N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
VII. volebné obdobie
Návrh
Zákon
z ................. 2020,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 77/1998 Z. z., zákona č. 86/2000 Z. z., zákona č. 138/2002 Z. z., zákona č. 100/2003 Z. z., zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 360/2004 Z. z., zákona č. 253/2005 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 320/2005 Z. z., zákona č. 261/2006 Z. z., zákona č. 199/2007 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 38/2010 Z. z., zákona č. 153/2011 Z. z., zákona č. 187/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 79/2012 Z. z., zákona č. 236/2012 Z. z., zákona č. 296/2012 Z. z., zákona č. 330/2012 Z. z., zákona č. 309/2013 Z. z., zákona č. 402/2013 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z., zákona č. 399/2015 Z. z. zákona č. 1/2017 Z. z., zákona č. 55/2017 Z. z., zákona č. 217/2018 Z. z., zákona č. 314/2018 Z. z., zákona č. 318/2018 Z. z. a zákona č. 6/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 110 ods. 1 sa vypúšťajú slová „najneskôr do desiatich dní pred určeným dňom voľby (§ 111)“ a druhá veta.
2.§ 111 znie:
§ 111
(1) Voľby predsedu a podpredsedov najvyššieho kontrolného úradu podľa § 110 sa konajú najneskôr 30 dní pred uplynutím ich funkčného obdobia a vyhlasuje ich predseda národnej rady. Súčasťou návrhu na voľbu predsedu a podpredsedov najvyššieho kontrolného úradu je navrhnutým kandidátom podpísaný životopis. K návrhu sa pripojí súhlas navrhnutého kandidáta s návrhom na voľbu, čestné vyhlásenie o pravdivosti ním uvedených údajov a súhlas so zverejnením osobných údajov.
(2) Príslušný výbor určený predsedom národnej rady prerokúva návrhy na voľbu predsedu a podpredsedov najvyššieho kontrolného úradu na verejnej schôdzi, na ktorej umožní každému navrhnutému kandidátovi vystúpiť bez účasti ostatných navrhnutých kandidátov.
(3) Na schôdzu príslušného výboru podľa odseku 2 pozve predseda príslušného výboru navrhnutých kandidátov na predsedu a podpredsedov najvyššieho kontrolného úradu. Navrhnutý kandidát sa v rozprave predstaví, pričom uvedie najmä dôvody, pre ktoré sa uchádza o funkciu predsedu alebo podpredsedu najvyššieho kontrolného úradu, svoje pracovné skúsenosti a najvýznamnejšie dosiahnuté pracovné výsledky. Po svojom
úvodnom vystúpení navrhnutý kandidát odpovedá na otázky poslancov prítomných na schôdzi príslušného výboru a ďalších osôb. Ďalšou osobou podľa predchádzajúcej vety je osoba, ktorú predsedovi príslušného výboru najneskôr 48 hodín pred začiatkom schôdze príslušného výboru navrhnú najmenej traja členovia príslušného výboru.
(4) Po skončení rozpravy príslušný výbor rozhodne o tom, či navrhnutí kandidáti spĺňajú podmienky uvedené v ústave vyžadované pre zvolenie do funkcie predsedu alebo podpredsedu najvyššieho kontrolného úradu.
(5) Materiály, ktoré súčasťou návrhu na voľbu predsedu a podpredsedov najvyššieho kontrolného úradu, zverejňuje národná rada na svojom webovom sídle najmenej 45 dní pred schôdzou príslušného výboru, na ktorej sa prerokujú návrhy na voľbu predsedu a podpredsedov najvyššieho kontrolného úradu; niektoré osobné údaje možno pred zverejnením anonymizovať.
(6) Zo schôdze príslušného výboru podľa odseku 2 uskutočňuje kancelária verejne dostupný audiovizuálny prenos, ak ide o voľbu predsedu najvyššieho kontrolného výboru, alebo ak to najneskôr 14 dní pred schôdzou príslušného výboru navrhne najmenej pätina poslancov, ak ide o voľbu podpredsedu najvyššieho kontrolného úradu.“.
3.V § 116a ods. 3 sa v poslednej vete vypúšťa slovo „môže“ a slovo „odpovedať“ sa nahrádza slovom „odpovedá“.
4.V § 123 ods. 1 sa vypúšťa druhá veta a v poslednej vete sa za slová „ústavnoprávny výbor“ vkladajú slová „po prerokovaní návrhu podľa § 123a“.
5.Za § 123 sa vkladá § 123a, ktorý znie:
§ 123a
(1) Voľbu kandidáta na generálneho prokurátora podľa § 123 vyhlasuje predseda národnej rady, zároveň uvedie náležitosti vyžadované pre kandidáta na generálneho prokurátora. Súčasťou návrhu na voľbu kandidáta na generálneho prokurátora je navrhnutým kandidátom podpísaný životopis. K návrhu sa pripojí súhlas navrhnutého kandidáta s návrhom na voľbu, čestné vyhlásenie o pravdivosti ním uvedených údajov a súhlas so zverejnením osobných údajov.
