PREDSEDA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Číslo: CRD-2376/2019
1914
ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 11. novembra 2019
o pridelení návrhu zákona, podaného poslancom Národnej rady Slovenskej republiky na prerokovanie výborom Národnej rady Slovenskej republiky
N a v r h u j e m
Národnej rade Slovenskej republiky
A. p r i d e l i ť
návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ondreja DOSTÁLA na vydanie zákona o verejnej správe a jej charakteristických črtách (tlač 1806), doručený 8. novembra 2019
na prerokovanie
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny
rozvoj;
B. u r č i ť
a) k návrhu zákona ako gestorský Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj,
b) lehotu na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní vo výbore do 17. januára 2020 a v gestorskom výbore do 20. januára 2020.
Andrej D a n k o v. r.