1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2020,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 2 písm. m) sa vypúšťajú slová „v hotovosti alebo“.
2.§ 2 sa dopĺňa písmenami ab) a ac), ktoré znejú:
„ab) čistým mesačným príjmom hráča rozdiel medzi hrubou mesačnou mzdou alebo platom hráča a úhrnom súm, ktoré mesačne uhradí na zdravotné poistenie,8a) sociálne poistenie8b) a na daň z príjmu8c), ak pravidelný príjem, a čiastka rovnajúca sa jednej dvanástine jeho celoročných príjmov uvedených v daňovom priznaní, ak nepravidelný príjem,
ac) čistou prehrou čiastka predstavujúca negatívny rozdiel medzi úhrnom všetkých stávok a úhrnom všetkých vyplatených výhier hráča v rámci daného druhu hazardnej hry; do straty sa započítavajú iba stávky do hazardnej hry, v ktorej sa o výhre alebo prehre hráča rozhodne v období jedného dňa, siedmych kalendárnych dní alebo jedného kalendárneho mesiaca, pre ktoré si hráč nastavil samoregulačné limity a výhry, ktoré nadobudol v období jedného dňa, siedmych kalendárnych dní alebo jedného kalendárneho mesiaca, pre ktoré si hráč nastavil samoregulačné limity, a nezapočítava sa výber vkladu alebo jeho časti z hráčskeho účtu ani výber vkladu alebo jeho časti z technického zariadenia.“.
2
Poznámky pod čiarou k odkazom 8a až 8c znejú:
8a) § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
8b) § 2 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
8c) Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov“.
3.V § 4 ods. 3 druhej vete sa vypúšťa bodkočiarka a text za bodkočiarkou.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10 sa vypúšťa.
4.V § 14 ods. 8 sa slová „v hotovosti alebo“ nahrádzajú slovom „len“.
5.V § 15 ods. 5 úvodná veta znie: „Herňa nesmie byť umiestnená vo vzdialenosti menej ako 200 metrov od“.
6.V § 15 ods. 7 sa vypúšťajú písmená c) a d).
7.V § 16 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto vety: „Kasíno nesmie byť umiestnené ani vo vzdialenosti menej ako 200 metrov od objektov uvedených v prvej vete. Vzdialenosťou sa rozumie pochôdzková vzdialenosť medzi najbližším vchodom do kasína a najbližším vchodom do budovy objektu uvedeného v prvej vete. Vzdialenosť sa meria kalibrovaným meradlom.24)“.
8.V § 16 ods. 5 sa vypúšťa písmeno c).
9.V Čl. I v § 25 ods. 1 písm. f) sa slová „nesmie byť nižší ako 70%“ nahrádzajú slovami „nesmie byť nižší ako 90%“.
10.V Čl. I v § 26 ods. 1 písm. e) sa slová „nesmie byť nižší ako 70%“ nahrádzajú slovami „nesmie byť nižší ako 90%“.
11.V Čl. I v § 27 ods. 1 písm. d) sa slová „nesmie byť nižší ako 70%“ nahrádzajú slovami „nesmie byť nižší ako 90%“.
12.V § 30 ods. 1 druhá veta znie: „Internetové hry tvoriace súčasť štátnej lotérie môže prevádzkovať iba národná lotériová spoločnosť, ostatné internetové hry môže prevádzkovať aj iná právnická osoba so 100-percentnou majetkovou účasťou štátu po udelení individuálnej licencie; ustanovenia § 3 ods. 7 10 sa na takúto právnickú osobu vzťahujú rovnako.“.
13.V § 30 ods. 4 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a dopĺňajú sa slová „pričom výherný pomer nesmie byť nižší ako 95%.“.
3
14. V § 33 sa za odsek 3 vkladajú odseky 4 až 18, ktoré znejú:
„(4) V prípade hazardných hier podľa § 4 ods. 2 písm. a), c) i) je prevádzkovateľ hazardných hier povinný ponúknuť hráčovi možnosť nastaviť si samoregulačné limity podľa odsekov 8 až 13, a to aj jednotlivo.
(5)Ak hráč využije možnosť nastaviť si samoregulačné limity, nesmie mu prevádzkovateľ hazardnej hry umožniť účasť na hazardnej hre, pokiaľ by tým nebolo možné tieto limity dodržať.
(6)Ak hráč zmierni nastavenie samoregulačných limitov, prevádzkovateľ hazardnej hry zavedie tieto zmeny s účinnosťou od siedmeho dňa od ich vykonania hráčom.
(7)Ak hráč sprísni nastavenie samoregulačných limitov, prevádzkovateľ hazardnej hry zavedie tieto zmeny do 24 hodín od ich vykonania hráčom.
(8)Samoregulačné limity môžu mať formu maximálnej výšky čistej prehry za určité obdobie, maximálneho počtu návštev herne alebo kasína za určité obdobie, maximálneho počtu uzavretých stávok za určité obdobie alebo maximálnej doby hrania hazardných hier za určité obdobie.
(9)Maximálna výška čistej prehry
a) za jeden deň je 5 % z čistého mesačného príjmu hráča,
b) za sedem kalendárnych dní je 10 % z čistého mesačného príjmu hráča,
c) za kalendárny mesiac je 20 % z čistého mesačného príjmu hráča.
(10)Maximálny počet návštev herne alebo kasína za kalendárny mesiac je sedem návštev.
(11)Maximálny počet uzavretých stávok nesmie presiahnuť tri stávky za deň a 15 stávok za kalendárny mesiac.