(2) Ústavnoprávny výbor prerokúva návrhy na voľbu kandidátov na generálneho prokurátora na verejnej schôdzi, na ktorej umožní každému navrhnutému kandidátovi na generálneho prokurátora vystúpiť bez účasti ostatných navrhnutých kandidátov.
(3) Na schôdzu ústavnoprávneho výboru podľa odseku 2 pozve predseda ústavnoprávneho výboru navrhnutých kandidátov na generálneho prokurátora a prezidenta republiky; prezidenta republiky môže na schôdzi ústavnoprávneho výboru zastúpiť vedúci pracovník Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky, ktorému sa udelí slovo, kedykoľvek o to požiada. So súhlasom výboru môže vystúpiť splnomocnený pracovník Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky. Navrhnutý kandidát sa v rozprave predstaví, pričom uvedie najmä dôvody, pre ktoré sa uchádza o funkciu sudcu generálneho prokurátora, svoje pracovné skúsenosti a najvýznamnejšie dosiahnuté pracovné výsledky. Po svojom úvodnom vystúpení navrhnutý kandidát na generálneho prokurátora odpovedá na otázky poslancov prítomných na schôdzi ústavnoprávneho výboru a prezidenta republiky prípadne jeho zástupcu.
(4) Po skončení rozpravy ústavnoprávny výbor rozhodne o tom, či navrhnutí kandidáti spĺňajú podmienky uvedené v osobitnom predpise74) vyžadované pre výkon funkcie generálneho prokurátora.
(5) Materiály, ktoré súčasťou návrhu na voľbu kandidáta na generálneho prokurátora, zverejňuje národná rada na svojom webovom sídle najmenej 45 dní pred schôdzou ústavnoprávneho výboru, na ktorej sa prerokujú návrhy na voľbu kandidátov na generálneho prokurátora; niektoré osobné údaje možno pred zverejnením anonymizovať.
(6) Zo schôdze ústavnoprávneho výboru podľa odseku 2 uskutočňuje kancelária verejne dostupný audiovizuálny prenos.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 74 znie:
„74) § 7 ods. 3 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov.“.
6.§ 126 ods. 2 sa na konci druhej vety pripájajú tieto slová: „po prerokovaní návrhu podľa § 126a“.
7.V § 126 odsek 3 znie:
„(3) Súčasťou návrhu na voľbu iného funkcionára je navrhnutým kandidátom podpísaný životopis. K návrhu sa pripojí súhlas navrhnutého kandidáta s návrhom na voľbu, čestné vyhlásenie o pravdivosti ním uvedených údajov a súhlas so zverejnením osobných údajov, prípadne ďalšie osobitným predpisom vyžadované doklady.“.
8.Za § 126 sa vkladá § 126a, ktorý znie:
§ 126a
(1) Voľbu iného funkcionára podľa § 126 vyhlasuje predseda národnej rady, zároveň uvedie náležitosti vyžadované podľa osobitného predpisu pre iného funkcionára.
(2) Príslušný výbor prerokúva návrhy na voľbu iného funkcionára na verejnej schôdzi, na ktorej umožní každému navrhnutému kandidátovi na iného funkcionára vystúpiť bez účasti ostatných navrhnutých kandidátov.
(3) Na schôdzu príslušného výboru podľa odseku 2 pozve predseda príslušného výboru navrhnutých kandidátov. Navrhnutý kandidát sa v rozprave predstaví, pričom uvedie najmä dôvody, pre ktoré sa uchádza o funkciu, svoje pracovné skúsenosti a najvýznamnejšie dosiahnuté pracovné výsledky. Po svojom úvodnom vystúpení navrhnutý kandidát odpovedá na otázky poslancov prítomných na schôdzi príslušného výboru a ďalších osôb. Ďalšou osobou podľa predchádzajúcej vety osoba, ktorú predsedovi príslušného výboru najneskôr 48 hodín pred začiatkom schôdze príslušného výboru navrhnú najmenej traja členovia príslušného výboru.
(4) Po skončení rozpravy príslušný výbor rozhodne o tom, či navrhnutí kandidáti spĺňajú podmienky uvedené v osobitnom predpise vyžadované pre výkon funkcie iného funkcionára.
(5) Materiály, ktoré súčasťou návrhu na voľbu kandidáta na iného funkcionára, zverejňuje národná rada na svojom webovom sídle najmenej 30 dní pred schôdzou príslušného výboru, na ktorej sa prerokujú návrhy na voľbu kandidátov na iného funkcionára; niektoré osobné údaje možno pred zverejnením anonymizovať.
(6) Zo schôdze príslušného výboru podľa odseku 2 uskutočňuje kancelária verejne dostupný audiovizuálny prenos, ak to najneskôr 14 dní pred schôdzou príslušného výboru navrhne najmenej pätina poslancov.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2020.