PREDSEDA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Číslo: CRD-2351/2019
1890
ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 11. novembra 2019
o pridelení návrhu zákona, podaného skupinou Národnej rady Slovenskej republiky na prerokovanie výborom Národnej rady Slovenskej republiky
N a v r h u j e m
Národnej rade Slovenskej republiky
A. p r i d e l i ť
návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (tlač 1780), doručený 8. novembra 2019
na prerokovanie
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet;
B. u r č i ť
a) k návrhu zákona ako gestorský Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet,
b) lehotu na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní vo výbore do 17. januára 2020 a v gestorskom výbore do 20. januára 2020.
Andrej D a n k o v. r.