(12)Maximálna doba hrania hazardných hier prevádzkovaných prostredníctvom výherných prístrojov, terminálov videohier, technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi alebo iných technických zariadení nesmie prekročiť dve hodiny za deň a sedem hodín za sedem kalendárnych dní.
(13)Maximálna doba hrania hazardných hier prevádzkovaných prostredníctvom internetu nesmie prekročiť jednu hodinu za deň a sedem hodín za sedem kalendárnych dní za podmienky, že uplynie aspoň osem hodín od posledného odhlásenia sa z hráčskeho účtu, na ktorý sa hráč opätovne prihlasuje a počet prihlásení za kalendárny mesiac nepresiahne sedem prihlásení.
(14)Nastavenie samoregulačných limitov podľa odseku 9 preveruje prevádzkovateľ hazardnej hry a potvrdzuje ich hráčovi do 5 dní odo dňa doručenia všetkých dokladov nevyhnutných na posúdenie čistého mesačného príjmu hráča.
4
V prípade, že hráč nepredloží prevádzkovateľovi hazardnej hry na jeho výzvu dokumenty preukazujúce jeho čistú mesačnú mzdu, nastaví prevádzkovateľ hazardnej hry samoregulačné limity tak, že bude vychádzať zo sumy minimálnej mzdy ustanovenej osobitným predpisom.29a) Samoregulačné limity podľa odsekov 10 13 si hráč nastaví prostredníctvom formulára v písomnej forme alebo elektronickej forme podľa druhu hazardnej hry.
(15)Vzor formulára na nastavenie samoregulačných limitov a ďalšie podrobnosti týkajúce sa samoregulačných limitov ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.
(16)Prevádzkovateľ hazardnej hry nesmie hráčovi za vstup do prevádzok poskytnúť akúkoľvek výhodu v podobe potravín, nápojov, tabakových výrobkov alebo povzbudzujúcich látok.
(17)V prevádzkach hazardných hier podľa § 4 ods. 2 písm. a), c) i) sa zakazuje predaj a požívanie alkoholických nápojov a predaj a požívanie tabakových výrobkov s výnimkou vyhradených fajčiarskych priestorov, ktoré stavebne oddelené tak, aby škodlivé látky z tabakových výrobkov alebo z ich dymu a dechtu alebo z výrobkov, ktoré určené na fajčenie a neobsahujú tabak, neprenikali do ostatných priestorov prevádzky a v ktorej sa neprevádzkujú hazardné hry podľa § 4 ods. 2 písm. a), c) až i).
(18)Zákazy a povinnosti podľa odsekov 1 3 sa nevzťahujú na fyzické osoby, ak plnia úlohy záchranných zložiek integrovaného záchranného systému podľa osobitných predpisov a osoby poverené výkonom dozoru, ak plnia úlohy podľa tohto zákona.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 29a znie:
29a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 90/1996 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov.“.
Doterajšie odseky 4 až 6 sa označujú ako odseky 19 až 21.
15.V § 39 ods. 5 písm. g) sa slová „päť rokov“ nahrádzajú slovami „dva roky s možnosťou opcie na ďalšie dva roky“.
16.V § 39 ods. 5 písm. h), m) až o) sa slová „päť rokov“ nahrádzajú slovami „dva roky“.
17.V § 39 ods. 5 písm. p) a r) sa slová „desať rokov“ nahrádzajú slovami „dva roky“.
18.V § 71 ods. 4 písmeno a) znie:
„a) vo výške 5,5% z hernej istiny do štátneho rozpočtu,“.
19.V § 77 ods. 9 písmeno s) znie:
„s) prispieva finančnou sumou na zabezpečenie prevádzky telefonickej linky pomoci pre problémy s hraním nepretržite obsluhovanej operátorom špecializovanej
5
zdravotníckej inštitúcie pôsobiacej v oblasti prevencie, diagnostiky a liečby látkových a nelátkových závislostí,“.
20.V § 79 ods. 3 sa vypúšťajú slová „za podmienok podľa odseku 5“.
21.V § 79 ods. 4 sa vypúšťajú slová „za podmienok podľa odseku 5“.
22.V § 79 sa vypúšťa odsek 5.
Doterajšie odseky 6 až 10 sa označujú ako odseky 5 až 9.
23.V § 79 odsek 6 znie:
„(6) Obec môže ustanoviť všeobecne záväzným nariadením maximálny počet herní a kasín v obci, minimálny počet prístrojov v herni a kasíne v obci, maximálny počet prístrojov v každej herni a kasíne v obci a maximálny počet prístrojov v obci. Minimálny a maximálny počet prístrojov je pre všetky herne a kasína v obci rovnaký. Na prevádzkovateľa hazardnej hry, ktorému bola udelená individuálna licencia na prevádzkovanie hazardnej hry pred nadobudnutím účinnosti všeobecného záväzného nariadenia, sa toto všeobecne záväzné nariadenie nevzťahuje do skončenia platnosti tejto individuálnej licencie. Na území obce, ktorá prijala všeobecne záväzné nariadenie podľa prvej vety, zároveň zaniká opcia podľa § 39 ods. 6. Obec môže tiež všeobecne záväzným nariadením ustanoviť, že na jej území nemožno umiestniť herňu alebo kasíno, ak v obci žiadna herňa a žiadne kasíno umiestnené nie sú.“.
24.V § 95 ods. 2 písm. h) sa slová „od 20 000 eur“ nahrádzajú slovami „od 50 000 eur“.
25.V § 96 ods. 1 písm. k) sa slová „od 20 000 eur“ nahrádzajú slovami „od 50 000 eur“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2020.