NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
ÚSTAVNÝ ZÁKON
z ... 2020,
ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto ústavnom zákone:
Čl. I
Ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z., ústavného zákona č. 66/2019 Z. z., a ústavného zákona č. 232/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V čl. 2 ods. 1 písm. zc) sa na konci vkladajú tieto slová: „a osôb zastupujúcich štát v orgánoch právnických osôb s majoritnou majetkovou účasťou štátu“.
2.V čl. 6 ods. 1 sa na konci pripája sa táto veta: „V takom prípade sa jeho hlas nezapočítava do výsledku hlasovania o tejto veci.“.
3.V čl. 7 ods. 1 písmeno e) znie:
„e) svoje majetkové pomery a majetkové pomery manžela a neplnoletých detí, ktorí s ním žijú v domácnosti, vrátane osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, rodinný stav, adresa trvalého pobytu a údajov o podieloch vo vzťahu k majetkovým pomerom,“.
4.V čl. 7 sa odsek 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g) prírastok týkajúci sa funkcií, zamestnaní, činností, príjmov, majetkových pomerov, darov a iných výhod, ktorým sa na tieto účely rozumie rozdiel medzi jednotlivými údajmi v písomnom oznámení podľa čl. 7 ods. 1 za príslušný kalendárny rok a údajmi v tomto oznámení za predchádzajúci kalendárny rok s uvedením jeho druhu podľa písmen b) e) a pri majetkových pomeroch aj podľa odseku 4.“.
5.V čl. 7 ods. 5 písm. b) prvej vete sa slová poslanec mestského zastupiteľstva a poslanec zastupiteľstva mestských častí v Bratislave a Košiciach komisii mestského (miestneho) zastupiteľstva nahrádzajú slovami „primátor mesta a poslanec mestského zastupiteľstva komisii mestského zastupiteľstva a starosta mestskej časti v Bratislave a Košiciach
a poslanec zastupiteľstva mestských častí v Bratislave a Košiciach komisii miestneho zastupiteľstva“.
6.V čl. 7 ods. 5 písm. c) sa na začiatku vkladajú slová „predseda vyššieho územného celku a“.
7.V čl. 7 ods. 6 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „O podaní oznámenia na tomto tlačive vystaví orgán podľa odseku 5 verejnému funkcionárovi písomné potvrdenie.“.
8.V čl. 8 ods. 6 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „O podaní oznámenia na tomto tlačive vystaví orgán uvedený v čl. 7 ods. 5 verejnému funkcionárovi písomné potvrdenie.“.
9.V čl. 9 ods. 10 písm. a) sa za slovo „povinnosti“ vkladajú slová „oznámiť svoj osobný záujem podľa čl. 6 a porušenie povinnosti“.
10.V čl. 9 ods. 13 druhej vete sa za slovom „uskutočňuje“ bodkočiarka mení na bodku a vypúšťajú sa slová „také rozhodnutie je konečné.“ a na konci sa vkladá veta, ktorá znie: „Rozhodnutie o zastavení konania obsahuje výrok, odôvodnenie a poučenie o opravnom prostriedku.“.
11.V čl. 10 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4) Proti rozhodnutiu o zastavení konania podľa čl. 9 ods. 9 a 13 môže dotknutý verejný funkcionár alebo jedna tretina členov orgánu, ktorý vo veci rozhodol, podať návrh na preskúmanie rozhodnutia na Ústavný súd Slovenskej republiky v lehote 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia verejnému funkcionárovi. Podanie návrhu odkladný účinok. Ústavný súd Slovenskej republiky rozhodne o tomto návrhu do 60 dní odo dňa jeho doručenia. Konanie o preskúmaní takého rozhodnutia pred Ústavným súdom Slovenskej republiky upravujú ustanovenia zákona. Rozhodnutie Ústavného súdu Slovenskej republiky je konečné okrem rozhodnutia podľa čl. 12 ods. 2.“.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.
12.Čl. 12 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)Na účely konania podľa čl. 10 ods. 4 sa za to, že zastavenie konania bez prijatia rozhodnutia v zmysle čl. 9 ods. 9 a 13 je rozhodnutím o zastavení konania, ktoré vydal príslušný orgán uvedený v čl. 9 ods. 1.“.
13.Čl. 12b dopĺňa odsekmi 7 a 8, ktoré znejú:
„(7) Vyjadrenie prírastku podľa čl. 7 ods. 1 písm. g) týkajúceho sa darov a iných výhod podľa čl. 7 ods. 1 písm. f) a majetkových pomerov podľa čl. 7 ods. 4 písm. e) a f) sa prvýkrát použije pri oznámeniach podľa čl. 7 ods. 1 podaných po 1. januári 2022.
(8) Konanie začaté pred 1. januárom 2021 sa dokončí podľa ústavného zákona účinného pred 1. januárom 2021.“.
14.Príloha č. 1 sa dopĺňa časťou E), ktorá znie:
E) Prírastok týkajúci sa funkcií, zamestnaní, činností, príjmov, majetkových pomerov, darov a iných výhod [čl. 7 ods. 1 písm. g) ústavného zákona]
Prírastok týkajúci sa zamestnania a činnosti podľa čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona: ....................................................................................................................................................................
Prírastok týkajúci sa funkcií podľa čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona: ....................................................................................................................................................................
Prírastok týkajúci sa príjmov podľa čl. 7 ods. 1 písm. d) ústavného zákona: ....................................................................................................................................................................
Prírastok týkajúci sa majetkových pomerov podľa čl. 7 ods. 1 písm. e) ústavného zákona v členení podľa čl. 7 ods. 4 ústavného zákona: ..................................................................................
....................................................................................................................................................................
Prírastok týkajúci sa darov a iných výhod podľa čl. 7 ods. 1 písm. f) ústavného zákona: ....................................................................................................................................................................
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2021.