1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2020
o Lesnom ekofonde a o zmene zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Lesný ekofond
(1) Zriaďuje sa Lesný ekofond (ďalej len „fond“) ako verejnoprávna inštitúcia na podporu a rozvoj prírode blízkeho hospodárenia v lesoch.1)
(2) Fond je právnická osoba so sídlom vo Zvolene. Podrobnosti ustanoví štatút fondu.
§ 2
Činnosť fondu
Fond vykonáva tieto činnosti:
a)utvára materiálne podmienky na podporu prírode blízkeho hospodárenia v lese,1) a to vo fáze:
1. prebudovy doterajšieho hospodárenia na hospodárenie prírode blízke,
1) § 2 písm. x) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch.
2
2. už existujúceho prírode blízkeho hospodárenia,
b)poskytuje finančné prostriedky zo svojho rozpočtu na šírenie a propagáciu zásad prírode blízkeho hospodárenia v zmysle zásad a priorít podpornej činnosti fondu,
c)vedie evidenciu
1. žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov,
2. žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov, a
3. prijímateľov finančných prostriedkov,
d)spolupracuje s orgánmi štátnej správy, orgánmi územnej samosprávy, verejnoprávnymi inštitúciami a fyzickými osobami v záujme rozvoja prírode blízkeho hospodárenia,
e)zúčastňuje sa na činnosti medzinárodných organizácií pôsobiacich v oblasti prírode blízkeho hospodárenia,
f)spolupracuje s medzinárodnými organizáciami a zahraničnými inštitúciami pôsobiacimi v oblasti prírode blízkeho hospodárenia,
g)kontroluje a vymáha dodržiavanie zmluvných záväzkov zo zmlúv uzatvorených s prijímateľmi finančných prostriedkov.
§ 3
Orgány fondu
Orgánmi fondu sú:
a)rada,
b)dozorná komisia,
c)riaditeľ.
§ 4
Rada
(1) Rada je štatutárnym orgánom fondu, riadi jeho činnosť a koná v jeho mene. Rada rozhoduje o všetkých záležitostiach fondu, ak nie zverené do pôsobnosti iného orgánu fondu. V mene fondu je oprávnený konať samostatne predseda rady alebo v čase jeho neprítomnosti podpredseda rady.
(2) Rada ako najvyšší orgán fondu
a)schvaľuje štatút fondu, rokovací poriadok rady, organizačný poriadok a rokovací poriadok odborných komisií, organizačný poriadok kancelárie a ďalšie vnútorné predpisy fondu, okrem rokovacieho poriadku dozornej komisie,
b)schvaľuje zásady, spôsob a kritériá hodnotenia žiadosti,
3
c)schvaľuje zásady poskytovania finančných prostriedkov,
d)schvaľuje výzvy na predkladanie žiadosti,
e)oboznamuje sa s informáciou o pridelení finančných prostriedkov fondom, ktorú jej pred uzavretím zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov (ďalej len „zmluva“) so žiadateľom predkladá riaditeľ; rada môže uznesením požiadať riaditeľa o predloženie stanoviska k žiadosti spolu so žiadosťou a jej hodnotením na účely vyhodnotenia uplatnenia zásad a priorít podpornej činnosti fondu,
f)schvaľuje na návrh riaditeľa a na základe stanoviska dozornej komisie rozpočet fondu na príslušné rozpočtové obdobie a zmeny rozpočtu fondu počas príslušného rozpočtového obdobia,
g)schvaľuje na návrh riaditeľa a na základe stanoviska dozornej komisie výročnú správu fondu a účtovnú závierku fondu overenú audítorom,2)
h)schvaľuje v nadväznosti na strategické zámery a dlhodobé koncepcie lesníckej činnosti krátkodobé a strednodobé ciele fondu a zásady a priority podpornej činnosti fondu na konkrétne obdobie a priebežne vyhodnocuje ich plnenie,
i)rozhoduje o nakladaní s majetkom fondu podľa osobitného predpisu,
j)prijíma rozhodnutia o návrhoch a k stanoviskám dozornej komisie,
k)volí zo svojich členov predsedu rady a podpredsedu rady na funkčné obdobie dvoch rokov a odvoláva ich z funkcie,
l)volí a odvoláva riaditeľa,
m)rozhoduje o odpísaní pohľadávok fondu alebo o trvalom upustení od vymáhania pohľadávok fondu,
n)poveruje riaditeľa rozhodovaním o poskytnutí finančných prostriedkov fondu podľa § 18 ods. 8,
o)vykonáva ďalšie funkcie súvisiace s činnosťou fondu, ak nie zverené dozornej komisii alebo riaditeľovi.
§ 5
Zloženie rady a členstvo v rade
(1) Rada päť členov. Dvoch členov rady vymenúva a odvoláva minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „minister“) z vlastnej iniciatívy. Troch členov rady vymenúva a odvoláva minister na návrh profesijných združení aktívne činných v oblasti lesníctva a ochrany prírody, ktoré registrované alebo evidované na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky, alebo na návrh právnických osôb zriadených zákonom, ktoré pôsobia v oblasti lesníctva a ochrany prírody, tak, aby boli
2)
§ 19 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
4
a)dvaja za oblasť lesníctva,
b)jeden člen za oblasť ochrany prírody a krajiny.
(2) Za člena rady možno vymenovať fyzickú osobu, ktorá
a)má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
b)je bezúhonná; za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,
c)má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
d) najmenej päťročnú odbornú prax v oblasti lesníctva alebo ochrany prírody a krajiny.
