Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre obranu a bezpečnosť
84. schôdza výboru
CRD-1999/2019
227
Uznesenie
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre obranu a bezpečnosť
zo 14. novembra 2019
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť prerokoval vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1682) – druhé čítanie a
A.súhlasí
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1682);
B. odporúča
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1682) schváliť s pripomienkami uvedenými v prílohe uznesenia;
C. ukladá
predsedovi výboru
informovať predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania uvedeného návrhu zákona vo výbore.
Anton HRNKO
predseda výboru
Jozef BUČEK
overovateľ výboru
Milan LAURENČÍK
overovateľ výbor
Príloha k uzn. č. 227
Pripomienky
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1682) – druhé čítanie
K čl. I
1.V čl. I 5. bod Poznámka pod čiarou k odkazu 5b) znie:
„5b) Napríklad Severoatlantická zmluva (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 301/2004 Z. z.) v znení protokolu k Severoatlantickej zmluve o pristúpení Chorvátskej republiky (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 157/2009 Z. z.), protokolu k Severoatlantickej zmluve o pristúpení Albánskej republiky (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 158/2009 Z. z.) a protokolu k Severoatlantickej zmluve o pristúpení Čiernej Hory (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky č. 154/2017 Z. z.), Protokol o statuse medzinárodných vojenských veliteľstiev zriadených podľa Severoatlantickej zmluvy (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 551/2004 Z. z.).“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu uvádzania medzinárodných zmlúv v zmysle ich oficiálnych názvov.
2.V čl. I sa za 7. bod vkladá nový bod 8, ktorý znie:
„8. V § 4 ods. 4 písm. b) a § 5 ods. 2 písm. c) sa odkaz 5 označuje ako odkaz 5a.“.
Ostatné body sa primerane prečíslujú.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorou sa, v súvislosti s novým znením poznámky pod čiarou k odkazu 5 a zvedením odkazu 5a (v čl. I 5. bod), primerane preznačujú odkazy na poznámky pod čiarou v § 4 ods. 4 písm. b) a § 5 ods. 2 písm. c).
3.V čl. I 11. bod § 4 ods. 5 sa slová náčelníkom Generálneho štábu ozbrojených síl (ďalej len „generálny štáb“)“ nahrádzajú slovami „náčelníkom generálneho štábu“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorou sa reaguje na zavedenie legislatívnej skratky v § 2 ods. 4 zákona o ozbrojených silách Slovenskej republiky.
4.V čl. I 17. bod § 4b ods. 3 písm. b) sa slová „alebo odseku 2“ nahrádzajú slovami „alebo 2“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu.
5.V čl. I 19. bod § 6 ods. 3 písm. b) sa slová generálnym štábom nahrádzajú slovami Generálnym štábom ozbrojených síl (ďalej len „generálny štáb“)“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorou sa do zákona zavádza legislatívna skratka „generálny štáb“.
6.V čl. I 31. bod [§12 ods. 1 písm. e)] v poznámke pod čiarou k odkazu 24a) sa v druhej vete na konci pripájajú tieto slová: „v platnom znení“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu spočívajúcu v aktualizácii znenia predmetnej medzinárodnej zmluvy.
K čl. IV
7.V čl. IV 2. bod § 37a ods. 2 písm. c) sa slová „písmena a) alebo písmena b)“ nahrádzajú slovami „písmena a) alebo b)“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu.