DÔVODOVÁ SPRÁVA
A.Všeobecná časť
Na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky predkladá skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok.
Cieľom predloženého návrhu je ustanoviť zákonnú lehotu, týkajúcu sa rozhodnutia súdu vo veciach starostlivosti o maloletých. Legislatívny návrh vychádza z prirodzenej nutnosti poskytovať zvýšenú ochranu maloletým deťom, ako slabším subjektom a konať v súlade s ich najlepším záujmom.
To, že lehota na ukončenie konania vo veciach maloletých nebola ustanoveniami Civilného mimosporového poriadku pre konania zakotvená, čo spôsobovalo neúmerné predlžovanie konania. Takéto konanie je v rozpore s právami a právom chránenými záujmami maloletého dieťaťa. Rýchlosť konania vo veciach maloletých zaručuje dieťaťu právnu istotu.
B. Osobitná časť
K Čl. I
Predkladatelia navrhujú novým ustanovením upraviť rozhodovanie súdu vo veciach starostlivosti o maloletých bez zbytočného odkladu, najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa začatia konania. Obmedzuje sa možnosť predĺženia konania len v prípade vážnych dôvodov a objektívnych príčin. Navrhuje sa začatie vykonávania úkonov súdu na vykonávanie dôkazov bezodkladne po začatí konania.
K Čl. II
Účinnosť predkladaného zákona sa navrhuje na 1. januára 2020.