(3) K návrhu na vymenovanie člena rady sa prikladá jeho
a)výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace; ak ide o cudzinca, obdobné potvrdenie vydané príslušným orgánom štátu, ktorého je občanom, ktoré nesmie byť staršie ako tri mesiace,
b)doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
c)štruktúrovaný životopis,
d)doklad preukazujúci splnenie podmienky odbornej praxe podľa odseku 2 písm. d),
e)písomný súhlas s navrhnutím za člena rady.
(4) Ak osoby oprávnené podávať návrh podľa odseku 1 nepredložia návrhy na vymenovanie členov rady v potrebnom počte, vymenuje minister členov rady aj bez návrhu tak, aby bolo zachované zloženie rady podľa odseku 1.
(5) Funkcia člena rady je nezlučiteľná s funkciou
a)prezidenta Slovenskej republiky,
b)poslanca Národnej rady Slovenskej republiky,
c)člena vlády Slovenskej republiky,
d)štátneho tajomníka,
e)generálneho tajomníka služobného úradu,
f)predsedu iného ústredného orgánu štátnej správy a jeho zástupcu,
g)predsedu a podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky,
h)predsedu samosprávneho kraja,
i)primátora a starostu,
j)prokurátora,
k)sudcu,
l)člena poradného orgánu vlády Slovenskej republiky v oblasti pôdohospodárstva a životného prostredia, ak je taký orgán zriadený,
m)člena dozornej komisie, člena odbornej komisie a funkciou riaditeľa.
5
(6) Člen rady nesmie byť členom ani vykonávať funkciu v orgánoch politickej strany alebo politického hnutia, vystupovať v ich mene alebo pôsobiť v ich prospech.
(7) Člen rady je povinný bezodkladne písomne oznámiť predsedovi rady a ministrovi každú zmenu skutočností podľa odsekov 5 a 6.
(8) Člen rady je povinný pri výkone svojej funkcie konať nestranne a zdržať sa konania, ktorým by došlo k uprednostneniu osobného záujmu pred verejným záujmom.
(9) Členstvo v rade je nezastupiteľné.
(10) Členovi rady patrí za výkon funkcie mesačná odmena najviac vo výške jednej štvrtiny priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok.
(11) Členovia rady majú právo na cestovné náhrady podľa osobitného predpisu.3)
(12) Za výkon funkcie predsedu rady patrí predsedovi rady funkčný príplatok v sume jednej polovice odmeny podľa odseku 10.
§ 6
Funkčné obdobie člena rady
(1) Funkčné obdobie člena rady je šesť rokov. istá osoba môže byť vymenovaná za člena rady najviac v dvoch po sebe nasledujúcich funkčných obdobiach.
(2) Ak sa členstvo v rade skončí pred uplynutím funkčného obdobia z dôvodov podľa
§ 7 ods. 1 písm. b) a
ž d), nový člen rady je vymenovaný na zvyšok funkčného obdobia toho člena rady, ktorého vo funkcii nahradil.
(3) Funkčné obdobie člena rady sa začína dňom, ktorý nasleduje po zániku mandátu člena rady, na ktorého miesto bol vymenovaný, najskôr však dňom jeho vymenovania.
§ 7
Skončenie členstva v rade
(1) Členstvo v rade sa skončí
a)uplynutím funkčného obdobia,
b)vzdaním sa funkcie; členstvo zaniká dňom doručenia oznámenia o vzdaní sa funkcie ministrovi, ak v oznámení nie je uvedený neskorší deň vzdania sa funkcie,
c)odvolaním z funkcie; členstvo zaniká dňom určeným v odvolaní z funkcie člena rady,
3) Zákon č.
283/2002 Z. z.
o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
6
d)smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho.
(2) Minister odvolá člena rady, ak
a)bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,
b)bola právoplatným rozhodnutím súdu obmedzená jeho spôsobilosť na právne úkony,
c)vykonáva funkciu alebo činnosť nezlučiteľnú s funkciou člena rady podľa
§ 5
ods. 5 a 6
,
d)nevykonáva funkciu najmenej tri po sebe nasledujúce kalendárne mesiace.
(3) Minister môže odvolať člena rady na návrh osôb, ktoré navrhli vymenovanie tohto člena rady podľa
§ 5 ods. 1
, ak člen rady preukázateľne pri výkone svojej funkcie koná v rozpore s
§ 5 ods. 8
. Člena rady vymenovaného bez návrhu môže minister odvolať z funkcie aj bez uvedenia dôvodu.
§ 8
Rokovanie rady
(1) Rada je schopná uznášať sa, ak je na rokovaní prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov rady.
(2) Na prijatie uznesenia rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov rady.
(3) Rokovanie rady zvoláva predseda rady a v čase jeho neprítomnosti podpredseda rady najmenej raz za kalendárny mesiac; predseda rady a v čase jeho neprítomnosti podpredseda rady je povinný zvolať rokovanie rady vždy, keď o to požiadajú najmenej traja členovia rady, dozorná komisia alebo riaditeľ. Predsedu rady v čase jeho neprítomnosti zastupuje podpredseda rady. Rokovanie rady riadi predseda rady a v čase jeho neprítomnosti podpredseda rady.
(4) Rokovania rady verejné okrem rozhodovania podľa § 4 ods. 2 písm. b) a e). Z každého rokovania rady sa vyhotovuje zápis. Zápis z rokovania rady sa zverejňuje do piatich dní od skončenia rokovania rady na webovom sídle fondu.
§ 9
Dozorná komisia
(1) Dozorná komisia ako kontrolný orgán fondu
a)dohliada na dodržiavanie povinností fondu podľa tohto zákona, iných všeobecne záväzných právnych predpisov4) a vnútorných predpisov fondu,
4) Napríklad zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci).
7
b)vykonáva kontrolu riadneho a účelného hospodárenia fondu, účelného rozdeľovania zdrojov fondu, použitia finančných prostriedkov a nakladania s majetkom fondu,
c)vyjadruje stanovisko k návrhu rozpočtu, k účtovnej závierke a k výročnej správe fondu; tieto stanoviská predkladá rade,
d)vyjadruje stanovisko k návrhom riaditeľa na nakladanie s majetkom fondu,
e)vyjadruje stanovisko k návrhom riaditeľa na odpísanie pohľadávok fondu alebo na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok fondu,
f)oboznamuje radu s výsledkami svojej činnosti a so svojimi zisteniami,
g)podáva rade návrhy na odstránenie zistených nedostatkov,
h)volí predsedu dozornej komisie na funkčné obdobie dvoch rokov,
i)schvaľuje rokovací poriadok dozornej komisie.
(2) Členovia dozornej komisie oprávnení nahliadať do všetkých účtovných, ekonomických, finančných a iných dokladov súvisiacich s hospodárením a nakladaním s majetkom fondu. Riaditeľ je povinný takéto doklady poskytnúť bez zbytočného odkladu.
§ 10
Zloženie dozornej komisie a členstvo v dozornej komisii
(1) Dozorná komisia troch členov. Dvoch členov dozornej komisie volí a odvoláva rada v tajnom hlasovaní. Jedného člena dozornej komisie vymenúva a odvoláva minister.
(2) Za člena dozornej komisie možno vymenovať fyzickú osobu, ktorá
a)má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
b)je bezúhonná,
c) vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore ekonómia, manažment alebo právo a
d)má najmenej päťročnú odbornú prax v niektorej z oblastí podľa písmena c).
(3) Na nezlučiteľnosť funkcie člena dozornej komisie sa vzťahujú ustanovenia
§ 5 ods.
5 písm. a)
m) a ods. 6. Funkcia člena dozornej komisie je nezlučiteľná aj s členstvom v rade, odbornej komisii a s výkonom funkcie riaditeľa.
(4) Člen dozornej komisie je povinný bezodkladne písomne oznámiť každú zmenu skutočností podľa odsekov 2 a 3 ministrovi.
(5) Člen dozornej komisie je povinný pri výkone svojej funkcie konať nestranne a zdržať sa konania, ktorým by došlo k uprednostneniu osobného záujmu pred verejným záujmom.
(6) Členstvo v dozornej komisii je nezastupiteľné.
8
(7) Členovi dozornej komisie patrí za výkon funkcie mesačná odmena najviac vo výške jednej štvrtiny priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok.
(8) Členovia dozornej komisie majú právo na cestovné náhrady podľa osobitného predpisu.3)
§ 11
Funkčné obdobie člena dozornej komisie
(1) Funkčné obdobie člena dozornej komisie je štyri roky. istá osoba môže byť vymenovaná za člena dozornej komisie najviac v dvoch po sebe nasledujúcich funkčných obdobiach.
(2) Funkčné obdobie člena dozornej komisie sa začína dňom, ktorý nasleduje po zániku mandátu člena dozornej komisie, na ktorého miesto bol vymenovaný, najskôr však dňom jeho vymenovania.
§ 12
Skončenie členstva v dozornej komisii
(1) Členstvo v dozornej komisii sa skončí
a)uplynutím funkčného obdobia,
b)vzdaním sa funkcie; členstvo zaniká dňom doručenia oznámenia o vzdaní sa funkcie orgánu, ktorý člena dozornej komisie vymenoval alebo zvolil,
c)odvolaním z funkcie; členstvo zaniká dňom určeným v odvolaní z funkcie člena dozornej komisie, alebo
d)smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho.
(2) Rada alebo minister odvolá člena dozornej komisie, ak
a)bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,
b)bola právoplatným rozhodnutím súdu obmedzená jeho spôsobilosť na právne úkony,
c)vykonáva funkciu alebo činnosť nezlučiteľnú s funkciou člena dozornej komisie podľa
§ 10 ods. 3
,
d)nevykonáva funkciu najmenej tri po sebe nasledujúce kalendárne mesiace, alebo
e)nevykonáva funkciu v súlade s podmienkami podľa
§ 10 ods. 5
.
(3) Minister môže odvolať člena dozornej komisie aj bez uvedenia dôvodu.
9
§ 13
Riaditeľ
(1) Riaditeľ je výkonným orgánom fondu, ktorý vykonáva činnosti a plní úlohy podľa odseku 2 a koná v mene fondu v rozsahu poverenia radou. Riaditeľa v čase jeho neprítomnosti zastupuje v rozsahu jeho práv a povinností ním poverený zástupca.
(2) Riaditeľ
a)rozhoduje o poskytnutí finančných prostriedkov fondom,
b)zabezpečuje organizačnú a administratívno-technickú činnosť fondu a riadi činnosť kancelárie fondu,
c)predkladá rade návrh zásad a priorít podpornej činnosti fondu na konkrétne obdobie,
d)predkladá rade na schválenie návrh rozpočtu fondu, výročnú správu fondu a účtovnú závierku fondu overenú audítorom,2)
e)predkladá rade návrh na vymenovanie a odvolanie členov odborných komisií,
f)predkladá rade na schválenie návrhy vnútorných predpisov fondu, okrem štatútu fondu, rokovacieho poriadku rady a rokovacieho poriadku dozornej komisie,
g)predkladá rade na rozhodnutie návrhy na nakladanie s majetkom fondu,
h)predkladá rade návrh na odpísanie pohľadávok fondu alebo na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok fondu,5)
i)predkladá rade informácie o pridelení finančných prostriedkov fondom pred uzavretím zmluvy so žiadateľom,
j)plní ďalšie úlohy, ktorými ho poverí rada.
