PREDSEDA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Číslo: CRD-2356/2019
1893
ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 11. novembra 2019
o pridelení návrhu ústavného zákona, podaného poslancami Národnej rady Slovenskej republiky na prerokovanie výboru Národnej rady Slovenskej republiky
N a v r h u j e m
Národnej rade Slovenskej republiky
A. p r i d e l i ť
návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Alojza BARÁNIKA a Ondreja DOSTÁLA na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (tlač 1783), doručený 8. novembra 2019
na prerokovanie
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky;
B. u r č i ť
a) k návrhu ústavného zákona ako gestorský Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky,
b) lehotu na prerokovanie ústavného návrhu zákona v druhom čítaní v gestorskom výbore do 20. januára 2020.
Andrej D a n k o v. r.