NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2019,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 58a ods. 3 písm. a znie:
prerokúva návrhy legislatívnych a nelegislatívnych aktov ako napr. strategické dokumenty, akčné plány, manuály, vodiace línie guidlines, stanoviská, žiadosti o vyjadrenie a pod. Európskej únie a Rady Európy,“
2.
V § 58a ods. 3 písm. b sa za slová Európskej únie vkladajú slová
„a Rady Európy.“
3.
V § 58a ods. 3 písm. e sa za slová Európskej únie vkladajú slová
„a Rady Európy.“
4.
V § 58a sa v odseku 8 na koniec vkladá text, ktorý znie:
V prípade, že obdržaný dokument alebo dokument, na ktorý sa dokument odvoláva obsahuje pojem gender, ktorý jasne nedefinuje pojmy muž a žena ako biologické kategórie, vláda alebo poverený člen vlády povinnosť najneskôr šesť týždňov po obdržaní návrhu legislatívneho alebo nelegislatívneho aktu predložiť výboru pre európske záležitosti predbežné stanovisko k tomuto návrhu; predbežné stanovisko obsahuje najmä stručnú informáciu o obsahu a cieľoch návrhu, o druhu a časovom priebehu rozhodovacieho procesu v Európskej únii, o súlade návrhu s Ústavou SR a dosahu návrhu na Slovenskú republiku z pohľadu politického, legislatívneho, ekonomického a sociálneho. O takomto návrhu musí výbor pre európske záležitosti rokovať verejne pokiaľ nerozhodne inak.“
5.
V § 58a sa vkladá nový odsek 9, ktorý znie:
„V prípade, že ústredný orgán štátnej správy alebo jeho zástupca sa začal zúčastňovať na prípravných prácach tvorby legislatívneho alebo nelegislatívneho aktu a v procese jeho prípravy sa dozvie, že jeho súčasťou budú aj ustanovenia či iné zmienky obsahujúce pojem gender, ktorý jasne nedefinuje pojmy muž a žena ako biologické kategórie, vláda alebo poverený člen vlády povinnosť bezodkladne informovať výbor pre európske záležitosti o tejto skutočnosti s cieľom umožniť výboru prerokovať takúto skutočnosť. Súčasťou informácie je známy obsah a cieľ pripravovaného aktu, druh a časový priebeh rozhodovacieho procesu v Európskej únii a Rade Európy, súlad návrhu s Ústavou SR, dosah návrhu na Slovenskú republiku z pohľadu politického, legislatívneho, ekonomického a sociálneho. O takejto informácii musí výbor pre európske záležitosti rokovať verejne.“
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2020.