(3) Riaditeľ právo zúčastňovať sa na zasadnutiach rady a môže iniciovať jej zasadnutie. Riaditeľ sa nezúčastňuje na rozhodovaní o voľbe alebo odvolaní riaditeľa.
(4) Na nezlučiteľnosť funkcie riaditeľa sa vzťahujú ustanovenia
§ 5 ods. 5 písm. a) a
ž m) a
ods. 6
. Funkcia riaditeľa je nezlučiteľná aj s členstvom v rade, dozornej komisii a v odbornej komisii.
(5) Na pracovnoprávne vzťahy riaditeľa sa vzťahuje osobitný predpis.6)
(6) Ak nie je riaditeľ zvolený alebo ak sa výkon jeho funkcie skončil a ešte nie je zvolený nový riaditeľ, činnosti a úlohy riaditeľa podľa odseku 2 vykonáva predseda rady.
5) Zákon č.
176/2004 Z. z.
o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
259/1993 Z. z.
o Slovenskej lesníckej komore v znení zákona č.
464/2002 Z. z.
v znení neskorších predpisov.
6) Zákon č.
552/2003 Z. z.
o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.
10
§ 14
Predpoklady na výkon funkcie riaditeľa
(1) Za riaditeľa možno zvoliť fyzickú osobu, ktorá
a)sa prihlásila za kandidáta na funkciu riaditeľa (ďalej len „kandidát“) na výzvu rady; kandidát nesmie byť členom rady ani členom dozornej komisie,
b)má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
c)je bezúhonná,
d)má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
e)má najmenej päťročnú prax v riadiacej funkcii,
f)má najmenej desaťročnú odbornú prax v oblasti lesníctva,
g)nevykonáva funkciu podľa
§ 5 ods. 5 písm. a) a
ž m) a
ods. 6
alebo činnosť podľa osobitného predpisu,7) alebo predloží čestné vyhlásenie podľa odseku 2 písm. f), že túto funkciu alebo činnosť prestane vykonávať do 30 dní od zvolenia.
(2) K prihláške kandidát prikladá
a)projekt rozvoja fondu; základný rozsah a obsah projektu rozvoja fondu zverejňuje rada vo výzve podľa odseku 1 písm. a),
b)výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace; ak ide o cudzinca, obdobné potvrdenie vydané príslušným orgánom štátu, ktorého je občanom, ktoré nesmie byť staršie ako tri mesiace,
c)štruktúrovaný životopis,
d)doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
e)doklady preukazujúce splnenie podmienky praxe v riadiacej funkcii podľa odseku 1 písm. e) a splnenie podmienky odbornej praxe podľa odseku 1 písm. f),
f)čestné vyhlásenie, že nevykonáva funkciu podľa
§ 5 ods. 5 písm. a) a
ž m) a
ods.
6
alebo činnosť podľa osobitného predpisu,8) alebo čestné vyhlásenie, že túto funkciu alebo činnosť prestane vykonávať do 30 dní od zvolenia.
(3) Funkčné obdobie riaditeľa začína plynúť odo dňa nasledujúceho po skončení výkonu funkcie riaditeľa, na miesto ktorého bol zvolený, najskôr však dňom jeho zvolenia radou, a trvá štyri roky. istá osoba môže byť zvolená za riaditeľa najviac v dvoch po sebe nasledujúcich funkčných obdobiach.
§ 15
Skončenie výkonu funkcie riaditeľa
(1) Výkon funkcie riaditeľa sa skončí
7) § 9 zákona č.
552/2003 Z. z.
v znení neskorších predpisov.
11
a)uplynutím funkčného obdobia,
b)vzdaním sa funkcie; výkon funkcie sa skončí odo dňa doručenia oznámenia o vzdaní sa funkcie predsedovi rady, ak v oznámení nie je uvedený neskorší deň vzdania sa funkcie,
c)odvolaním z funkcie,
d)smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho.
(2) Rada odvolá riaditeľa, ak
a)bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,
b)bola právoplatným rozhodnutím súdu obmedzená jeho spôsobilosť na právne úkony,
c)porušil ustanovenia tohto zákona alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa nakladania s verejnými prostriedkami alebo s majetkom verejnoprávnej inštitúcie,
d)vykonáva funkciu alebo činnosť nezlučiteľnú s funkciou riaditeľa podľa
§ 14
ods. 1 písm. g)
.
(3) Rada môže odvolať riaditeľa, ak
a)nevykonáva svoju funkciu najmenej tri po sebe nasledujúce kalendárne mesiace,
b)porušil povinnosti alebo obmedzenia zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme.7)
§ 16
Kancelária
(1) Kancelária vykonáva úlohy spojené s organizačným, personálnym, administratívnym a technickým zabezpečením činnosti fondu.
(2) Kancelária preskúmava úplnosť predkladaných žiadostí a žiadosti, ktoré úplné, predkladá odborným komisiám na posudzovanie. Pri neúplných žiadostiach postupuje fond podľa
§ 20 ods.
6 až 8.
§ 17
Odborné komisie
(1) Na posudzovanie žiadostí fond zriaďuje odborné komisie.
(2) Členov odborných komisií vymenúva a odvoláva rada na dva roky na návrh profesijných združení aktívne činných v oblasti lesníctva a ochrany prírody a krajiny, ktoré registrované alebo evidované na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky. Členstvo v odbornej komisii je nezastupiteľné.
