 4 znie:
„(4) Orgány verejnej moci a právnické osoby, ktoré ustanovujú verejných funkcionárov podľa čl. 2 ods. 1 písm. zc) a zd), povinné viesť zoznam verejných funkcionárov v ich pôsobnosti, aktualizovať ho vždy k 31. decembru kalendárneho roka a doručiť ho orgánu podľa čl. 7 ods. 5 písm. e) do 31. januára kalendárneho roka. Orgány verejnej moci alebo právnické osoby, ktoré ustanovujú verejných funkcionárov podľa čl. 2 ods.
1 písm. zc) a zd) oznámia orgánu podľa čl. 7 ods. 5 písm. e) zmenu v zozname verejných funkcionárov v ich pôsobnosti do 20 dní odo dňa, keď sa o zmene dozvedeli.“.
4.V čl. 5 odsek 6 znie:
„(6) Ustanovenia odsekov 2 a 3 sa nevzťahujú na verejného funkcionára podľa čl. 2 ods. 1 písm. q) a s) a na členov kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu podľa čl. 2 ods. 1 písm. zc). Zákaz podľa odseku 2 sa nevzťahuje na starostov obcí.“.
5.V prílohe č. 1 časti B „Vykonávaná verejná funkcia“ písmeno zc) znie:
zc)
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho
2
0
2
0
orgánu právnickej osoby a člen riadiaceho
orgánu právnickej osoby, ktorého do funkcie
priamo alebo nepriamo navrhuje alebo ustanovuje
štát alebo právnická osoba alebo právnická osoba
so stopercentnou majetkovou účasťou štátu
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu
2
0
2
0
právnickej osoby, ktorého do funkcie priamo alebo
nepriamo navrhuje alebo ustanovuje štát alebo
právnická osoba so stopercentnou majetkovou
účasťou štátu
Názov právnickej osoby
“.
6.V prílohe č. 2 časti B „Vykonávaná verejná funkcia“ písmeno zc) znie:
zc)
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu právnickej osoby
a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby, ktorého do funkcie priamo
alebo nepriamo navrhuje alebo ustanovuje štát alebo právnická osoba
so stopercentnou majetkovou účasťou štátu
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby,
ktorého do funkcie priamo alebo nepriamo navrhuje alebo ustanovuje
štát alebo právnická osoba so stopercentnou majetkovou účasťou štátu
Názov právnickej osoby
“.
Čl. II
Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2020.