NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2020,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení zákona č. 458/2000 Z. z., zákona č. 559/2001 Z. z., zákona č. 385/2004 Z. z., zákona č. 261/2006 Z. z., zákona č. 199/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 153/2011 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z. a zákona č. 55/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 5 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5) Úrad každoročne začne s výkonom aspoň 5 kontrol navrhnutých Národnou radou Slovenskej republiky, pričom minimálne dva návrhy na vykonanie kontroly predložené poslancami zvolenými z politických strán a politických hnutí, ktoré vytvorili vládu a minimálne tri návrhy na vykonanie kontroly predložené ostatnými poslancami.“.
Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6.
2.§ 8 znie:
§ 8
(1)Na čele Úradu je predseda ako štatutárny orgán. Predsedu zastupuje určený podpredseda.
(2)Predsedu a dvoch podpredsedov volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky zo zoznamu kandidátov navrhnutých Komisiou pre voľbu predsedu a podpredsedov Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky (ďalej len „komisia“) podľa odseku 3.
(3)Komisiu zriaďuje Úrad a skladá sa zo siedmich členov. Dvoch členov vymenúva a odvoláva Výbor pre najvyšší kontrolný úrad Národnej rady Slovenskej republiky3) zo svojich členov, pričom jeden člen je zvolený za politickú stranu alebo politické hnutie, ktoré vytvorilo vládu, a druhý člen je zvolený za ostatné politické strany alebo politické hnutia, dvoch členov vymenúva a odvoláva Slovenská komora audítorov, jedného člena vymenúva a odvoláva Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, jedného člena vymenúva a odvoláva Generálna prokuratúra Slovenskej republiky a jedného člena vymenúva a odvoláva Rada vlády Slovenskej republiky pre mimovládne neziskové organizácie.
(4)Zasadnutie komisie zvoláva predseda Úradu. Ak predseda Úradu nezvolá zasadnutie komisie do 90 dní pred skončením svojho funkčného obdobia, alebo funkčného obdobia podpredsedu Úradu alebo do 30 dní po skončení výkonu svojej funkcie alebo funkcie podpredsedu Úradu podľa § 12 ods. 1 písm. b) a c), komisia sa zíde sama.
(5)Výzvu na prihlásenie kandidátov na predsedu alebo podpredsedu Úradu zverejní Úrad najneskôr 90 dní pred uplynutím funkčného obdobia predsedu úradu alebo podpredsedu úradu, a to na webovom sídle Úradu a najmenej v jednom denníku celoštátnej periodickej tlače. Komisia vyberá kandidáta na predsedu úradu a podpredsedu úradu na základe verejného vypočutia kandidátov.
(6)Zoznam kandidátov komisie je schválený, ak zaň hlasovali aspoň štyria jej členovia.
(7)Zoznam kandidátov, ktorý predkladá komisia Národnej rade Slovenskej republiky do 15 dní odo dňa jeho schválenia podľa odseku 6, musí obsahovať minimálne dvoch kandidátov.
(8)Podrobnosti o organizácii a výkone úloh komisie a spôsobe výberu kandidáta na predsedu alebo podpredsedu Úradu upraví štatút komisie, ktorý schvaľuje Úrad.
(9)Funkčné obdobie predsedu a podpredsedov je sedem rokov a možno ich zvoliť najviac na dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia.
(10)Predseda ostáva vo funkcii aj po uplynutí funkčného obdobia, kým Národná rada Slovenskej republiky nezvolí nového predsedu.“.
3.§ 9 znie:
§ 9
Za predsedu a podpredsedu môže byť zvolený každý občan, ktorý je voliteľný do Národnej rady Slovenskej republiky, je bezúhonný, vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a najmenej päťročnú odbornú prax v oblasti patriacej do kontrolnej pôsobnosti Úradu, nie je členom politickej strany alebo politického hnutia a dosiahol vek najmenej 35 rokov.“.
4.V § 10 sa vypúšťa odsek 2.
5.§ 14 znie:
§ 14
Predseda právo zúčastniť sa na rokovaniach Národnej rady Slovenskej republiky, jej orgánov a na rokovaniach vlády. Na pozvanie vlády je predseda povinný zúčastniť sa jej rokovania, ak je v programe rokovania zaradené prerokovanie protokolu o výsledku kontroly alebo stanoviská príslušných orgánov k výsledkom kontroly.“.
6.V § 15 ods. 1 písm. g) sa za slovo „Úrad“ vkladajú slová „v prípade kontrolou zistených nedostatkov“.
7.V § 15 ods. 1 sa vypúšťa písmeno h).
Doterajšie písmená i) až k) sa označujú ako písmená h) až j).