12
(3) Člen odbornej komisie ani jemu blízka osoba8) nesmie byť žiadateľom, členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov žiadateľa, ktorý je právnickou osobou, ani štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu žiadateľa, ktorý je právnickou osobou. Člen odbornej komisie ani jemu blízka osoba8) nesmie byť v priamom realizačnom vzťahu k projektu, ktorý je predmetom žiadosti predloženej odbornej komisii na posúdenie a hodnotenie. Priamym realizačným vzťahom sa na účely tohto zákona rozumie najmä autorský alebo iný realizačný podiel na projekte alebo majetkový podiel v právnickej osobe, ktorá je žiadateľom vo vzťahu k príslušnej žiadosti.
(4) Odborná komisia najmenej päť členov. Počet členov odbornej komisie musí byť vždy nepárny.
(5) Člen odbornej komisie je povinný pri výkone svojej funkcie konať nestranne a zdržať sa konania, ktorým by došlo k uprednostneniu osobného záujmu pred verejným záujmom.
(6) Člen odbornej komisie vykonáva činnosť v pracovnoprávnom vzťahu.
(7) Odborné komisie hodnotia každú žiadosť v súlade so zásadami, spôsobom a kritériami hodnotenia žiadostí a s prioritami schválenými radou z hľadiska
a)účinnosti podpory prírode blízkeho hospodárenia v lesoch,
b)prínosu pre zachovanie lesov a ochranu prírody a krajiny,
c)opodstatnenosti a primeranosti požadovaných finančných prostriedkov.
(8) Odborné komisie predkladajú svoje hodnotenie v písomnej forme riaditeľovi. V hodnotení odporučia alebo neodporučia poskytnutie finančných prostriedkov a navrhnú sumu finančných prostriedkov v súlade so schváleným rozpočtom fondu a základný časový rámec pre poskytnutie a použitie finančných prostriedkov.
(9) Hodnotenie odborných komisií musí byť v súlade s týmto zákonom a vnútornými predpismi fondu.
§ 18
Poskytovanie finančných prostriedkov
(1) Fond poskytuje finančné prostriedky na podporu lesníckej činnosti s osobitným zreteľom na:
a)prebudovanie spôsobu hospodárenia na prírode blízke,
b)sprístupňovanie lesných porastov,
c)vedeckú a odbornú literatúru,
d)nákup lesníckej techniky,
8)
§ 116 a 117
Občianskeho zákonníka.
13
e)lesnícku osvetu.
(2) Fond poskytuje finančné prostriedky na realizáciu projektu. Štatút fondu ustanoví podrobnosti o druhoch projektov, o poskytovaní finančných prostriedkov a ich využití.
(3) Fond poskytuje finančné prostriedky na podporu činností uvedených v odseku 1 formou
a)dotácie,
b)pôžičky 9) so splatnosťou najviac 5 rokov,
c)štipendia.
(4) Fond poskytuje finančné prostriedky formou štipendia výlučne fyzickým osobám na rozvoj tvorby, vzdelávania a odborného výskumu v oblasti prírode blízkeho hospodárenia v lese. Štipendium je účelovo viazaná nenávratná finančná podpora, ktorú fond vypláca jednorazovo alebo opakovane počas presne určeného časového obdobia podľa zmluvy uzavretej podľa § 21.
(5) Na poskytnutie finančných prostriedkov fondu nie je právny nárok.
(6) Finančné prostriedky nemožno poskytnúť na
a)krytie straty z činnosti osôb,
b)úhradu záväzkov z predchádzajúcich rozpočtových rokov,
c)refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rozpočtových rokoch,
d)splácanie úverov, pôžičiek a úrokov z prijatých úverov a pôžičiek.
(7) Fond môže ako podmienku poskytnutia dotácie určiť povinnosť žiadateľa písomne preukázať, že na financovanie projektu, na ktorý sa finančné prostriedky požadujú, zabezpečené spolufinancovanie z vlastných alebo iných zdrojov. Výšku spolufinancovania určí fond v rámci zásad a priorít podpornej činnosti fondu na konkrétne obdobie schválených radou.
(8) O poskytnutí finančných prostriedkov rozhodne riaditeľ do 60 dní odo dňa doručenia žiadosti, ktorá je úplná, a to na základe hodnotenia odbornej komisie. Riaditeľ rozhodne o
a)poskytnutí finančných prostriedkov, ak poskytnutie finančných prostriedkov na konkrétny projekt odborná komisia odporučila a ak je to v súlade s týmto zákonom a s pravidlami poskytovania štátnej pomoci podľa osobitného predpisu,10)
9) § 657 až 658 Občianskeho zákonníka.
10) Napríklad čl. 107 109 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. C 326, 26.10.2012), nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy (Ú. v. L 187, 26.6.2014), zákon č. 231/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.
14
b)neposkytnutí finančných prostriedkov, ak poskytnutie finančných prostriedkov na konkrétny projekt odborná komisia neodporučila alebo ak to nie je v súlade s týmto zákonom alebo s pravidlami poskytovania štátnej pomoci podľa osobitného predpisu.11)
(9) Rozhodnutie riaditeľa podľa odseku 8 fond zverejní v súlade s § 24 na svojom webovom sídle; rozhodnutie podľa odseku 8 písm. b) obsahuje aj dôvod neposkytnutia finančných prostriedkov. Proti tomuto rozhodnutiu sa nemožno odvolať.
(10) Na základe rozhodnutia podľa odseku 8 fond vypracuje a predloží žiadateľovi návrh zmluvy podľa
§ 2
1.
