NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Číslo: CRD-1695/2019
2129
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
zo 16. októbra 2019
k vládnemu návrhu zákona o finančnej podpore činnosti cirkví a náboženských spoločností (tlač 1597)
Národná rada Slovenskej republiky
po prerokovaní uvedeného vládneho návrhu zákona v druhom a treťom čítaní
s c h v a ľ u j e
vládny návrh zákona o finančnej podpore činnosti cirkví a náboženských spoločností, v znení schválených pozmeňujúcich návrhov.
Andrej D a n k o v. r.
predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
Overovatelia:
Ľubomír Ž e l i e z k a v. r.
Jana C i g á n i k o v á v. r.