8.V § 15 ods. 1 písm. i) znie:
„i) odovzdať štatutárnemu orgánu kontrolovaného subjektu jedno vyhotovenie protokolu o výsledku kontroly (čiastkového protokolu, priebežného protokolu), a tiež ich dodatok a zápisnicu o prerokovaní protokolu o výsledku kontroly, ak sa vyhotovujú,“.
9.V § 15 ods. 3 prvá veta znie: „Kontrola je skončená v deň prerokovania protokolu vyhotovením zápisnice o prerokovaní protokolu alebo odovzdaním protokolu o výsledku kontroly štatutárnemu orgánu kontrolovaného subjektu, ak sa pri kontrole nezistili žiadne nedostatky.“.
10.V § 20 ods. 5 tretej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „a § 21 ods. 1“.
11.§ 20 sa dopĺňa novým odsekom 6, ktorý znie:
„(6) Ak skutočnosti uvedené v protokole o výsledku kontroly nasvedčujú, že bol spáchaný trestný čin, pričom sa predpokladá spôsobenie aspoň značnej škody podľa osobitného predpisu8b), úrad oznámi túto skutočnosť orgánom činným v trestnom konaní podľa osobitného predpisu.8a) Prílohou oznámenia je aj protokol o výsledku kontroly podľa odseku § 15 ods. 1 písm. c). Ak trestné konanie prebieha, úrad zašle protokol o výsledku kontroly podľa odseku § 15 ods. 1 písm. c) príslušnému súdu alebo orgánu činnému v trestnom konaní.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 8a a 8b znejú:
8a) § 3 ods. 2 Trestného poriadku v znení neskorších predpisov.
8b) § 125 ods. 1 Trestného zákona v znení neskorších predpisov.“.
12.V § 20a ods. 4 tretej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „a § 21 ods. 1“.
13.§ 21 vrátane nadpisu znie:
Sankcie
§ 21
(1)Úrad môže uložiť pokutu od 10 000 eur do 100 000 eur kontrolovanému subjektu, ak
a)nesplnil alebo porušil povinnosť podľa § 20 ods. 2 alebo § 20a ods. 2, alebo
b)nesplnil alebo porušil povinnosť podľa § 20 ods. 5 druhej vety alebo § 20a ods. 4 druhej vety.
(2)Úrad môže fyzickým osobám, ktoré maria výkon kontroly tým, že neplnia povinnosti podľa § 18 a § 22 ods. 1 tohto zákona, uložiť poriadkovú pokutu do 3 319 eur.
(3)Pokuta a poriadková pokuta môže byť uložená aj opakovane, ak povinnosť nebola splnená ani v novourčenej lehote.
(4)Pokutu a poriadkovú pokutu možno uložiť do dvoch mesiacov odo dňa zistenia porušenia právnej povinnosti, najneskoršie do jedného roka od porušenia právnej povinnosti.
(5)Pri rozhodovaní o pokutách a poriadkových pokutách postupuje Úrad ako ústredný orgán štátnej správy. Pre konanie o uložení pokuty a poriadkovej pokuty platia všeobecné predpisy o správnom konaní.
(6)Pokuty a poriadkové pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.“.
14.Za § 24b sa vkladá § 24c, ktorý vrátane nadpisu znie:
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. marca 2019
§ 24c
(1)Predseda úradu zvolený do funkcie podľa doterajšieho zákona je predsedom úradu podľa tohto zákona; plynutie jeho funkčného obdobia tým nie je dotknuté.
(2)Podpredseda úradu vymenovaný do funkcie podľa doterajších predpisov je podpredsedom úradu podľa tohto zákona; plynutie jeho funkčného obdobia tým nie je dotknuté.
(3)Úrad v súlade s § 8 zriadi komisiu a schváli jej štatút do jedného roka odo dňa účinnosti tohto zákona.
(4)Subjekty podľa § 8 ods. 3 druhej vety povinné vymenovať alebo zvoliť členov komisie do osemnástich mesiacov odo dňa účinnosti tohto zákona.“.
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 77/1998 Z. z., zákona č. 86/2000 Z. z., zákona č. 138/2002 Z. z., zákona č. 100/2003 Z. z., zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 360/2004 Z. z., zákona č. 253/2005 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 320/2005 Z. z., zákona č. 261/2006 Z. z., zákona č. 199/2007 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 38/2010 Z. z., zákona č. 153/2011 Z. z., zákona č. 187/2011 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 191/2011 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 237/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 79/2012 Z. z., zákona č. 236/2012 Z. z., zákona č. 296/2012 Z. z., zákona č. 330/2012 Z. z., zákona č. 309/2013 Z. z., zákona č. 402/2013 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z., zákona č. 399/2015 Z. z., zákona č. 1/2017 Z. z., zákona č. 55/2017 Z. z., zákona č. 217/2018 Z. z., zákona č. 314/2018 Z. z., zákona č. 318/2018 Z. z. a zákona č. 6/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 45 ods. 2 sa za slová „mandátový a imunitný výbor“ vkladá čiarka a slová „Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „výbor pre najvyšší kontrolný úrad“)“.