§ 19
Žiadatelia
(1) Žiadateľom môže byť fyzická osoba, ktorá dovŕšila vek 18 rokov, alebo právnická osoba, predmetom činnosti ktorej je realizácia aktivít v oblasti lesníctva, ochrany prírody a krajiny alebo vedecká činnosť v uvedených oblastiach.
(2) Finančné prostriedky nemožno poskytnúť žiadateľovi,
a)ktorý neposkytuje súčinnosť v štátnom štatistickom zisťovaní v oblasti lesníctva podľa osobitného zákona 11),
b)bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin proti majetku, ak ide o žiadateľa, ktorý je fyzickou osobou,
c)voči ktorému je vedené konkurzné konanie, je v konkurze, v reštrukturalizácii alebo bol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku 12),
d)ktorý je v likvidácii 13),
e)proti ktorému je vedený výkon rozhodnutia14),
f)ktorý nemá vysporiadané finančné vzťahy voči štátnemu rozpočtu alebo voči rozpočtom obcí,
g)ktorý je podnikateľom alebo združením podnikateľov15) a porušil zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu16),
11) § 18 ods. 3 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.
12) Zákon č.
7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
13)
§ 70 a
ž 75a Obchodného zákonníka.
14) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.
233/1995 Z. z
. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších. predpisov, zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
15)
§ 20f a
ž 20j Občianskeho zákonníka.
15
h)ktorý evidované nedoplatky na poistnom na povinné verejné zdravotné poistenie, nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a nedoplatky na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie,
i)ktorý nepredložil alebo odmietol predložiť vyúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých fondom z predchádzajúcich období,
j)ktorý má právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie,
k) právoplatne uložený trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie,
l)nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, 17) ak ide o žiadateľa, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora. 18)
(3) Žiadateľ, ktorému boli poskytnuté finančné prostriedky, ich nesmie previesť na inú fyzickú osobu alebo právnickú osobu.
(4) Žiadateľom nemôže byť
a)člen rady, člen dozornej komisie, člen odbornej komisie, riaditeľ ani im blízka osoba,8)
b)právnická osoba, ktorej členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov alebo štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu je člen rady, člen dozornej komisie, člen odbornej komisie alebo riaditeľ, alebo im blízka osoba8) alebo zamestnanec fondu,
c)zamestnanec fondu,
d)rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva.
§ 20
Podávanie žiadostí
(1) Finančné prostriedky možno poskytnúť na základe písomnej žiadosti. Formulár žiadosti zverejní fond na svojom webovom sídle. Žiadateľ v žiadosti uvedie, o akú formu poskytnutia finančných prostriedkov a v akej sume žiada.
(2) Prílohou žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov je
a)popis projektu,
b)celkový rozpočet projektu vrátane kalkulácie nákladov,
16) Zákon č.
82/2005 Z. z.
o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
17) § 18 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
18) Zákon č. 315/2016 Z. z.
16
c)ak je žiadateľom fyzická osoba, údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov19), ktoré fond bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov; ak je žiadateľom právnická osoba, údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov osoby, ktorá je jej štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu; ak ide o cudzinca, výpis z registra trestov vydaný príslušným orgánom štátu, ktorého je fyzická osoba štátnym príslušníkom; ak sa taký doklad v uvedenom štáte nevydáva, výpis z registra trestov nahrádza rovnocenná listina vydaná príslušným súdnym orgánom alebo administratívnym orgánom alebo čestné vyhlásenie osvedčené príslušným orgánom uvedeného štátu; výpis z registra trestov nesmie byť pri jeho predložení starší ako tri mesiace a musí byť predložený spolu s úradne overeným prekladom do štátneho jazyka,
d)čestné vyhlásenie žiadateľa, že voči nemu nie je vedené konkurzné konanie, že nie je v konkurze, v reštrukturalizácii, že proti nemu nebol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, že nie je v likvidácii a že proti nemu nie je vedený výkon rozhodnutia,
e)čestné vyhlásenie žiadateľa, že vysporiadané vzťahy voči štátnemu rozpočtu a rozpočtom obcí,
f)čestné vyhlásenie o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania, ak je žiadateľom podnikateľ alebo združenie podnikateľov,
g)čestné vyhlásenie žiadateľa, že nemá evidované nedoplatky na poistnom na povinné verejné zdravotné poistenie, nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a nedoplatky na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie,
h)čestné vyhlásenie žiadateľa, že vždy riadne a včas predložil vyúčtovanie finančných prostriedkov, ak mal takúto povinnosť, a že nikdy takéto vyúčtovanie neodmietol predložiť,
i)doklad o zriadení platobného účtu20) žiadateľa v banke alebo pobočke zahraničnej banky21) na ktorý žiadateľ žiada poukázať finančné prostriedky,
j)iné doklady potrebné k posúdeniu žiadosti, ktoré fond špecifikuje pre dané časové obdobie vo výzve na podávanie žiadostí.
19) § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.
20 )
§ 2 ods. 9 zákona
č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
21 )
§ 2 ods. 1, 5 a 8 zákona
č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
17
(3) Ak sa prílohy podľa odseku 2 predkladajú v inom ako štátnom jazyku Slovenskej republiky, žiadateľ je povinný predložiť aj ich preklad do štátneho jazyka Slovenskej republiky; to neplatí, ak sú prílohy podľa odseku 2 vyhotovené v českom jazyku22).
(4) Žiadosti sa podávajú v termínoch určených fondom, ktoré fond špecifikuje pre dané časové obdobie vo výzve na podávanie žiadostí.
