DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“) predkladajú poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Richard Vašečka, Eduard Heger.
Predkladatelia sa trvalo snažia o zvýšenie transparentnosti výkonu verejnej moci v Slovenskej republike a preto predkladajú tento návrh zákona, ktorý má niekoľko hlavných cieľov:
-Centralizovať informácie o príprave všetkých legislatívnych a nelegislatívnych aktov, na ktorých pracujú zástupcovia orgánov Slovenskej republiky na úrovni Európkej únie a Rady Európy a ktoré sa dotýkajú problematiky gender nedefinovanej jasne na biologickom základe ako muži a ženy na jednom mieste;
-Stransparentniť rozhodovanie orgánov SR pri rokovaniach na úrovni Európskej únie a Rady Európy;
-Zefektívniť výkon právomocí Národnej rady Slovenskej republiky v kultúrno-etických otázkach;
-Umožniť lepšiu verejnú kontrolu postupu zástupcov Slovenskej republiky pri rokovaniach na pôde Európskej únie a Rady Európy.
Rozhodnutia orgánov Európskej únie, na ktorých sa zúčastňujú členské štáty Únie vo veľkej miere menia právny stav na Slovensku a preto je z hľadiska demokratického procesu nevyhnutné podriadiť postup zástupcov orgánov Slovenskej republiky na rokovaniach v rámci Európskej únie a Rady Európy kontrole Národnej rady Slovenskej republiky.
Kultúrno-etické otázky sa stali dôležitou témou verejného diškurzu a polarizujú spoločnosť. Otvorená verejná debata na tieto témy je potrebná pre zvýšenie kohézie slovenskej spoločnosti.
Národná rada Slovenskej republiky v Deklarácii Národnej rady Slovenskej republiky o zvrchovanosti členských štátov Európskej únie a štátov kandidujúcich na členstvo v Európskej únii v kultúrno-etických otázkach zaviazala orgány verejnej moci, aby tieto otázky ostali v pôsobnosti členských štátov a zároveň, aby záujmy Slovesnkej republiky v kultúrno-etických témach boli efektívne zastupované. K tomuto cieľu sa hlási aj tento návrh zákona, ktorý chce zefektívniť výkon kontroly Národnej rady Slovenskej republiky v danej oblasti.
B. Osobitná časť
K Čl. I
K bodu 1
Bod 1 precizuje predmetné ustanovenie zákona a špecifikuje “iné akty” spôsobom ich presnejšieho demonštratívneho vymedzenia a zároveň rozširuje pôsobnosť výboru pre európske záležitosti aj na akty Rady Európy.
K bodom 2 a 3
Návrh zákona rozširuje pôsobnosť výboru pre európske záležitosti aj na akty Rady Európy.
K bodu 4
Bod 4 upravuje postup akým majú postupovať orgány verejnej moci v prípade, že obdržaný dokument obsahuje pojem gender, ktorý jasne nedefinuje pojmy muž a žena ako biologické kategórie. V takomto prípade vláda alebo poverený člen vlády povinnosť najneskôr v lehote šesť týždňov po obdržaní návrhu legislatívneho alebo nelegislatívneho aktu predložiť výboru pre európske záležitosti predbežné stanovisko k tomuto návrhu; predbežné stanovisko obsahuje najmä stručnú informáciu o obsahu a cieľoch návrhu, o druhu a časovom priebehu rozhodovacieho procesu v Európskej únii, o súlade návrhu s Ústavou SR a dosahu návrhu na Slovenskú republiku z pohľadu politického, legislatívneho, ekonomického a sociálneho. Pričom o takomto návrhu musí výbor pre európske záležitosti rokovať verejne pokiaľ nerozhodne inak.
K bodu 5
Bod 5 rieši situácia ak ústredný orgán štátnej správy alebo jeho zástupca sa začal zúčastňovať na prípravných prácach tvorby legislatívneho alebo nelegislatívneho aktu a v procese jeho prípravy sa dozvie, že jeho súčasťou budú aj ustanovenia či iné zmienky obsahujúce pojem gender, ktorý jasne nedefinuje pojmy muž a žena ako biologické kategórie, vláda alebo poverený člen vlády povinnosť bezodkladne informovať výbor pre európske záležitosti o tejto skutočnosti s cieľom umožniť výboru prerokovať takúto skutočnosť. Súčasťou informácie je známy obsah a cieľ pripravovaného aktu, druh a časový priebeh rozhodovacieho procesu v Európskej únii a Rade Európy, súlad návrhu s Ústavou SR, dosah návrhu na Slovenskú republiku z pohľadu politického, legislatívneho, ekonomického a sociálneho. O takejto informácii musí výbor pre európske záležitosti rokovať verejne.
K Čl. II
Navrhuje sa účinnosť predkladaného zákona so zohľadnením legisvakančnej lehoty, a to od 1. apríla 2020.
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
1. Navrhovateľ zákona: poslanci Národnej rady Slovenskej Eduard Heger, Richard Vašečka
2. Názov návrhu zákona: návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
3. Predmet návrhu zákona:
a) nie je upravený v primárnom práve Európskej únie,
b) nie je upravený v sekundárnom práve Európskej únie,
c) nie je obsiahnutý v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
Vzhľadom na to, že predmet návrhu zákona nie je upravený v práve Európskej únie, je
bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4 a 5.
DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Termín začatia a ukončenia PPK: bezpredmetné
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
x
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
x
– sociálnu exklúziu,
x
– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
A.3. Poznámky
Vplyv návrhu zákona na rozpočet verejnej správy nie je žiadny.
A.4. Alternatívne riešenia
Bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov
Návrh zákona bol zaslaný na vyjadrenie Ministerstvu financií SR a stanovisko tohto ministerstva tvorí súčasť predkladaného materiálu.