2.Za § 57 sa vkladá § 57a, ktorý vrátane nadpisu znie:
Výbor pre najvyšší kontrolný úrad
§ 57a
(1)Výbor pre najvyšší kontrolný úrad najmä
a)prerokúva protokoly o výsledku kontrol vykonaných najvyšším kontrolným úradom,
b)prerokúva stanovisko najvyššieho kontrolného úradu k návrhu rozpočtu Slovenskej republiky,
c)prerokúva stanovisko najvyššieho kontrolného úradu k návrhu štátneho záverečného účtu Slovenskej republiky,
d)prerokúva správu o výsledkoch kontrolnej činnosti najvyššieho kontrolného úradu za uplynulý kalendárny rok,
e)požaduje informácie a vysvetlenia k protokolom o výsledku kontroly, ak je to potrebné na objasnenie dôležitých skutočností v nich uvedených,
f)vypočúva kandidátov na funkciu predsedu a podpredsedu najvyššieho kontrolného úradu pred ich voľbou národnou radou.
(2)Výbor pre najvyšší kontrolný úrad vykonáva svoju činnosť aj po skončení volebného obdobia národnej rady, pokiaľ v novom volebnom období národná rada nezvolí nový výbor pre najvyšší kontrolný úrad.
(3)Výbor pre najvyšší kontrolný úrad 10 členov a skladá sa z predsedu, podpredsedu, overovateľov a ďalších členov. Členov výboru pre najvyšší kontrolný úrad volí národná rada na základe princípu pomerného zastúpenia politických strán a politických hnutí, za ktoré boli poslanci zvolení do národnej rady v príslušnom volebnom období a to tak, aby päť členov bolo zvolených z politických strán a politických hnutí, ktoré vytvorili vládu a päť členov spomedzi ostatných poslancov. Poslanec sa môže členstva vo výbore pre najvyšší kontrolný úrad vzdať.
(4)Rokovania výboru pre najvyšší kontrolný úrad spravidla verejné. Na návrh člena výboru pre najvyšší kontrolný úrad sa môže výbor pre najvyšší kontrolný úrad uzniesť, že rokovanie výboru alebo jeho časť neverejné. Rokovania výboru pre najvyšší kontrolný úrad alebo jeho časti, ktoré bolo vyhlásené za neverejné, sa môžu okrem členov výboru pre najvyšší kontrolný úrad zúčastniť aj iné osoby, ak súhlas s ich účasťou udelil výboru pre najvyšší kontrolný úrad alebo ak tak ustanovuje zákon. Predseda národnej rady právo zúčastniť sa na rokovaní výboru pre najvyšší kontrolný úrad; nemá právo hlasovať.
(5)Ostatné ustanovenia tohto zákona sa na rokovanie výboru pre najvyšší kontrolný úrad vzťahujú primerane.
3.V § 110 ods. 1 sa slová „môžu podávať poslanci“ nahrádzajú slovami „podáva komisia67a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 67a znie:
67a) § 8 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení zákona č. .../2020 Z. z.“.
Čl. III
Zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení zákona č. 458/2003 Z. z., zákona č. 36/2005 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 102/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 192/2011 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 436/2013 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 217/2014 Z. z., zákona č. 401/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 18/2018 Z. z., zákona č. 314/2018 Z. z., zákona č. 6/2019 Z. z., zákona č. 54/2019 Z. z. a zákona č. 242/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 40 ods. 2 písmeno f) znie:
„f) plní ďalšie úlohy podľa osobitného zákona28b) alebo podľa pokynov generálneho prokurátora.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 28b znie:
28b) Napríklad § 8 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení zákona č. .../2020 Z. z.“.
Čl. IV
Zákon č. 333/2011 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva v znení zákona č. 546/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 91/2012 Z. z., zákona č. 441/2012 Z. z., zákona č. 360/2015 Z. z., zákona č. 397/2015 Z. z., zákona č. 386/2016 Z. z., zákona č. 272/2017 Z. z., zákona č. 373/2018 Z. z. a zákona č. 30/2019 Z. z. sa dopĺňa takto:
V poznámke pod čiarou k odkazu 28 sa na konci pripája čiarka a slová „§ 8 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení zákona č. .../2020 Z. z.“.
Čl. V
Zákon č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 214/2018 Z. z. a zákona č. 221/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 40 písm. q) sa za slovo „tak“ vkladajú slová „ustanovuje osobitný predpis52a) alebo ak tak“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 52a znie:
52a) § 8 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení zákona č. .../2020 Z. z.“.
2.V § 44 ods. 3 sa za slovo „Zhromaždenie“ vkladá slovo „najmä“.
Čl. VI
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2020.