(5) Ak sa na realizácii jedného projektu podieľa viacero osôb, žiadateľom na tento projekt môže byť iba jedna osoba, ktorá je na tento účel písomne splnomocnená ostatnými zúčastnenými osobami. Splnomocnenie musí byť úradne osvedčené.
(6) Po doručení žiadosti fondu skontroluje kancelária, či žiadosť podal oprávnený žiadateľ podľa
§ 19
a či je podaná žiadosť správne vyplnená a obsahuje prílohy podľa odseku 2. Súčasne kancelária preskúma úplnosť rozpočtu a súlad žiadosti so zásadami poskytovania finančných prostriedkov schválenými radou.
(7) Ak žiadosť nie je správne vyplnená, neobsahuje prílohy podľa odseku 2 alebo iné nedostatky, fond písomne vyzve žiadateľa na doplnenie alebo opravu žiadosti v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako desať dní odo dňa doručenia výzvy.
(8) Žiadosť, ktorú podal neoprávnený žiadateľ alebo ktorá nebola vyplnená správne, neobsahovala prílohy podľa odseku 2 alebo mala iné nedostatky a žiadateľ ju nedoplnil alebo neopravil ani v dodatočnej lehote podľa odseku 8, kancelária vyradí z rozhodovacieho procesu a túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámi žiadateľovi. Rovnako postupuje kancelária aj vtedy, ak podľa predloženého rozpočtu projektu zistí, že žiadosť nie je v súlade so zásadami poskytovania finančných prostriedkov schválenými radou.
(9) Žiadosť, ktorá je úplná, predkladá kancelária príslušnej odbornej komisii na posúdenie. Odborná komisia žiadosť spolu s jej písomným hodnotením predkladá riaditeľovi na rozhodnutie.
§ 21
Zmluva
(1) Fond poskytuje finančné prostriedky na základe písomnej zmluvy uzavretej so žiadateľom.
(2) Zmluvou sa zaväzuje fond poskytnúť žiadateľovi finančné prostriedky na určený účel za podmienok ustanovených týmto zákonom, štatútom a fondom a žiadateľ sa zaväzuje tieto finančné prostriedky použiť v súlade s určeným účelom a podmienkami a hodnoverne preukázať fondu ich použitie podľa zmluvy.
22) §
3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
18
(3) Zmluva obsahuje:
a)identifikačné údaje zmluvných strán,
b)predmet zmluvy,
c)účel poskytnutia finančných prostriedkov,
d)obsah projektu a jeho názov,
e)sumu poskytnutých finančných prostriedkov,
f)podmienky poskytnutia a použitia finančných prostriedkov,
g)výšku úroku z pôžičky, ak fond poskytne finančné prostriedky formou pôžičky,
h)podmienky vyúčtovania poskytnutých finančných prostriedkov,
i)sankcie za porušenie zmluvných podmienok,
j)ostatné dohodnuté náležitosti súvisiace s poskytnutím finančných prostriedkov.
(4) Fond do 30 dní od vydania rozhodnutia riaditeľa o poskytnutí finančných prostriedkov doručí žiadateľovi návrh zmluvy. Ak žiadateľ najneskôr do 30 dní od doručenia návrhu zmluvy tento návrh neprijme, návrh zmluvy zaniká.
(5) Ak žiadateľ prijme návrh zmluvy s dodatkami, výhradami, obmedzeniami alebo inými zmenami, považuje sa takéto prijatie za nový návrh zmluvy. Riaditeľ predloží nový návrh zmluvy bez zbytočného odkladu spolu so svojím stanoviskom na rozhodnutie rade. Rada do 30 dní od predloženia nového návrhu zmluvy rozhodne o jeho prijatí alebo zamietnutí. Nový návrh zmluvy nesmie obsahovať dodatky, výhrady, obmedzenia alebo iné zmeny týkajúce sa zmluvných náležitostí podľa odseku 3 písm. c) a e).
(6) Na účely poskytnutia finančných prostriedkov je žiadateľ povinný pred podpisom zmluvy doručiť fondu potvrdenia nie staršie ako tri mesiace, a to
a)potvrdenie príslušného súdu o tom, že žiadateľ nie je v konkurze ani v reštrukturalizácii a že proti žiadateľovi nie je vedené exekučné konanie,
b)potvrdenie Sociálnej poisťovne o tom, že žiadateľ nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie,
c)potvrdenie zdravotnej poisťovne o tom, že žiadateľ nemá evidované nedoplatky na poistnom na povinné verejné zdravotné poistenie,
d)potvrdenie príslušného inšpektorátu práce o tom, že žiadateľ neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania, ak je žiadateľom právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ alebo združenie podnikateľov,
e)potvrdenie miestne príslušného správcu dane, nie staršie ako tri mesiace, že žiadateľ nemá daňové nedoplatky.
(7) Uzavretím zmluvy sa žiadateľ stáva prijímateľom finančných prostriedkov.
19
(8) Poskytnuté finančné prostriedky môže prijímateľ finančných prostriedkov použiť výlučne na účel uvedený v zmluve.
(9) Prijímateľ finančných prostriedkov je povinný priložiť k vyúčtovaniu poskytnutých finančných prostriedkov podľa zmluvy
a)doklady potrebné pre vyúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov,
b)správu o realizácii projektu,
c)informáciu o naplnení predpokladov, ktoré žiadateľ uviedol v žiadosti,
d)vlastné zhodnotenie prínosu projektu po jeho realizácii.
§ 22
Financovanie a hospodárenie fondu
(1) Príjmy fondu tvoria
a)príspevky zo štátneho rozpočtu,
b)úroky z vkladov v bankách alebo v pobočkách zahraničných bánk,23)
c)splátky istiny pôžičiek a úrokov z pôžičiek poskytnutých z fondu,
d)zmluvné sankcie,
e)finančné dary a dobrovoľné príspevky,
f)iné príjmy.
(2) Finančné prostriedky fondu sa vedú na platobných účtoch16) v banke alebo pobočke zahraničnej banky.17)
(3) Finančné prostriedky, s ktorými fond hospodári, môže používať len na účely podľa tohto zákona. Fond je povinný pri používaní prostriedkov zachovávať účelnosť, hospodárnosť a efektívnosť ich použitia. Finančné prostriedky ani ďalší majetok fondu sa nesmú použiť v prospech politickej strany alebo politického hnutia, ani v prospech kandidáta na volenú politickú funkciu.
(4) Fond je povinný použiť najmenej 95% sumy svojich príjmov podľa odseku 1 písm. a), b), d), e) a f) na podpornú činnosť podľa tohto zákona.
(5) Fond je oprávnený použiť na vlastnú prevádzku
a)najviac 5% z celkovej sumy svojich príjmov podľa odseku 1 písm. a), b), d), e) a f) a
b)príjmy podľa odseku 1 písm. b).
(6) Fond vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu.24) Účtovná závierka a súlad výročnej správy s účtovnou závierkou musia byť overené audítorom2) a musia byť zverejnené najneskôr do konca štvrtého mesiaca nasledujúceho účtovného roka.
23) § 2 ods. 1, 5 a 8 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
24) Zákon č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
20
Účtovnú závierku a výročnú správu spolu so správou audítora ukladá fond do verejnej časti registra účtovných závierok25) najneskôr do konca štvrtého mesiaca nasledujúceho po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa účtovná závierka zostavuje.
(7) Výročná správa obsahuje
a)prehľad a vyhodnotenie plnenia činností fondu určených týmto zákonom,
b)prehľad poskytnutých finančných prostriedkov žiadateľom,
c)účtovnú závierku a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých,
d)ďalšie údaje určené v štatúte fondu.
(8) Na nakladanie s majetkom fondu sa vzťahuje osobitný predpis,5) ak tento zákon neustanovuje inak.
§ 23
Príspevky zo štátneho rozpočtu
(1) Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) poskytuje zo štátneho rozpočtu v rámci schválených limitov na príslušné rozpočtové obdobie podľa zákona o štátnom rozpočte príspevok do fondu minimálne vo výške 50 000 000 eur.
(2) Ministerstvo odvedie príspevok do fondu podľa odseku 1 každoročne najneskôr do 31. januára bezhotovostne na účet fondu.
§ 24
Spracúvanie osobných údajov
(1) Na účely vedenia evidencie žiadostí, žiadateľov a prijímateľov finančných prostriedkov je fond oprávnený získavať a spracúvať osobné údaje fyzickej osoby, ktorá je žiadateľom alebo prijímateľom finančných prostriedkov, v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu a číslo platobného účtu.
(2) Fond je oprávnený zverejňovať osobné údaje fyzickej osoby, ktorá je žiadateľom alebo prijímateľom finančných prostriedkov, z evidencie podľa odseku 1 v rozsahu meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu.
(3) Osobné údaje, ktoré fond získa podľa tohto zákona, podliehajú ochrane podľa osobitného predpisu;26) fond ich môže spracúvať len na účely podľa tohto zákona.
25) § 23 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 547/2011 Z. z.
26) Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z..
21
§ 25
Spoločné ustanovenia
(1) Na konanie podľa tohto zákona sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,27) ak tento zákon neustanovuje inak.
(2) Na doručovanie písomností podľa tohto zákona sa primerane použijú ustanovenia všeobecného predpisu o správnom konaní.28)
§ 26
Prechodné ustanovenia
(1) Žiadosti podľa § 20 sa predkladajú fondu od 30. novembra 2020.
(2) Príspevky zo štátneho rozpočtu do fondu budú zaplatené prvýkrát v roku 2020.
(3) Minister do 31. augusta 2020 vymenuje členov rady. Do 15. septembra 2020 zvolá minister prvé zasadnutie rady a súčasne určí člena rady, ktorý bude prvé zasadnutie rady viesť až do zvolenia predsedu rady.
(4) Členovia rady si na svojom prvom zasadnutí zvolia predsedu a podpredsedu rady.
(5) Rada na svojom prvom zasadnutí schváli výzvu na prihlásenie sa kandidátov na funkciu riaditeľa fondu.
(6) Rada do 31. októbra 2020 schváli štatút fondu.
(7) Minister do 30. novembra 2020 vymenuje členov dozornej komisie.
Čl. II
Zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení zákona č. 275/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 360/2007 Z. z., zákona č. 540/2008 Z. z., zákona č. 499/2009 Z. z., zákona č 117/2010 Z. z., zákona č. 96/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 115/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 182/2014 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 153/2017 Z. z., zákona č. 110/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 158/2019 Z. z. a zákona č. .../2019 Z. z. sa mení takto:
V § 55 ods. 5 sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem výdavkov na prírode blízke hospodárenie v lesoch 2 písm. x)], ktoré sa hradia prostredníctvom právnickej osoby zriadenej na tento účel podľa osobitného predpisu81a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 81a znie:
27) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
28) § 24 a 25 zákona č. 71/1967 Zb. v znení zákona č. 527/2003 Z. z.
22
81a Zákon č. .../2020 Z. z. o Lesnom ekofonde a o zmene zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2020.